A/H/Deeg.B/Q/H/N

  1. A/H/Deeg. Bulchiinsa Humna Namaa

-         Odeeffannoo ragaa qaxara haaraa, jijjiirraa, gudina sadarkaa, daballii miindaa, hojiirraa gaggeeffamuu, iyyataafi komii hojjataafi bu’aa madaallii raawwii hojii humna namaa qoheessuu;

-         Gurmaa’iinsa Caasaafi ramaddii hojjattootaa akkasumas, jijjiirraa imaammataa, jijjiirama ergama mana hojichaa, jijjiirama  bal’inaafi walxaxiinsa hojii, jijjiirama teeknoloojii haaraa,fi fedhii maamilaafi haala naannoofi kkf raawwachuu;

-         Karoora humna namaafi madaallii raawwii hojii gaggeessuu;

-         Hojjattoonni leenjii akka argatan qindeessuu;

-         Naamusa hojjattoonni hojiirratti hojiirratti qaban hordofuu;

-         Komiiwwan hojjettootarraa dhiyaatan keessummeessuun furmaata laachuu;

-         Tajaajila dheeressuufi raawwii sooramaa keessummeessuu;

-         Kaffaltii miindaa hojjattootaa baatii baatiin mirkaneessuun akka kaffalamu taasisuu;

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000