Mata Duree

Leenjiin Fooramii Afyaa’ota Godinaaleetiif Magaalaa Adaamaatti kennamaa jira

foreLeenjiin Fooramii Afyaa’ota Godinaaleetiif Magaalaa Adaamaatti kennamaa jira.

Qindeessaa ‘Forum of Federation’ Baha Afriikaa kan ta’an Obbo Maaraguu H/Mariyaam leenjicha ilaalchisee yaada kennaniin, hojiin Fooramichaa Federaaliizimii irratti gahumsa gaggeessitootaa cimsuuf kan hojjetu ta’uu beeksisan.

Kanaaf, leenjiin leenjistootaa guyyaa har’aarraa eegalee kennamu kun wal ta’iinsa Waajjira Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaa, ‘Forum of Federation’ fi ‘Center for Creative Leadership’ waliin ta’uun kan kennamu yeroo ta’u, leenjiin kun humna gaggeessummaa ofii cimsuu qofaa osoo hin taane gadi bu’uun hubannoo leenjii kanarraa argatan kana qaamolee hafaniif kennuun gahumsa walii walii isaanii cimsuu akka qabanis Obbo Maaraguun dhaamaniiru

Jilli Koree Dhaabbii Caffee Oromiyaa Addee Alamnash Asfaawuun hoogganamu hojii hordoffiifi to’annoo taasisee

Jilli Koree Dhaabbii Caffee Oromiyaa Addee Alamnash Asfaawuun hoogganamu hojii hordoffiifi to’annoo taasiseen bu’uuraalee misoomaafi kenniinsa tajaajilaa Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Jimmaa Gannatii keessatti hojjetamaa jiru daawwatee qaamolee mootummaafi hooggansa sektaroota Aanichaa waliinis mari’achuun kallattii kaa’ee jira.

Jilli Koree Dhaabbii kun, hojii misoomaa Ganda Gidaamii Dabshoo keessa jiru, ‘Farmer Training Center’ (FTC), Buufata Fayaa Gandichaa, daandiiHaratoo Waayyuufi kkf daawwatee jira. 
Bu’uuruma kanaan, hojiiwwan misoomaa daawwatamaniifi marii uummataa taasifame irraa ka’uun hooggansa Aanichaa waliin mariyachuun kallatii kaa’ee jira. Kunis, buufanni fayyaa gandicha keessatti argamu gama kenniinsa tajaajilaatiin sochii gaarii irra kan jiru ta’uun, hirmaannaan uummataa sochii misoomaa keessatti qabu gaarii ta’uun, dubartoonni baadiyyaa waldaalee adda addaatiin ijaaramuun qusannoo maallaqaa, yeroo dahumsaafi rakkinoota adda addaa irratti ‘Ambulance’ aadaatti fayyadamuun kan wal deeggaran ta’uun, kenniinsa haqaan walqabatee dhimmoonni RTDn ilaalaman gaarii ta’uun dhimmoota akka ciminaatti jilli koree Dhaabbii kun hawaasa Aanichaa mariisisuuniifi daawwannaa taasiseen ilaale keessaa isaan ijoo dha.

Walgahii Ariifachiisaa 1ffaa, Waggaa 1ffaa, Bara Hojii 5ffaa Caffee Oromiyaa guyyaa har’aa Waxabajjii 02/2008 Magaalaa Adaamaa Galma Caffeetti ademsifamaa jira

caffee lammaaWalgahichaa haasawaan kan banan Afyaa’ii Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaa Kabajamoo Obbo Lammaa Magarsaa akka ibsanitti, Caffeen Oromiyaa, aantummaa uummata bakka isa buufateef qabu caalaatti mirkaneessuuf, tumsa barbaachisu taasisuuf, ergama guddaa kan qabuufi adda durummaan qaama itti gaafatamummaa dachaa qabu waan ta’eef, mul’ata akka Naannichaattis ta’e akka biyyaatti gama misooma diinagdeetiin sadarkaa biyyoota galii giddu galeessaa qaban cinaa hiriirsuuf qabamee jiru galmaan gahuuf, hudhaalee kanneen akka rakkoo bulchiinsa garii irratti Caffeen keenya xiyyeeffannaa addaa kennuun irratti hojjechaa kan turee fi gara fuula duraattis kan hojjetu akka ta’e waltajjicharratti ibsameera.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Seeronni bara kana ragga’an duudhaa Oromoo giddu gala kan godhatan yoo ya’u, Labsiin Buusaa Gonofaa - aadaa walgargaarsa Oromoon Sirna Gadaan itti fayyadamaa ture deebisanii dhaabuuf, dagaagsuufi bu’uura dhalootaa taasisuuf...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Argannoolee Odiitii herreega baroota dabranii maallaqaan akka deebi’uuf yaanni itti kennamee ture kan akka kaffaltii caalmaa, baasii seeraan alaa, kuufama herreega galii gibiraa, taaksiifi galii hir’inaan sassaabame ilaalchisee manneen hojii...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Gosoonni odiitii bara kana gaggeeffamaa turan, raawwii odiitii faayinaansiifi seera qabeessummaa, odiitii intiriimii, odiitii addaa, odiitii raawwiifi odiitii naannooti. Bara 2013 hordoffii argannoowwan odiitii gabaafaman irratti tarkaanfii fudhachuu isaanii mirkaneessuuf karoorfame...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

CAFFEE – (Adoolessa 14,2014): Manneen Murtii Aadaa hundeessine yeroo gabaabaatti bu’aa olaanaa kan buusan yoo ta’u, galteewwan nuuf kennaman ammoo fudhannee irratti hojjanna kan jedhan Pireezidaantii I/Aanaa MMWO Kab. Obbo...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Kaayyoon hundeeffama Mana Murtii Aadaa ummanni keenya seera aadaafi duudhaa bu’uureffachuun wal diddaa akka hiikkatu taasisuu, kenna haqaa seera aadaa irratti hundaa’e, dhugaafi haqa baasuun hariiroo hawaasummaa waldhabdootaa cimsuu danda’u...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  __//__ Qulqullina tajaajila abbaa seerummaa fooyyessuuf, loogiirraa bilisa, fayyaalummaa, gahumsi ogummaa, qabiinsa maamilaafi dhimmoota walfakkaatan irratti murtii walfaakkaataan kennuun qulqullina hojii keenyaa mirkaneessuuf xiyyeeffannoo olaanaan hojjechaa turuu isaanii gabaasa Caffeef dhiyeessan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000