Mata Duree

CAFFEE – (Adoolessa 13,2014):- Pireezidaantiin MNO Kab. Obbo Shimallis Abdiisaa gaaffilee Miseensota Caffeerraa ka’aniif ibsa waliigalaa kennan keessatti:

 
__//__
 Mootummaan Naannoo Oromiyaa caasaa mootummaa ummata biraan gahuuf caasaa Gandaa cimsuu irratti xiyyeeffatee hojjechaa jira jedhan.
 Qabsoon keenya misooma qabatamaan ummata keenya fayyadamaa gochuudha;
 Egeree keenya tolchuuf barnoota irratti xiyyeeffannee hojjechaa jirra.

CAFFEE - (Adoolessa 13,2014): Koreewwan Dhaabbii Caffee hordoffiifi to'annoo bara 2014 keessatti taasisaa turan irratti yaada dhiyeessan.

 
__//__
Gabaasa Raawwii Hojiiwwan Bara 2014 Pireezidaantii MNO Kab. Obbo Shimallis Abdiisaan dhiyaate ilaalchisee, hordoffiifi to'annoo taasisaa turan irratti hundaa'uun yaada Koreewwan Dhaabbii waliigalaan kan dhiyeessan Dura Taa'aa Koree Dhaabbii Dhimma Misooma Magaalaa Kab. Obbo Abdulqaadir Huseen, hanqinaalee, ciminaaleefi dhimmoota xiyyeeffannoo barbaadu jedhanii adda bahan yaa’ii kanaaf dhiyeessaniiru.
Odeeffannoo Dabalataa Argachuuf:
Facebook: https://t.me/CaffeeOromia?fbclid=IwAR23M-uP3zLc5fy8aquafFhzbB3LRKtzJBxDh2InMUGs_DNXYgDQuq37xQg" target="_blank" rel="nofollow noopener" class="oajrlxb2 g5ia77u1 qu0x051f esr5mh6w e9989ue4 r7d6kgcz rq0escxv nhd2j8a9 nc684nl6 p7hjln8o kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x jb3vyjys rz4wbd8a qt6c0cv9 a8nywdso i1ao9s8h esuyzwwr f1sip0of lzcic4wl gpro0wi8 py34i1dx" style="color: var(--blue-link); cursor: pointer; text-decoration: none; outline: none; list-style: none; border-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; padding: 0px; margin: 0px; touch-action: manipulation; background-color: transparent; text-align: inherit; display: inline; -webkit-tap-highlight-color: transparent; box-sizing: border-box; font-family: inherit;" tabindex="0" role="link">Https://t.me/CaffeeOromia
Nu Hordofaa!

CAFFEE – (Adoolessa 13,2014):- Kenna tajaajilaa irratti jijjiirama fidneerra, garuu ammas hin xumuurre kan jedhan I/A/Pir.MNO Kab.Obbo Awwaluu Abdii,

hongeefi sababa nageenyaan hawaasa miil. 4.5 - miil 1.6 buqqa’ee jiru deebisnee dhaabuuf hojii gaarii hojjannee jirra; kan hafus ni xumurra jedhan. Kiraasassaabdummaa daldala simmintoo keessa jiru furuufis ni hojjanna jedhaniiru.
Gabaasni dhiyaate tumsa ummata bal’aa Oromoo, miseensota Caffeefi hoggansa sadarkaan jiru waan ta’eef injifannoo hunda keenyaati kan jedhan ammoo, Caffeetti Bakka Bu’aa Mootummaa Kab.Obbo Fiqaaduu Tasammaati.
Piroojeektota buleeyyii xumuruu irratti xiyyeeffannee hojjachaa turre kan jedhan Sad.I/A/Pirezidaantiitti Qindeessaan Kilaastera Horataalee Mootummaa Dr. Girmaa Amantee, baajataa bara 2015tti baajata kaappitaalaaf qabame keessaa %87n piroojektoota buleeyyii xumursisuufi jedhan
Odeeffannoo Dabalataa Argachuuf:
Facebook: https://t.me/CaffeeOromia?fbclid=IwAR1lPpZPWaRBjhH7BKF1Fba-itPm5OY2RVMum_0qjoptEr9iUs8Q_xJ6vjc" target="_blank" rel="nofollow noopener" class="oajrlxb2 g5ia77u1 qu0x051f esr5mh6w e9989ue4 r7d6kgcz rq0escxv nhd2j8a9 nc684nl6 p7hjln8o kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x jb3vyjys rz4wbd8a qt6c0cv9 a8nywdso i1ao9s8h esuyzwwr f1sip0of lzcic4wl gpro0wi8 py34i1dx" style="color: var(--blue-link); cursor: pointer; text-decoration: none; outline: none; list-style: none; border-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; padding: 0px; margin: 0px; touch-action: manipulation; background-color: transparent; text-align: inherit; display: inline; -webkit-tap-highlight-color: transparent; box-sizing: border-box; font-family: inherit;" tabindex="0" role="link">Https://t.me/CaffeeOromia
Nu Hordofaa!
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Seeronni bara kana ragga’an duudhaa Oromoo giddu gala kan godhatan yoo ya’u, Labsiin Buusaa Gonofaa - aadaa walgargaarsa Oromoon Sirna Gadaan itti fayyadamaa ture deebisanii dhaabuuf, dagaagsuufi bu’uura dhalootaa taasisuuf...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Argannoolee Odiitii herreega baroota dabranii maallaqaan akka deebi’uuf yaanni itti kennamee ture kan akka kaffaltii caalmaa, baasii seeraan alaa, kuufama herreega galii gibiraa, taaksiifi galii hir’inaan sassaabame ilaalchisee manneen hojii...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Gosoonni odiitii bara kana gaggeeffamaa turan, raawwii odiitii faayinaansiifi seera qabeessummaa, odiitii intiriimii, odiitii addaa, odiitii raawwiifi odiitii naannooti. Bara 2013 hordoffii argannoowwan odiitii gabaafaman irratti tarkaanfii fudhachuu isaanii mirkaneessuuf karoorfame...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

CAFFEE – (Adoolessa 14,2014): Manneen Murtii Aadaa hundeessine yeroo gabaabaatti bu’aa olaanaa kan buusan yoo ta’u, galteewwan nuuf kennaman ammoo fudhannee irratti hojjanna kan jedhan Pireezidaantii I/Aanaa MMWO Kab. Obbo...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Kaayyoon hundeeffama Mana Murtii Aadaa ummanni keenya seera aadaafi duudhaa bu’uureffachuun wal diddaa akka hiikkatu taasisuu, kenna haqaa seera aadaa irratti hundaa’e, dhugaafi haqa baasuun hariiroo hawaasummaa waldhabdootaa cimsuu danda’u...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  __//__ Qulqullina tajaajila abbaa seerummaa fooyyessuuf, loogiirraa bilisa, fayyaalummaa, gahumsi ogummaa, qabiinsa maamilaafi dhimmoota walfakkaatan irratti murtii walfaakkaataan kennuun qulqullina hojii keenyaa mirkaneessuuf xiyyeeffannoo olaanaan hojjechaa turuu isaanii gabaasa Caffeef dhiyeessan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000