Mata Duree

CAFFEE – (Ebla 14,2013): Koreen Dhaabbii Dhimma Misooma Qabeenya Namaa Caffee Oromiyaa raawwii hojii kurmaana 3ffaa manneen hojii sadii gamaaggame.

 
__//__
Koreen kun, gabaasa raawwii hojii Biiroo Paablik Sarvisiifi Misooma Qabeenya Namaa, A/T/ Saayinsii, Teeknolojii Qunnamtiifi Odeeffannoofi Yuunivarsitii Naannoo Oromiyaa qorateera.
Raawwii hojii Biiroo Paablik Sarvisiin walqabatee, kenniinsa tajaajilaa fooyyessuuf leenjiiwwan jijjiirama hunda galeessaafi gahee paablik sarvisii kennameen, qacarrii, jijjiirraafi guddina sadarkaa seeraan ala raawwataman 310 irratti tarkaanfii fudhatameen haqamuun, deeggarsiifi hordoffiin walirraa hin cinne sadarkaa godinaafi magaalotaatti kennamaa ture, kenna tajaajilaa fooyyeessuuf iddoowwan hojii hawwataafi mijataa taasisuuf hojiileen hojjetamaniifi ragaa hojjettoota naannoo keenyaa %50tti siqu gara dijiitaalaatti jijjiiruun akka ciminaatti korichi xinxaleera.

CAFFEE - (Ebla 14,2013): Ittigaafatamummaa dachaa qabnu beeknee hirmaannaa nurraa eegamu taasisuun biyya keenya gara demokiraasii dhugaatti ceessisuu qabna jedhan Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Aadde Loomii Badhoo.

 
__//__
Konfiraansiin Liigii Dubartoota Partii Badhaadhinaa Oromiyaa Magaalaa Adaamaatti gaggeeffamaa jira. Keessummaa Kabajaa Konfiransichaa kan ta'an Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Aadde Loomii Badhoo haasawaa hirmaattota konfiransichaaf taasisaniin filannoon dhufu bilisa, hunda hirmaachisaafi demokiraatawaa taasisuuf nuti dubartoonni dirqama dachaa qabna. Kanaaf, hirmaannaa ho'aa nurraa eegamu taasisuun biyya keenya gara sirna dimokiraasii dhugaattii ceesisuutu nurraa eegama jedhan.
Gama biraatiin, qaamolee jijjiirama kana gufachiisuuf hojjetaniifi nageenya Naannoo keenyaa booressuuf fiigan fuuldura dhaabbachuun nageenya isaaniif waardiyyaa ta'uu akka qaban dhaamuun filannoo bara kanaa milkeessuu keessatti shoora irraa eegamu akka taphatanis ibsaniiru.
Dhumarrattis, #Paartii_Nagaa, #Jaalalaa fi #Obbolummaa giddu galeeffate #Paartii_Badhaadhinaa akka filatan gaafataniiru.
Odeeffannoo Dabalaataa Waayee Caffee Argachuuf:
Teelegraama Keenya Https://t.me/CaffeeOromia 'subscribe' godhaa
Karaa Marsariitii (Weebsaayitii) Keenya: www.caffeeoromiyaa.gov.et
Nu Hordofaa!
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

CAFFEE – (Ebla 13,2013): Koreen Dhaabbii Dhimma Baajataafi To'annoo Baasii Mootummaa Caffee Oromiyaa raawwii karoora kurmaana 3ffaa manneen hojii shanii gamaaggame.

 
__//__
Koreen kun, gabaasa raawwii Abbaa Taayitaa Galiiwwanii, Biiroo Maallaqaafi Walta'iinsa Diinagdee, Komiishinii Karooraafi Misooma Diinagdee, Ejensii Bittaaf Dhabamsiisa Qabeenyaafi Mana Hojii Odiitara Muummicha Oromiyaa gamaaggamee jira.
Korichi, raawwii Biiroo MWD qorateen, sirna bulchiinsa faayinaansiifi qabeenyaa naannichaa cimsuun, gaaffiilee hanqina baajataa sadarkaan jiran qulqulleessuun bakka rakkoo qabatamaan jirutti furmaata kennuun walqabatee qabxiiwwan akka ciminaatti madaale yommuu ta'u, gama biraan kuufama herreega kanfalamaafi sassaabamaa bu’uuraan hiikuuf ykn xiqqeessuu dadhabuuniifi argannoowwaan odiitii irratti tarkaanfiin fudhatamu laafaa ta’uu immoo hanqina jedheera.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE: (Fulbaana 15…

Jalqabarratti, kabajamtoota miseensota Caffee Bara Hojii Caffee 5ffaa, Yaa’ii Xumuraafi Sirna Gaggeessaa kanarratti argamtan hundaan; Baga Jala Bultii Ayyaana Masqalaafi Irreechaatiin isin Gahe. Barri Hojii Caffee 5ffaa addadurummaan , bara jijjiiramni...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Fulbaana 1…

Caffeen yeroo ce’uumsaa kun bara 1985 irraa eegalee hanga 1987 filannoo biyyaalessaa marsaa 1ffaa gaggeeffamuutti itti fufuun Yaa’iiwwan adda addaa gaggeesseen seerota 8 baasuufi caasaa isa hojjachiisuu danda’u diriirsuun, karooraafi...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Fulbaana 1…

  _//_ Caffeen Bara Hojii 5ffaa Yaa'ii Xumuuraa Fulbaana 15 Bara 2014 Waaree Dura taa'u ilaalchisee hojiiwwan jalqabe xumuuruu waan qabuuf Wixineewwan Labsii Lama (Gurmaa'ina Caffeefi Qaama Raawwachiiftuu) yeroo dheeraaf qorannoon irratti...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Fulbaana 1…

A Caffeen Oromiyaa, Caffee sirna Gadaa bu'uura godhachuun aadaa, duudhaafi seenaa uummata keenya kaleessaafi har'aa giddu galeeffachuun naannicha keessatti qaama mootummaa olaanaa isa seera baasu ta'ee guyyaa hundaa'e irraa eegalee IMALA...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  __//__ Wixinee Labsii Mana Murtii Aadaa Oromiyaa Hundeessuufi Beekkamtii Kennuuf Qophaa'e ilaalchisee Yaada Murtii Caffeef kan dhiyeessan Obbo Issaa Boruu D/Taa'aa Koree Dh/Dhimma Bulchiinsaafi Seeraafi barbaachisummaa waltajjichaa ilaalchisee ibsa kan kennan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  __//__ Manneen Murtii Oromiyaa, dhimmoota xiyyeeffannoo barbaadu jedhamanii adda bahan kan akka ragaa sobaa, himannaa sobaa qulqulleessuun hojjachuu, daa'imman, dubartootaafi qaama miidhamtootaaf xiyyeeffannoo addaa kennuu, hundeeffama mana murtii aadaa Oromiyaa hojiirra...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000