Mata Duree

Gabaasa Raawwii Hojii Bara 2008 Hoggantuun MHOMO Kab. Addee Ayyalach Ulfaataa Caffeef dhiyeessan

odtCaffeen Oromiyaa oolmaa isaa Adoolessa 12/2008tiin waaree boodaatiin gabaasa raawwii hojii bara 2008fi kallattii karoora bara 2009 Mana Hojii Oodiitara Muummicha Oromiyaa /MHOMO/ irratti mari’atee mirkaneessee jira
#########

Gabaasa Raawwii Hojii Bara 2008 Hoggantuun Mana hojichaa Kab. Addee Ayyalach Ulfaataa Caffeef dhiyeessan keessatti, seera qabeessummaa hojiirra oolmaa horataalee mootummaa ilaalchisee odiitii gosoota adda addaa taasisaa kan turan ta’uu miseensota Caffeef ibsaniiru.

Kallattii bara 2009 keessattis hojii oodiitii gosoota gara garaa irratti bara kana hojjatamaa turan irraa ka’uun cimanii kan hojjetan ta’uufi hojii hubannoo cimsuurrattis xiyyeeffatanii kan hojjetan ta’uu Kab. Addee Ayyalach ibsaniiru.

Caffeenis gabaasa raawwii hojiifi kallattii karoora dhiyaate kana irratti erga mari’ateen booda mirkaneessee jira

Pir. MMWO Kab. Obbo Addisuu Qabbaneessaa gabaasa raawwii hojii bara 2008 Manneen Murtii Oromiyaa dhiyeessanii

mmurtCaffeen Oromiyaa oolmaa isaa Adoolessa 12/2008 waaree duraatiin Gabaasa Raawwii Hojii Bara 2008fi Kallattii Karoora Bara 2009 Manneen Murtii Oromiyaa dhagegeffatee sagalee guutuun mirkaneessuun isaa beekame.
############

Pir. MMWO Kab. Obbo Addisuu Qabbaneessaa gabaasa raawwii hojii bara 2008 Manneen Murtii Oromiyaa dhiyeessaniin kenniinsa tajaajila abbaa seerummaa si’eessuun yakkoota hawaasa keessatti raawwatamaniif murtiilee barsiisoo yakka harkaafi harkaa/ RTDdhaan manneen murtii sadarkaan jiran keessatti keessummeessuun danda’ameera jedhan.

Dhimmoota sadarkaa Manneen Murtii sadanitti bara kana socho’aa turan keessaa 484,405 (% 90.98) irratti murtiin kan kenname ta’us, raawwii bara darbee waliin yoo madaalamu %1.65 hir’ina kan qabu ta’uu gabaasa dhiyeessan irratti ibsaniiru. Kenniinsa tajaajilaa dabaluufi waldhabdee hawaasa gidduutti uumamu bu’uura irraa hiikuuf sadarkaa MMAfi MMO dhimmootni 26,945 jaarsummaan xumura argataniiru.

Dhimmoota sadarkaa Manneen Murtii sadanitti bara kana socho’aa turan keessaa 484,405 (% 90.98) irratti murtiin kan kenname ta’us, raawwii bara darbee waliin yoo madaalamu %1.65 hir’ina kan qabu ta’uu gabaasa dhiyeessan irratti ibsaniiru. Kenniinsa tajaajilaa dabaluufi waldhabdee hawaasa gidduutti uumamu bu’uura irraa hiikuuf sadarkaa MMAfi MMO dhimmootni 26,945 jaarsummaan xumura argataniiru. Gama biraanis Caffeen, kallattii karoora hojiiwwan gurguddoo bara 2009 Manneen Murtii Oromiyaas dhaggeeffatee jira.

Dhumarrattis, gabaasaafi karoora dhiyaate irratti gaaffiifi yaadni miseensota Caffeerraa ka’aniif Kab. Obbo Addisuun ibsa bal’aa erga kennaniin booda Caffeen gabaasicha sagalee guutuun mirkaneessee jira.

