A/H/Deeg.B/Q/B/F

  1. A/H/Deeg. Qabeenyaa, Bittaafi Bulchiinsa Faayinaansii

-         Fedhii maallaqaa callaa karoora waajjiraa irratti hundaa’uudhaan ji’a ji’aan MMD gaafachuu;

-         Baajata mirkanaa’e irratti hundaa’uudhaan bittaa tajaajilaa, meeshaalee dhaabbiifi dhumataa karoorsuun saganteessuun dhiyeessitoota dorgomsiisuun bittaa raawwachuu;

-         Baasiiwwan adda addaa akkaataa gaaffii dhiyaatuun kaffaltii barbaachisu seera Faayinaansii eeguun raawwachuu;

-         Kaffaltii miindaa hojjettootaa ji’a ji’aan raawwachuu;

-         Gibira mootummaa (VATfi withholding) bittaafi tajaajila adda addaa irraa citan walitti qabuun ji’a ji’aan gara Abbaa Taayitaa Galiiwwan Oromiyaatti galii gochuu;

-         Konkolaattota waajjiraa yeroo isaanii eeganii jijjiirraan zayitaafi sarviisii taasisuufi hordoffii barbaachisu taasisuu;

-         Kompiwutaroota, piriintaroota, maashinii faaksiifi footokoppii, akkasumas meeshaalee elektirooniiksii adda addaafi meeshaalee biiroo (office furniitures) hordofuufi kan suphamuu qabu yeroon suphisiisuu;

-         Galmeewwan qabeenya dhaabbataas ta’e dhumataa sirnaan qabachuun kompiwutraraan galmeessuufi to’achuu;

-         To’annoo maallaqaa saanduqaafi baankii raawwachuu;

-         Herreega ji’aafi waggaa cufuu;

-         Araarsa baankii ji’a ji’aan qopheessuu;

-         Gabaasa herreegaa kan ji’aafi waggaa qopheessuun MMDf dhiyeessuu;

-         Gabaasa raawwii hojii yeroo saganteeffame keessatti I/G/ Waajjiraafi qaama dhimmi ilaaluuf dhiyeessuu;