Mata Duree

Waa'ee Caffee

Seenaa Caffee Oromiyaa

  Ka’umsa

Ummanni oromoo uummattoota Itoophiyaa keessaa jiraatan keessaa tokko yoo ta’u yeroo dheeraatiif sirna bulchiinsaa dimokraaatawaa ta’e sirna Gadaatiin ofiin of bulchaa ture.

Haata’u malee,weerara sirna Nafxanyaa booda aangoon siyaasaafi dinagdee harka isaa keessa waan hin turreef aadaa,seenaafi afaaan isaa irratti dhibbaa dhaqqabaa ture.

Waan kana ta’eeefis,ummaticha,saba,sablammootaafi ummattoota Itoophiyaa biro wajjin ta’uun waanjooo gabrummaa isarratti fe’ame kana ofirraa kuffisuuf qabsoo hadhaawaa,wareegama guddaa gaafateefi yeroo dheeraa fudhate gaggeessuun mirga ofiin of bulchuu chaartarii yeroo ce’umsaa bara 1983 mirkanaa’een gonfate.Manni marii bakka bu’ootaa chaartarii kanaan hundaayes hundeeffama mootummaa naannolee ilaalchisee labsii tume.

 Mootummaan Naannoon Oromiyaa, Naannolee sagal keessaa tokko ta’ee Heera Mootummaa Naannichaa Mootummaa biyyattii Labsii Lak. 1/1987 keewwata 46(1)n hundeeffameera. Heera Mootummaa Naannichaa bara 1987 bakka bu’oota uummataan filatamaniin ragga’e keewwata 46(1) irratti “Qaamni Mootummaa Naannichaa inni seera baasu, qaama abbaa taayitaan ol’aanaa Caffee Naannichaa akka ta’e ni ibsa.

 

Haata’u malee, akkaataa keewwata 56(2)”Pireezdaantichi caffee Naannichaafi Koree Hojii Raawwachiiftuu bakka bu’a;dura taa’ummaanis ni gaggeesa”.waan jedhuuf,pireezdaantiin mootummaa Naannichaa qaama seera baaftuufi qaama raawwachiiftuu gaggeessaa waan tureef gama aangoo Mootummaatiin keessattuu rakinni walmakiinsa aangoo Mootummaa, keessattuu aangoofi hojiin qaama raawwachiiftuu jidduu jiraachuunsaa hojii irratti rakkoo waan uumeef isa akka ifa ta’uutti fooyyessuun dirqama ta’ee argameera.

Waan kana ta’eefis, rakkinoota walmakiinsa aangoo Mootummaa hundeeffama Caffeerraa kaasee muddatan qorachuun,Caffeen (qaamni seera baaftuu) Mootummaa naannoo Oromiyaa Yaa’ii Ariifachiisaa bara 1994 gaggeesseen akkaataadhuma heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa Fooyya’een bahe,Labsii lak.46/1994,Keewwata 46n aangoofi hojii qaamolee Mootummaa,kan qaama seera baaftuufi seera raawwachiiftuu ifatti adda baasun irra deebiidhaan bifa haarawaan akka ijaaraman taasiseera.

Qaamoleen kunis:

A.Caffee (qaama seera baaftuu),

B.Qaama raawwachiiftuufi,

C.Mana Murtii (qaama seera hiiktuu) dha

Qaamni seera baaftuu Mootummaa Naannoo Oromiyaa Caffeen hoggansa mataa ofii akka qabaatu Afyaa’iin filamee gurmaawina,waajjira,human namaafi baajataa qabatee yeroo duraatiif of danda’ee akka hogganamu kan taasifame yeroo kana keessattii.

Maqaa Caffee jedhu kunis,Heerota Naannichi baase isaan duraanii keessatti ,Afaan Ingiliizitiin ‘coucil’ jedhamee kaa’amee kan ture Labsii lak 46/1994 Keewwata 46 irratti Afaan Ingiliziitiin “Caffee” jedhamee akkuma Paarlaamoonni biyyoota tokko tokko maqaa dhuunfaa ittiin waamaman qaban maqaaa Caffee jedhu,qaamni seera baaftuu Naannichaa qofti ittiin waamamu ta’eera.

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000