Gabaasni Raawwii Hojii Bara 2008fi Kallattiin Karoora Bara 2009 Qaamolee RaawwachiisaaWalgahii Idilee 4ffaaf dhiyaate

pz2przGabaasni Raawwii Hojii Bara 2008fi Kallattiin Karoora Bara 2009 Qaamolee RaawwachiisaaWalgahii Idilee 4ffaaf dhiyaate

Pireezidaantiin BMNO Kab. Obbo Muktaar Kadiir Gabaasa Raawwii Hojii Qaama Raawwachiisaa bara 2008fi Kallattii Karoora Bara 2009 Caffeef dhiyeessan keessatti karoorri bara 2008 mirkanaa’ee ittiin hojjetamaa ture bu’aawwan waggoottan darban keessatti galmaa’an caalmaan karaa cimsuufi itti fufiinsa akka qabaatan gochuuf, hiyyummaa xiqqeessuufi bulchiinsa gaarii mirkaneessuurratti xiyyeeffatee sochii taasifamaa ture ta’uu ibsaniiru.

Damee qonnaa keessatti oomishaafi oomishtummaa karaa itti fufiinsa qabuun guddisuufi rakkoo hongee jijjiirama qilleensaatiin uummata keenya deddeebi’ee qoraa jiru hundeerraa furuuf qonnaan bulaan keenya qabeenya lafaafi bishaanii jirutti gahumsaan akka fayyadamu tattaaffii guddaan taasifamaa kan ture ta'uu, hojii dhabdoota hojiitti galchuuf sochii taasifameen eebifamtoota yuunivarsitiifi dhaabbilee BLTOf xiyyeeffannaa kennuun hojiin bu'aa guddaa galmeessise hojjetamuusaa, rakkoo mana jireenyaa magaalota keessa jiru furuufis, sagantaalee adda addaa bocuun jiraattota magaalaa galii giddu galeessaafi gadi aanaa qaban abbaa manaa taasisuuf, invastmantiin naannoo keenya keessatti gaggeeffamus guddina hawaas-diinagdee itti fufiinsa qabu galmeessuun jireenya hawaasa keenyaa akka fooyyessuufi dureeyyii lafa fudhatanii hojiitti hin galle waliigalteen isaanii akka addaan cituufi lafti fudhatan istookii mootummaatti akka deebi’uuf hojiiwwan bal’aan hojjetamaa kan turan ta’uu Kabajamoo Obbo Muktaar himaniiru. 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE: (Fulbaana 15…

Jalqabarratti, kabajamtoota miseensota Caffee Bara Hojii Caffee 5ffaa, Yaa’ii Xumuraafi Sirna Gaggeessaa kanarratti argamtan hundaan; Baga Jala Bultii Ayyaana Masqalaafi Irreechaatiin isin Gahe. Barri Hojii Caffee 5ffaa addadurummaan , bara jijjiiramni...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Fulbaana 1…

Caffeen yeroo ce’uumsaa kun bara 1985 irraa eegalee hanga 1987 filannoo biyyaalessaa marsaa 1ffaa gaggeeffamuutti itti fufuun Yaa’iiwwan adda addaa gaggeesseen seerota 8 baasuufi caasaa isa hojjachiisuu danda’u diriirsuun, karooraafi...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Fulbaana 1…

  _//_ Caffeen Bara Hojii 5ffaa Yaa'ii Xumuuraa Fulbaana 15 Bara 2014 Waaree Dura taa'u ilaalchisee hojiiwwan jalqabe xumuuruu waan qabuuf Wixineewwan Labsii Lama (Gurmaa'ina Caffeefi Qaama Raawwachiiftuu) yeroo dheeraaf qorannoon irratti...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Fulbaana 1…

A Caffeen Oromiyaa, Caffee sirna Gadaa bu'uura godhachuun aadaa, duudhaafi seenaa uummata keenya kaleessaafi har'aa giddu galeeffachuun naannicha keessatti qaama mootummaa olaanaa isa seera baasu ta'ee guyyaa hundaa'e irraa eegalee IMALA...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  __//__ Wixinee Labsii Mana Murtii Aadaa Oromiyaa Hundeessuufi Beekkamtii Kennuuf Qophaa'e ilaalchisee Yaada Murtii Caffeef kan dhiyeessan Obbo Issaa Boruu D/Taa'aa Koree Dh/Dhimma Bulchiinsaafi Seeraafi barbaachisummaa waltajjichaa ilaalchisee ibsa kan kennan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  __//__ Manneen Murtii Oromiyaa, dhimmoota xiyyeeffannoo barbaadu jedhamanii adda bahan kan akka ragaa sobaa, himannaa sobaa qulqulleessuun hojjachuu, daa'imman, dubartootaafi qaama miidhamtootaaf xiyyeeffannoo addaa kennuu, hundeeffama mana murtii aadaa Oromiyaa hojiirra...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000