A/H/Deeg.B/Q/B/F

  1. A/H/Deeg. Qabeenyaa, Bittaafi Bulchiinsa Faayinaansii

-         Fedhii maallaqaa callaa karoora waajjiraa irratti hundaa’uudhaan ji’a ji’aan MMD gaafachuu;

-         Baajata mirkanaa’e irratti hundaa’uudhaan bittaa tajaajilaa, meeshaalee dhaabbiifi dhumataa karoorsuun saganteessuun dhiyeessitoota dorgomsiisuun bittaa raawwachuu;

-         Baasiiwwan adda addaa akkaataa gaaffii dhiyaatuun kaffaltii barbaachisu seera Faayinaansii eeguun raawwachuu;

-         Kaffaltii miindaa hojjettootaa ji’a ji’aan raawwachuu;

-         Gibira mootummaa (VATfi withholding) bittaafi tajaajila adda addaa irraa citan walitti qabuun ji’a ji’aan gara Abbaa Taayitaa Galiiwwan Oromiyaatti galii gochuu;

-         Konkolaattota waajjiraa yeroo isaanii eeganii jijjiirraan zayitaafi sarviisii taasisuufi hordoffii barbaachisu taasisuu;

-         Kompiwutaroota, piriintaroota, maashinii faaksiifi footokoppii, akkasumas meeshaalee elektirooniiksii adda addaafi meeshaalee biiroo (office furniitures) hordofuufi kan suphamuu qabu yeroon suphisiisuu;

-         Galmeewwan qabeenya dhaabbataas ta’e dhumataa sirnaan qabachuun kompiwutraraan galmeessuufi to’achuu;

-         To’annoo maallaqaa saanduqaafi baankii raawwachuu;

-         Herreega ji’aafi waggaa cufuu;

-         Araarsa baankii ji’a ji’aan qopheessuu;

-         Gabaasa herreegaa kan ji’aafi waggaa qopheessuun MMDf dhiyeessuu;

-         Gabaasa raawwii hojii yeroo saganteeffame keessatti I/G/ Waajjiraafi qaama dhimmi ilaaluuf dhiyeessuu;

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000