Mata Duree

CAFFEE-(Waxabajjii 25,2014) Koreen Dhaabbii Dhimma Hawaasummaa Caffee Oromiyaa raawwii hojii kurmaana 4ffaa sektaroota 11 gamaaggame.

 
__//___
Korichi raawwii hojii kurmaana 4ffaa, Biiroo Fayyaa, Biiroo Barnootaa, Biiroo Dhimma Hojjetaafi Hawaasummaa, Biiroo Aada fi Tuurizimii , Biiroo Komunikeeshinii , Biiroo Dargaggoofi Ispoortii, Biiroo Dhimma Daa'immaniifi Dubartootaa, OBN, Komishinii Tuurizimii, Institiyuutii Qorannoof Qo'annoo Oromoofi Gidduu Gala Aadaa Oromoo gamaggame.
Fayyaan walqabatee, hanqina qorichaa jiru furuuf manni qorichaa hawaasaa babal'achaa jiraachuun, uwwisniifi waliin gahinsi ijaarsa Hoospitaalaa, buufata fayyaa dhaloota 2ffaafi kellaa fayyaa daran fooyya'aa dhufuun akka ciminaatti kan ilaale korichi, rakkoon hanqina qorichaa, ogeessa fayyaafi walfakkaachuu dhabuu paakeejii eksteenshinii fayyaa ammoo haqina jedhe.

CAFFEE – (Waxabajjii 24, 2014): Baale biyya gootaafi qabsaa’onni hedduun keessaa biqilan, dachee seena qabeettii qabeenya uumamaan badhaatedha jedhan Afyaa’iin Caffee Oromiyaa Aadde Sa’adaa Abdurrahmaan.

 
___//__
Jilli Afyaa’ii Caffee Oromiyaa Aadde Sa’aadaa Abdurrahmaniin durfamu Godina Baalee Aanaa Goorootti Hospitaala Gooroofi Mana barumsaa Ifa Boruu eebbisuun ijaarsa riqa Gilincoo jalqabsiiseera.
Gootichi Baddaa Baalee kan siidaan yaadannoo isaa torban kana eebbifame Jeneraal Waaqoo Guutuu, “Gabrummaa Hiddaan Buqqifna; Yoo Dadhabnes Ilmaan Itti Guddifna” jechuun dhaloota isaan booda jiruuf miira injifachuu danda’uu, onneefi tooftaa injifannoo godaambaa seenaa qabsaa’ota Oromoo keessatti olkaa’ee darbe jedhan.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Seeronni bara kana ragga’an duudhaa Oromoo giddu gala kan godhatan yoo ya’u, Labsiin Buusaa Gonofaa - aadaa walgargaarsa Oromoon Sirna Gadaan itti fayyadamaa ture deebisanii dhaabuuf, dagaagsuufi bu’uura dhalootaa taasisuuf...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Argannoolee Odiitii herreega baroota dabranii maallaqaan akka deebi’uuf yaanni itti kennamee ture kan akka kaffaltii caalmaa, baasii seeraan alaa, kuufama herreega galii gibiraa, taaksiifi galii hir’inaan sassaabame ilaalchisee manneen hojii...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Gosoonni odiitii bara kana gaggeeffamaa turan, raawwii odiitii faayinaansiifi seera qabeessummaa, odiitii intiriimii, odiitii addaa, odiitii raawwiifi odiitii naannooti. Bara 2013 hordoffii argannoowwan odiitii gabaafaman irratti tarkaanfii fudhachuu isaanii mirkaneessuuf karoorfame...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

CAFFEE – (Adoolessa 14,2014): Manneen Murtii Aadaa hundeessine yeroo gabaabaatti bu’aa olaanaa kan buusan yoo ta’u, galteewwan nuuf kennaman ammoo fudhannee irratti hojjanna kan jedhan Pireezidaantii I/Aanaa MMWO Kab. Obbo...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Kaayyoon hundeeffama Mana Murtii Aadaa ummanni keenya seera aadaafi duudhaa bu’uureffachuun wal diddaa akka hiikkatu taasisuu, kenna haqaa seera aadaa irratti hundaa’e, dhugaafi haqa baasuun hariiroo hawaasummaa waldhabdootaa cimsuu danda’u...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  __//__ Qulqullina tajaajila abbaa seerummaa fooyyessuuf, loogiirraa bilisa, fayyaalummaa, gahumsi ogummaa, qabiinsa maamilaafi dhimmoota walfakkaatan irratti murtii walfaakkaataan kennuun qulqullina hojii keenyaa mirkaneessuuf xiyyeeffannoo olaanaan hojjechaa turuu isaanii gabaasa Caffeef dhiyeessan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000