Mata Duree

CAFFEE - (Adoolessa 01,2013): Koreen Dhaabbii Dhimma Misooma Baadiyyaa Caffee Oromiyaa raawwii hojii waggaa bara 2013 manneen hojii sagalii gamaaggameera.

 
__//__
Korichi raawwii hojii Biiroo Qonnaafi Qabeenya Uumama, Ejensii Waldaalee Hojii Gamtaa, Ejensii Misooma Qabeenya Beelladaa, Abbaa Taayitaa Eegumsa Naannoo, Bosonaafi Jijjiirama Qilleensaa, Komiishinii Qindeessaa Misooma Naannoo Horsiise Bulaa, Abbaa Taayitaa To’annoo Galteewwan Qonnaa, Inistitiyuutii Qorannoo Qonnaa, Komiishiinii Hoggansa Sodaa Balaafi Ejensii Misooma Gabaa Oromiyaa qorateera.

CAFFEE - (Adoolessa 01,2013): Koreen Dhaabbii Dhimma Baajataafi To’annoo Baasii Mootummaa Caffee Oromiyaa raawwii hojii waggaa manneen hojii shanii gamaaggamee jira.

 
__//__
Koreen kun, raawwii hojii Abbaa Taayitaa Galiiwwanii, Biiroo Maallaqaafi Walta’iinsa Dinagdee, Komishinii Karooraafi Misooma Dinagdee, Ejensii Bittaafi Dhabamsiisa Qabeenyaafi Mana Hojii Odiitara Muummichaa Oromiyaa qorateera.
Raawwii hojii Abbaa Taayitaa Galiiwwan Oromiyaa kan qorate Koreen kun, raawwii galii idilee %111.40fi galiin mana qopheessaa %90.74 ol ta’uun, taaksii al-kallattii dabaluuf tattaaffii taasiifameen %34.96 irra kan gahe yommuu ta'u, galiin waliinii mootummaa fedaralaa irraa argamu fooyya'iinsa kan qabuufi dabalaa kan jiru ta'uu gamaaggamuun cimina jedhe.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE: (Fulbaana 15…

Jalqabarratti, kabajamtoota miseensota Caffee Bara Hojii Caffee 5ffaa, Yaa’ii Xumuraafi Sirna Gaggeessaa kanarratti argamtan hundaan; Baga Jala Bultii Ayyaana Masqalaafi Irreechaatiin isin Gahe. Barri Hojii Caffee 5ffaa addadurummaan , bara jijjiiramni...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Fulbaana 1…

Caffeen yeroo ce’uumsaa kun bara 1985 irraa eegalee hanga 1987 filannoo biyyaalessaa marsaa 1ffaa gaggeeffamuutti itti fufuun Yaa’iiwwan adda addaa gaggeesseen seerota 8 baasuufi caasaa isa hojjachiisuu danda’u diriirsuun, karooraafi...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Fulbaana 1…

  _//_ Caffeen Bara Hojii 5ffaa Yaa'ii Xumuuraa Fulbaana 15 Bara 2014 Waaree Dura taa'u ilaalchisee hojiiwwan jalqabe xumuuruu waan qabuuf Wixineewwan Labsii Lama (Gurmaa'ina Caffeefi Qaama Raawwachiiftuu) yeroo dheeraaf qorannoon irratti...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Fulbaana 1…

A Caffeen Oromiyaa, Caffee sirna Gadaa bu'uura godhachuun aadaa, duudhaafi seenaa uummata keenya kaleessaafi har'aa giddu galeeffachuun naannicha keessatti qaama mootummaa olaanaa isa seera baasu ta'ee guyyaa hundaa'e irraa eegalee IMALA...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  __//__ Wixinee Labsii Mana Murtii Aadaa Oromiyaa Hundeessuufi Beekkamtii Kennuuf Qophaa'e ilaalchisee Yaada Murtii Caffeef kan dhiyeessan Obbo Issaa Boruu D/Taa'aa Koree Dh/Dhimma Bulchiinsaafi Seeraafi barbaachisummaa waltajjichaa ilaalchisee ibsa kan kennan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  __//__ Manneen Murtii Oromiyaa, dhimmoota xiyyeeffannoo barbaadu jedhamanii adda bahan kan akka ragaa sobaa, himannaa sobaa qulqulleessuun hojjachuu, daa'imman, dubartootaafi qaama miidhamtootaaf xiyyeeffannoo addaa kennuu, hundeeffama mana murtii aadaa Oromiyaa hojiirra...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000