Mata Duree

CAFFEE – (Adoolessa 14,2014): Manni Murtii Aadaa waldhibdee hawaasaa furuu qofaaf osoo hin taane aadaafi duudhaa Oromoo guddisuufi beeksisuu giddu gala godhatee kan hundaa’edha jedhame.

 
//
Kaayyoon hundeeffama Mana Murtii Aadaa ummanni keenya seera aadaafi duudhaa bu’uureffachuun wal diddaa akka hiikkatu taasisuu, kenna haqaa seera aadaa irratti hundaa’e, dhugaafi haqa baasuun hariiroo hawaasummaa waldhabdootaa cimsuu danda’u hojiirra oolchuun kabajamuu mirgoota lammiileefi olaantummaa seeraaf gumaachuudha jedhan.
Kanaaf, tajaajila haqaa dhaqqabamaa, adeemsa salphaafi baasii xiqqaan sirna seeraafi haqaa guddina aadaafi duudhaa Oromoof gumaachuufi miirri abbummaa keessatti mirkanaa’e uumuuf ta’uus ibsaniiru.

 

Bu’uura kanaan, Manneen Murtii Aadaa Jalqabaa 5,428fi M/M/A/ Ol-Dabarfataa 277 hundeessuun hojii akka eegalan taasifamuusaa ibsuun, M/M/Aadaa Jalqabaa kanaan Gandoonni 5,954 itti fayyadamuun dhimmoota 48,223 simatamanii 34,743 furmaata argataniiru jedhan Obbo Gazaaliin.
Sadarkaa M/M/Ol-Dabarfataatti dhimmoota 4,916 simatamanii dhimmoonni 4,267 furmaacta argataniiru jedhan. Waliigalaan, dhimmoota 53,139 simataman keessaa 39,010 furmaata argachuun kan hafan ilaalamaa jiraachuu isaanii gabaasa Caffeef dhiyeessan keessatti ibsaniiru.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Seeronni bara kana ragga’an duudhaa Oromoo giddu gala kan godhatan yoo ya’u, Labsiin Buusaa Gonofaa - aadaa walgargaarsa Oromoon Sirna Gadaan itti fayyadamaa ture deebisanii dhaabuuf, dagaagsuufi bu’uura dhalootaa taasisuuf...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Argannoolee Odiitii herreega baroota dabranii maallaqaan akka deebi’uuf yaanni itti kennamee ture kan akka kaffaltii caalmaa, baasii seeraan alaa, kuufama herreega galii gibiraa, taaksiifi galii hir’inaan sassaabame ilaalchisee manneen hojii...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Gosoonni odiitii bara kana gaggeeffamaa turan, raawwii odiitii faayinaansiifi seera qabeessummaa, odiitii intiriimii, odiitii addaa, odiitii raawwiifi odiitii naannooti. Bara 2013 hordoffii argannoowwan odiitii gabaafaman irratti tarkaanfii fudhachuu isaanii mirkaneessuuf karoorfame...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

CAFFEE – (Adoolessa 14,2014): Manneen Murtii Aadaa hundeessine yeroo gabaabaatti bu’aa olaanaa kan buusan yoo ta’u, galteewwan nuuf kennaman ammoo fudhannee irratti hojjanna kan jedhan Pireezidaantii I/Aanaa MMWO Kab. Obbo...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Kaayyoon hundeeffama Mana Murtii Aadaa ummanni keenya seera aadaafi duudhaa bu’uureffachuun wal diddaa akka hiikkatu taasisuu, kenna haqaa seera aadaa irratti hundaa’e, dhugaafi haqa baasuun hariiroo hawaasummaa waldhabdootaa cimsuu danda’u...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  __//__ Qulqullina tajaajila abbaa seerummaa fooyyessuuf, loogiirraa bilisa, fayyaalummaa, gahumsi ogummaa, qabiinsa maamilaafi dhimmoota walfakkaatan irratti murtii walfaakkaataan kennuun qulqullina hojii keenyaa mirkaneessuuf xiyyeeffannoo olaanaan hojjechaa turuu isaanii gabaasa Caffeef dhiyeessan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000