Mata Duree

CAFFEE – (Waxabajjii 16/2014): Caffeen Oromiyaa, Manneen Maree Ummataa sadarkaan jiran cimsuuf xiyyeeffannoo addaan hojjata kan jedhan Afyaa’ii Caffee Oromiyaa Kab. Aadde Sa’adaa Abdurahmaani.

 
__//__
Caffeen Oromiyaa, Afyaa’ota Manneen Maree Aanaaleefi Magaalota Oromiyaa waliin gamaaggama Raawwii Hojii Bara 2014 Magaalaa Adaamaatti gaggeessaa jiru irratti kan argaman Afyaa’iin Caffee Oromiyaa Kab. Aadde Sa’adaa Abdurahmaan, barri 2014 bara milkaa’inootaafi qormaatilee hedduu itti dabarsinedha.
Itti fufuunis, Aadde Sa’adaan abdiin ummanni keenya Caffeefi Manneen Maree sadarkaan jiran irraa qabu guddaa waan ta’eef, kana milkeessuuf ammoo qindoominni sadarkaa hundatti taasifnu lafa qabachuun fayyadamummaa ummataa keenyaa mirkaneessuu qaba jedhan.
Kaayyoon guddaan waltajjii kana dhimmoota akka ciminatti ilaalaman daran cimanii akka itti fufaniifi kanneen akka hanqinaatti ilaalaman ammoo fala waaraa akka argataniif karoora bara 2015 keessatti akka galteetti kan fudhataman ta’uus ibsaniiru.
Waltajjicha irratti Gabaasni Fooramii Afyaa’ota Godina Arsiifi Mana Maree Magaalaa Ciroo, Magaala Shaashamanneefi Caffeetti Daariktera Ijaarsa Dandeettii Manneen MareeUmmataa Obbo Maammush Leellisaan Duubdeebiin baatii sagalii dhiyaatee jira.
May be an image of 1 person and standingMay be an image of one or more people, people sitting and people standingMay be an image of 3 people, people sitting and indoor
May be an image of 1 person, sitting and indoor

CAFFEE - (Waxabajjii 14,2014): Caffeen Mootummaa Naannoo Oromiyaa, ajjeechaa gara jabinaa lammiilee nagaa irratti raawwatame cimsee kan balaaleffatuufi kanneen lubbuun isaanii darbeef gadda itti dhagahame ibsa.

 
__//__
Hawaasa nagaan jiraatu irratti murni shororkeessaa ABO-Shanee ajjeechaa gara jabinaa raawwateen, Godina Wallagga Lixaa Aanaa Gimbii Ganda Toleetti lubbuu lammiilee nagaa darbeefi qabeenyaa manca'eef;
Caffeen Mootummaa Naannoo Oromiyaa, gocha lammiilee nagaa irratti raawwatame cimsee kan balaaleffatuufi nageenyi hawaasa keenyaa akka mirkanaa’uuf tarkaanfii seera kabachiisuu murna kana irratti qaamoleen nageenyaa qindoominaan fudhachaa turan cimee itti fufuu akka qabu ibsaa, ummanni keenyas, nageenya naannoo isaa tikfachuu keessatti adda durummaan hirmaachuu akka qabu carraa kanaan dhaama.
Gocha sukkanneessaa murni shororkeessaa ABO-Shanee lammiilee nagaa irratti raawwateen lammiilee lubbuun isaanii darbeef Caffeen Oromiyaa, gadda guddaa itti dhagaahame ibsaa, maatiifi firoottan isaaniif ammoo jajjabina hawwa.
Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaa
Finfinnee

CAFFEE – (Waxabajjii 10, 2014): Argannoo Odiitii irratti hooggansa Waajjira Maallaqaafi Galii Godinaalee 21fi Magaalota 38 waliin Adaamaatti mari’atamaa jira.

 
__//__
Argannoon Odiitii Keessaa Biiroo Maallaqa Oromiyaafi Odiitiin Waliigalaa Mana Hojii Odiitara Muummicha Oromiyaatiin gaggeeffamaa ture hooggansi manneen hojii lamaanii walduraa duubaan bu'aa argannoo odiitii isaanii gabaasa dhiyeessaniiru.
Hoogganaa Biiroo Maallaqaa Oromiyaa Obbo Tolasaa Gaddafaa, gabaasa waliigala Argannoo Odiitii keessaa (odiitara keessaa), herreega walitti qabamaafi kanfalamaa sadarkaa Naannoo, Godinaa, Magaalaafi Aanaatti jiru dhiyeessaniiru.
Itti fufuunis, I/A/Hoogganaa Mana Hojii Odiitara Muummicha Oromiyaa Obbo Tolasaa Abboomaa, Argannoo Odiitii Waliigalaa Bara 2011 -2013tti gaggeeffamee hordoffii hojiirra oolmaa yaada odiitii taasifameen Godinaaleefi Magaalota dhimmi ilaaluuf gabaasa qophaa’e dhiyeessaniiru. Gabaasa dhiyaate irrattis mariin kan gaggeeffamu ta'a.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Seeronni bara kana ragga’an duudhaa Oromoo giddu gala kan godhatan yoo ya’u, Labsiin Buusaa Gonofaa - aadaa walgargaarsa Oromoon Sirna Gadaan itti fayyadamaa ture deebisanii dhaabuuf, dagaagsuufi bu’uura dhalootaa taasisuuf...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Argannoolee Odiitii herreega baroota dabranii maallaqaan akka deebi’uuf yaanni itti kennamee ture kan akka kaffaltii caalmaa, baasii seeraan alaa, kuufama herreega galii gibiraa, taaksiifi galii hir’inaan sassaabame ilaalchisee manneen hojii...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Gosoonni odiitii bara kana gaggeeffamaa turan, raawwii odiitii faayinaansiifi seera qabeessummaa, odiitii intiriimii, odiitii addaa, odiitii raawwiifi odiitii naannooti. Bara 2013 hordoffii argannoowwan odiitii gabaafaman irratti tarkaanfii fudhachuu isaanii mirkaneessuuf karoorfame...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

CAFFEE – (Adoolessa 14,2014): Manneen Murtii Aadaa hundeessine yeroo gabaabaatti bu’aa olaanaa kan buusan yoo ta’u, galteewwan nuuf kennaman ammoo fudhannee irratti hojjanna kan jedhan Pireezidaantii I/Aanaa MMWO Kab. Obbo...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Kaayyoon hundeeffama Mana Murtii Aadaa ummanni keenya seera aadaafi duudhaa bu’uureffachuun wal diddaa akka hiikkatu taasisuu, kenna haqaa seera aadaa irratti hundaa’e, dhugaafi haqa baasuun hariiroo hawaasummaa waldhabdootaa cimsuu danda’u...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  __//__ Qulqullina tajaajila abbaa seerummaa fooyyessuuf, loogiirraa bilisa, fayyaalummaa, gahumsi ogummaa, qabiinsa maamilaafi dhimmoota walfakkaatan irratti murtii walfaakkaataan kennuun qulqullina hojii keenyaa mirkaneessuuf xiyyeeffannoo olaanaan hojjechaa turuu isaanii gabaasa Caffeef dhiyeessan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000