Mata Duree

Caffee - (Caamsaa 24,2014): Koreewwan Dhaabbii Caffee Oromiyaa Godina Buunnoo Baddalleetti qaamolee hawaasaa waliin mari'achuun hojiiwwan misoomaas daawwate.

 
___//___
Caffee Oromiyaatti, Dura Taa'aa Koree Dhaabbii Dhimma Misooma Baadiyyaa Kab. Obbo Diriirsaa Waaqumaa, Magaalaa Baddalleetti daawwannaa taasisuun, Aanaa Gachiitti hojiiwwan misoomaafi nageenyaa irratti qaamolee hawaasaa waliin mari'ate.
Godinichatti nageenyi waaraan jiraachuu kan himan jiraattonni Aanaa Gachii, iccitiin nageenya keenyaa ammoo jedhan, abbootiin amantii, jaarsoliin, qaamoleen nageenyaafi gaggeessitoonni walhubannoofi qindoominaan waliin waan hojjetaniif jedhan.

CAFFEE – (Caamsaa 23, 2014) - Koreewwan Dhaabbii Caffee Oromiyaa hojiiwwan misoomaa Godina Arsii Lixaa Magaalaa Dodolaa keessatti hojjatamaa jiran daawwatan

.
__//__
Caffee Oromiyaatti, Dura Taa’aa Koree Dhaabbii Dhimma Misooma Magaalaa Kab. Obbo Abdulqaadir Huseeniin kan durfamu korichi, daandii koobiliifi teeraazoo, magariisummaa keessoo magaalaafi sheediiwwan ijaaramaa jiran daawwate.
Misoomaawwan bu’uuraa hojjatamaa jiran guddina magaalichaa saffisiisuuf kan abdii namatti horu ta’uu ibsuun, hojiiwwan akkasii irratti hirmaannaa hawaasaan deeggarree osoo hojjannee ammoo kana caalaa jijjiirama bu’uuraa fiduu dandeenya jedhan Obbo Abdulqaadir.
Kantiibaan Magaalichaa Obbo Jamaal Abbaagaroo, pirojektota 22 Qar. Miil. 47n hojjatamaa jiran keessaa 11 xumuramanii kan jiran yommuu ta’u, kan hafanis bara kana akka xumuuramaniif hojjachaa jiraachuu ibsu

CAFFEE- (Caamsaa 23,2014): Gareen Koreewwan Dhaabbii Caffee Oromiyaa Godina Shawaa Kibba Lixaa Aanaa Iluutti qaamolee hawaasaa waliin marii'achuun hojiiwwan misoomaas daawwate.

 
__//__
Caffee Oromiyaatti, Dura Taa'aan Koree Dhaabbii Dhimma Bulchiinsaa, Seeraafi Misooma Namaa Kab. Obbo Naasir Huseeniin durfamu, dhimma fayyaa, galteewwan qonnaa, raawwii piroojeektotaafi kenna tajaajilaa irratti hawaasa aanichaa waliin mari’ate.
Marii kanaan, yaala fayyaan walqabatee inshuraansiin hawaasaa nu fayyadeera kan jedhan jiraattonni, qoricha argachuufi xaa’oofi sanyiin filatamaa gahaan kan hin jirreefi kan jirus qaalii ta’uu irratti rakkoo qabna jedhan.
Dhimmi piroojeektii bishaan Awaash sadarkaa Naannootti furmaata argachuu qaba kan jedhan, sadarkaa aanaattis piroojeektonni jallisii saddeet (😎 hojjetamanii tajaajila kennaa kan hin jirre ta’uu ibsu jiraattonni.
Koreewwan Dhaabbii Caffees, komii hawaasaa bu’uura godhachuun hojiiwwan misoomaa komiin irratti ka’e daawwateera.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Seeronni bara kana ragga’an duudhaa Oromoo giddu gala kan godhatan yoo ya’u, Labsiin Buusaa Gonofaa - aadaa walgargaarsa Oromoon Sirna Gadaan itti fayyadamaa ture deebisanii dhaabuuf, dagaagsuufi bu’uura dhalootaa taasisuuf...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Argannoolee Odiitii herreega baroota dabranii maallaqaan akka deebi’uuf yaanni itti kennamee ture kan akka kaffaltii caalmaa, baasii seeraan alaa, kuufama herreega galii gibiraa, taaksiifi galii hir’inaan sassaabame ilaalchisee manneen hojii...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Gosoonni odiitii bara kana gaggeeffamaa turan, raawwii odiitii faayinaansiifi seera qabeessummaa, odiitii intiriimii, odiitii addaa, odiitii raawwiifi odiitii naannooti. Bara 2013 hordoffii argannoowwan odiitii gabaafaman irratti tarkaanfii fudhachuu isaanii mirkaneessuuf karoorfame...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

CAFFEE – (Adoolessa 14,2014): Manneen Murtii Aadaa hundeessine yeroo gabaabaatti bu’aa olaanaa kan buusan yoo ta’u, galteewwan nuuf kennaman ammoo fudhannee irratti hojjanna kan jedhan Pireezidaantii I/Aanaa MMWO Kab. Obbo...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Kaayyoon hundeeffama Mana Murtii Aadaa ummanni keenya seera aadaafi duudhaa bu’uureffachuun wal diddaa akka hiikkatu taasisuu, kenna haqaa seera aadaa irratti hundaa’e, dhugaafi haqa baasuun hariiroo hawaasummaa waldhabdootaa cimsuu danda’u...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  __//__ Qulqullina tajaajila abbaa seerummaa fooyyessuuf, loogiirraa bilisa, fayyaalummaa, gahumsi ogummaa, qabiinsa maamilaafi dhimmoota walfakkaatan irratti murtii walfaakkaataan kennuun qulqullina hojii keenyaa mirkaneessuuf xiyyeeffannoo olaanaan hojjechaa turuu isaanii gabaasa Caffeef dhiyeessan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000