Mata Duree

CAFFEE – (Adoolessa 14,2014): Manneen Murtii Aadaa hundeessine yeroo gabaabaatti bu’aa olaanaa kan buusan yoo ta’u, galteewwan nuuf kennaman ammoo fudhannee irratti hojjanna kan jedhan Pireezidaantii I/Aanaa MMWO Kab. Obbo Guyyoo Waariyooti.

CAFFEE – (Adoolessa 14,2014): Manneen Murtii Aadaa hundeessine yeroo gabaabaatti bu’aa olaanaa kan buusan yoo ta’u, galteewwan nuuf kennaman ammoo fudhannee irratti hojjanna kan jedhan Pireezidaantii I/Aanaa MMWO Kab. Obbo Guyyoo Waariyooti.
Dura Taa’aan Koree Dhaabbii Dhimma Bulchiinsaa, Seeraafi Qabeenya Namaa Caffee Oromiyaa Kab. Obbo Naasir HUseen hordoffiifi to’annoo taasisaa turaniin, dhimmoota xiyyeeffannoo barbaadu jedhan keessaa, riifoormiin manneen murtii keessatti jalqabe cimee itti fufuu akka qabu, qaamolee ragaa sobaa dhiyeessan irratti tarkaanfiin fudhatamuu akka qabuufi qulqullina tajaajila abbaa seerummaan dhimmoota dantaa mootummaafi ummataa irratti xiyyeeffannoo addaa kennamuu akka qabu isaan ijoodha.
Odeeffannoo Dabalataa Argachuuf:
Nu Hordofaa!

CAFFEE – (Adoolessa 14,2014): Manni Murtii Aadaa waldhibdee hawaasaa furuu qofaaf osoo hin taane aadaafi duudhaa Oromoo guddisuufi beeksisuu giddu gala godhatee kan hundaa’edha jedhame.

 
//
Kaayyoon hundeeffama Mana Murtii Aadaa ummanni keenya seera aadaafi duudhaa bu’uureffachuun wal diddaa akka hiikkatu taasisuu, kenna haqaa seera aadaa irratti hundaa’e, dhugaafi haqa baasuun hariiroo hawaasummaa waldhabdootaa cimsuu danda’u hojiirra oolchuun kabajamuu mirgoota lammiileefi olaantummaa seeraaf gumaachuudha jedhan.
Kanaaf, tajaajila haqaa dhaqqabamaa, adeemsa salphaafi baasii xiqqaan sirna seeraafi haqaa guddina aadaafi duudhaa Oromoof gumaachuufi miirri abbummaa keessatti mirkanaa’e uumuuf ta’uus ibsaniiru.

CAFFEE – (Adoolessa 14,2014): Manneen Murtii Oromiyaa, amantaa ummataa horachuuf galmoota gurguddoo afur irratti xiyyeeffatee hojjechaa ture jedhan Pireezidaantiin MMWO Kab. Obbo Gazaalii A/Simal.

 
__//__
Qulqullina tajaajila abbaa seerummaa fooyyessuuf, loogiirraa bilisa, fayyaalummaa, gahumsi ogummaa, qabiinsa maamilaafi dhimmoota walfakkaatan irratti murtii walfaakkaataan kennuun qulqullina hojii keenyaa mirkaneessuuf xiyyeeffannoo olaanaan hojjechaa turuu isaanii gabaasa Caffeef dhiyeessan keessatti ibsaniiru.
Dhaqqabumama, si’aayinaafi bu’a qabeessummaa tajaajila abbaa seerummaa dabaluun, lammiileen karaa salphaafi bu’a qabeessa ta’een tajaajila gorsaafi deeggarsa seeraa bilisaa, hiiktuu afaanii, sirnaafi hojimaata mana murtii ilaalchisee odeeffannoo gahaafi teeknoloojiitti fayyadamuun dhiyeenyatti tajaajila akka ragataniif hojjetamaa turuus eeraniiru. Ummanni keenya, aadaafi duudhaa qabuun waldhibdeesaa akka hiikkatuuf Mana Murtii Aadaa Caffeen labse hojiitti hiikuun rakkoo hawaasaa furuu keessatti shoora olaanaa akka taphatu taasifameera jedhan.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Seeronni bara kana ragga’an duudhaa Oromoo giddu gala kan godhatan yoo ya’u, Labsiin Buusaa Gonofaa - aadaa walgargaarsa Oromoon Sirna Gadaan itti fayyadamaa ture deebisanii dhaabuuf, dagaagsuufi bu’uura dhalootaa taasisuuf...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Argannoolee Odiitii herreega baroota dabranii maallaqaan akka deebi’uuf yaanni itti kennamee ture kan akka kaffaltii caalmaa, baasii seeraan alaa, kuufama herreega galii gibiraa, taaksiifi galii hir’inaan sassaabame ilaalchisee manneen hojii...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Gosoonni odiitii bara kana gaggeeffamaa turan, raawwii odiitii faayinaansiifi seera qabeessummaa, odiitii intiriimii, odiitii addaa, odiitii raawwiifi odiitii naannooti. Bara 2013 hordoffii argannoowwan odiitii gabaafaman irratti tarkaanfii fudhachuu isaanii mirkaneessuuf karoorfame...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

CAFFEE – (Adoolessa 14,2014): Manneen Murtii Aadaa hundeessine yeroo gabaabaatti bu’aa olaanaa kan buusan yoo ta’u, galteewwan nuuf kennaman ammoo fudhannee irratti hojjanna kan jedhan Pireezidaantii I/Aanaa MMWO Kab. Obbo...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Kaayyoon hundeeffama Mana Murtii Aadaa ummanni keenya seera aadaafi duudhaa bu’uureffachuun wal diddaa akka hiikkatu taasisuu, kenna haqaa seera aadaa irratti hundaa’e, dhugaafi haqa baasuun hariiroo hawaasummaa waldhabdootaa cimsuu danda’u...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  __//__ Qulqullina tajaajila abbaa seerummaa fooyyessuuf, loogiirraa bilisa, fayyaalummaa, gahumsi ogummaa, qabiinsa maamilaafi dhimmoota walfakkaatan irratti murtii walfaakkaataan kennuun qulqullina hojii keenyaa mirkaneessuuf xiyyeeffannoo olaanaan hojjechaa turuu isaanii gabaasa Caffeef dhiyeessan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000