Mata Duree

CAFFEE - (Waxabajjii 26,2014): Piroojeektiiwwan bu’uura hawaasummaa ummata keenyaaf murteessaa ta’an ijaaruun eebbisuu irratti argamna jedhame.

 
__//__
Jilli Afyaa’ii Caffee Oromiyaa Kab. Aadde Sa’adaa Abdurahmaniin durfamu Godina Baalee Bahaatti Hospitaala Aanaa Gololchaafi Mana Barnoota Ifa Boruu Sadarkaa 2ffaa Aanaa Gindhiir wayita eebbisan piroojeektiiwwan bu'uura hawaasummaa ummata keenyaaf murteessaa ta'an ijaaraa jirra jedhan.
Sirna eebbaa kanarratti haasawa kan taasisan Aadde Sa’adaan, hooggansi jijjiiramaa qabsoo ummata keenyaan dhufe, mul’ata badhaadhinaa bu’uura jijjiirama egeree biyyaafi naannoo, eenyummaa keenya ganamaa, aadaa, seenaa, duudhaafi safuu hawaasa keenyarraa kan maddetu biyya ceessisa yaadama jedhu bocuun hojii bu’a qabeessa hojjechuu irratti argama jedhan.
Hiyyummaafi gadadoo faarsuun seenaa taatee hafuu qabdi ejjennoo jedhuun beekumsaafi dandeettii hojjetanii biyya jijjiiruu uumaan nu badhaase qabannee misoomawwan hawaasummaa, qonnaafi diinagdee ummata keenyaa utuban irratti xiyyeeffachuun hojjechaa jirras jedhaniiru.
Hospitaalliifi Manni Barnoota Ifa Boruu sadarkaa 2ffaa har’a eebbifames kaayyoo kana giddu gala godhachuun kan ijaarame ta’uu Aadde Sa’adaan ibsaniiru.
Bulchaan Godina Baale Bahaa Obbo Isheetuu Baqqalaas, pirojeektoota eegalaman xumuursisuun fayyadamummaa hawaasaaf kan oolchinu, kan dhabne ammoo gaafachuun, kan arganne xumursiisaa, kan xumuurame ammoo kunuunfachuun imala badhaadhinaa milkeessuuf xiyyeeffannoon ni hojjanna jedhan.

CAFFEE - (Waxabajjii 25,2014) Koreen Dhaabbii Dhimma Misooma Baadiyyaa Caffee Oromiyaa raawwii hojii kurmaana 4ffaa seektaroota isaaf itti waamaman 11 Magaalaa Adaamaatti qorate.

 
//
Korichi raawwii hojii Biiroo Qonnaa, Ejensii Babal'ina Waldaa Hojii Gamtaa, Biiroo Bishaaniifi Inarjii, Biiroo Daandiiwwaniifi Loojistikii, Biiroo Misooma Jallisiifi Horsiisee Bulaa, Biiroo Lafaa, Abbaa Taayitaa To'annoo Galteewwan Qonnaafi Oomishaalee Qonnaa, Abbaa Taayitaa Misooma Albuudaa, Buusaa Gonoofaa, Inistitiyuuti Qorannoo Qonnaafi Abbaa Taayitaa Eegumsa Naannoo Oromiyaa gamaaggame.
Korichi gabaasa seektaroota qonnaa isaaf itti waamaman dhaggeeffachuun, dhimmoota daawwannaa dirree marsaa 2ffaa irratti qaamaan gadi bu'uun daawwateefi marii ummataa irratti yaadota ka'an akka ka'uumsaatti dhiyeessuun seektaroonni dhimmi ilaalu xiyyeeffannoo kennanii akka irratti hojjetan hubachiiseera.

CAFFEE-(Waxabajjii 25,2014): Koreen Dhaabbii Dhimma Bulchiinsaa, Seeraa fi Qabeenya namaa Caffee Oromiyaa raawwii hojii bara 2014 seekteroota 14 qorate.

 
__//__
Korichi raawwii hojii kurmaana 4ffaa bara 2014 Waajjira Pirezidaantii, MMWO,, Biiroo Bulchiinsaafi Nageenyaa, Biiroo Abbaa Alangaa , Komishinii Poolisii, Waajjira Paapilik Sarvisiifi Misooma Qabeenya Namaa, Waajjira Milishaa, Komishinii Mana Sirreessaa Oromiyaafi kkf qorate.
Korichi raawwi Waajjira Pireezidaantii gamaaggameen, imaammanni sirna hordoffiifi deeggarsaa cimaa ta'e diriiruun amanamummaan uummanni mootummaarraa qabu cimaa deemuu fi diyaaspooraa fedhii hojii misooma Qonnaa, Agroo Industurii fi Manufakcheriingii irratti qaban 1250 gurmeessuun hojiitti galchuun cimina kan jedhe korichi, Dambiiwwan Labsii hojiirra oolchan yeroon dhiyaatee akka mirkanaa'u/ taasisuu irratti hanqinni jiraachuu ibse.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Seeronni bara kana ragga’an duudhaa Oromoo giddu gala kan godhatan yoo ya’u, Labsiin Buusaa Gonofaa - aadaa walgargaarsa Oromoon Sirna Gadaan itti fayyadamaa ture deebisanii dhaabuuf, dagaagsuufi bu’uura dhalootaa taasisuuf...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Argannoolee Odiitii herreega baroota dabranii maallaqaan akka deebi’uuf yaanni itti kennamee ture kan akka kaffaltii caalmaa, baasii seeraan alaa, kuufama herreega galii gibiraa, taaksiifi galii hir’inaan sassaabame ilaalchisee manneen hojii...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Gosoonni odiitii bara kana gaggeeffamaa turan, raawwii odiitii faayinaansiifi seera qabeessummaa, odiitii intiriimii, odiitii addaa, odiitii raawwiifi odiitii naannooti. Bara 2013 hordoffii argannoowwan odiitii gabaafaman irratti tarkaanfii fudhachuu isaanii mirkaneessuuf karoorfame...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

CAFFEE – (Adoolessa 14,2014): Manneen Murtii Aadaa hundeessine yeroo gabaabaatti bu’aa olaanaa kan buusan yoo ta’u, galteewwan nuuf kennaman ammoo fudhannee irratti hojjanna kan jedhan Pireezidaantii I/Aanaa MMWO Kab. Obbo...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Kaayyoon hundeeffama Mana Murtii Aadaa ummanni keenya seera aadaafi duudhaa bu’uureffachuun wal diddaa akka hiikkatu taasisuu, kenna haqaa seera aadaa irratti hundaa’e, dhugaafi haqa baasuun hariiroo hawaasummaa waldhabdootaa cimsuu danda’u...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  __//__ Qulqullina tajaajila abbaa seerummaa fooyyessuuf, loogiirraa bilisa, fayyaalummaa, gahumsi ogummaa, qabiinsa maamilaafi dhimmoota walfakkaatan irratti murtii walfaakkaataan kennuun qulqullina hojii keenyaa mirkaneessuuf xiyyeeffannoo olaanaan hojjechaa turuu isaanii gabaasa Caffeef dhiyeessan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000