Mata Duree

CAFFEE – (Adoolessa 13,2014): Gaaffilee Miseensota Caffeerraa ka’aniif ibsa hoggantoonni manneen hojii kennan;

 
__//__
 Raawwii hojiiwwan bara darbeen iccitiin milkaa’ina keenyaa deeggarsa ummata keenya bal’aan kan argamedha jedhan Sad. I/A/Pir. MNOtti Qindeessaa Kilaastara Hawaasummaa Kab. Obbo Abdulhakiim Muluu.
 Piroojeektonni bishaanii 54 xumuuramanii tajaajilaaf akka oolan taasifamanii kan jiran yoo ta’u, bakka tokko tokkotti rakkoon ibsaa hudhaa ta’uu Inj/r Miiliyoon Baqqalaa ibsaniiru.

CAFFEE – (Adoolessa 13,2014): Miseensonni Caffee Oromiyaa gabaasa qaama raawwachiisaa dhiyaate irrattti yaadaafi gaaffii qaban dhiyeessaniiru.

 
__//___
Mootummaan Naannoo Oromiyaa hojiiwwan bara kana hojjechaa ture haala ulfaataa keessatti hojjetamuun milkaa’inaan kan as geenyedha jedhan PMNO Kab. Obbo Shimallis Abdiisaaa.
Gaaffilee ka’an keessaa nageenya ummata keenyaa mirkaneessuuf hojiin jalqabamee jiru ummata keenyatti abdii kan hore yoo ta’u, ammallee hojii xiyyeeffannoo barbaadu ta’uu, hojiin piroojeektiiwwan daandii, bishaanii, ibsaafi kkf gaaffilee ka’an keessaa ijoodha.
Gaaffileen ka’an yeroo tokkoon deebii kan argatu ta’uu baatus, karooraan akka deebi’uuf ummanni keenya kan hubatudha jedhan PMNO kab. Obbo Shimallis Abdiisaa.

CAFFEE – (Adoolessa 13,2014): Caffeen Oromiyaa, ajandaalee gurguddoo Yaa’ichaaf qabaman irratti guyyoota lamaaf kan mari’atu ta’uu beeksisan.

 
__//__
Afyaa’iin Caffee Oromiyaa Kab. Aadde Sa’adaa Abdurahmaan haasawaa baniinsaa Yaa’ii Idilee 3ffaa irratti taasisaniin, Miseensota Caffeefi keessummoota Yaa’icha irratti argamaniin #Anaa_Dhufu jedhan.
Caffeen Oromiyaa, karooraafi baajata mootummaa naannichaa jalqaba waggaa irratti raggaase bu’uura godhachuun, raawwii hojiiwwan mootummaa gamaaggamuun seerota fedhiifi faayidaa ummata keenyaa tiksuu danda’u jedhee itti amane tumuun, dantaa ummata naannoo keenyaa kabachiisuu irratti xiyyeeffatee qaamolee mootummaa waliin qindoominaan waloon hojjechaa tureera jedhan.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Seeronni bara kana ragga’an duudhaa Oromoo giddu gala kan godhatan yoo ya’u, Labsiin Buusaa Gonofaa - aadaa walgargaarsa Oromoon Sirna Gadaan itti fayyadamaa ture deebisanii dhaabuuf, dagaagsuufi bu’uura dhalootaa taasisuuf...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Argannoolee Odiitii herreega baroota dabranii maallaqaan akka deebi’uuf yaanni itti kennamee ture kan akka kaffaltii caalmaa, baasii seeraan alaa, kuufama herreega galii gibiraa, taaksiifi galii hir’inaan sassaabame ilaalchisee manneen hojii...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Gosoonni odiitii bara kana gaggeeffamaa turan, raawwii odiitii faayinaansiifi seera qabeessummaa, odiitii intiriimii, odiitii addaa, odiitii raawwiifi odiitii naannooti. Bara 2013 hordoffii argannoowwan odiitii gabaafaman irratti tarkaanfii fudhachuu isaanii mirkaneessuuf karoorfame...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

CAFFEE – (Adoolessa 14,2014): Manneen Murtii Aadaa hundeessine yeroo gabaabaatti bu’aa olaanaa kan buusan yoo ta’u, galteewwan nuuf kennaman ammoo fudhannee irratti hojjanna kan jedhan Pireezidaantii I/Aanaa MMWO Kab. Obbo...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Kaayyoon hundeeffama Mana Murtii Aadaa ummanni keenya seera aadaafi duudhaa bu’uureffachuun wal diddaa akka hiikkatu taasisuu, kenna haqaa seera aadaa irratti hundaa’e, dhugaafi haqa baasuun hariiroo hawaasummaa waldhabdootaa cimsuu danda’u...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  __//__ Qulqullina tajaajila abbaa seerummaa fooyyessuuf, loogiirraa bilisa, fayyaalummaa, gahumsi ogummaa, qabiinsa maamilaafi dhimmoota walfakkaatan irratti murtii walfaakkaataan kennuun qulqullina hojii keenyaa mirkaneessuuf xiyyeeffannoo olaanaan hojjechaa turuu isaanii gabaasa Caffeef dhiyeessan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000