Mata Duree

CAFFEE – (Adoolessa 14,2014): Manneen Murtii Oromiyaa, amantaa ummataa horachuuf galmoota gurguddoo afur irratti xiyyeeffatee hojjechaa ture jedhan Pireezidaantiin MMWO Kab. Obbo Gazaalii A/Simal.

 
__//__
Qulqullina tajaajila abbaa seerummaa fooyyessuuf, loogiirraa bilisa, fayyaalummaa, gahumsi ogummaa, qabiinsa maamilaafi dhimmoota walfakkaatan irratti murtii walfaakkaataan kennuun qulqullina hojii keenyaa mirkaneessuuf xiyyeeffannoo olaanaan hojjechaa turuu isaanii gabaasa Caffeef dhiyeessan keessatti ibsaniiru.
Dhaqqabumama, si’aayinaafi bu’a qabeessummaa tajaajila abbaa seerummaa dabaluun, lammiileen karaa salphaafi bu’a qabeessa ta’een tajaajila gorsaafi deeggarsa seeraa bilisaa, hiiktuu afaanii, sirnaafi hojimaata mana murtii ilaalchisee odeeffannoo gahaafi teeknoloojiitti fayyadamuun dhiyeenyatti tajaajila akka ragataniif hojjetamaa turuus eeraniiru. Ummanni keenya, aadaafi duudhaa qabuun waldhibdeesaa akka hiikkatuuf Mana Murtii Aadaa Caffeen labse hojiitti hiikuun rakkoo hawaasaa furuu keessatti shoora olaanaa akka taphatu taasifameera jedhan.

 

Bilisummaa, itti gaafatamummaafi iftoomina madaalawaa fiduuf hojiin humna namaa guuttachuu, dandeettiifi hubannoo cimsuu hojjetamaa kan ture ta’uu Obbo Gazaaliin ibsaniiru. Qaamolee Gumii sadarkaan jiran dhimmoota bulchiinsa waliigalaafi naamusa ilaallatan irratti aangoo kennameef qixa barbaadamuun akka raawwataniif hordoffiifi deeggarsi bal’aan taasifamaa tureera jedhan. Bu’uura kanaan, qaamolee duudhaafi naamusa hojii abbaa seerummaa cabsuun hanqinni naamusaa qaban qulqullaa’e irratti hojiin itti gaafatamummaa mirkaneessuu namoota 341 irratti akeekkachiisa irraa hanga hojiirraa gaggeessuutti kan fudhatame yoo ta’u, kanneen keessaa hanqina naamusaa cimaan kan adabaman abbootii seeraa 4fi hojii idilee isaaniirratti argamuu dhabuun kan adabaman 12 waliigalaan abbootiin seeraa 16 murtii dhumaaf Yaa’ii Caffee kanaaf dhiyaataniiru jedhan.
Gaarummaa bulchiinsa keessoofi dandeettii raawwachiisummaa manneen murtii fooyyessuu ilaalchisees, sirna simannaa, keessummeessa komiifi iyyaannoo tajaajilamtoota keessoofi alaa ittiin hiikuun danda’amu diriirsuun hojjetamaa tureera jedhan.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Seeronni bara kana ragga’an duudhaa Oromoo giddu gala kan godhatan yoo ya’u, Labsiin Buusaa Gonofaa - aadaa walgargaarsa Oromoon Sirna Gadaan itti fayyadamaa ture deebisanii dhaabuuf, dagaagsuufi bu’uura dhalootaa taasisuuf...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Argannoolee Odiitii herreega baroota dabranii maallaqaan akka deebi’uuf yaanni itti kennamee ture kan akka kaffaltii caalmaa, baasii seeraan alaa, kuufama herreega galii gibiraa, taaksiifi galii hir’inaan sassaabame ilaalchisee manneen hojii...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Gosoonni odiitii bara kana gaggeeffamaa turan, raawwii odiitii faayinaansiifi seera qabeessummaa, odiitii intiriimii, odiitii addaa, odiitii raawwiifi odiitii naannooti. Bara 2013 hordoffii argannoowwan odiitii gabaafaman irratti tarkaanfii fudhachuu isaanii mirkaneessuuf karoorfame...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

CAFFEE – (Adoolessa 14,2014): Manneen Murtii Aadaa hundeessine yeroo gabaabaatti bu’aa olaanaa kan buusan yoo ta’u, galteewwan nuuf kennaman ammoo fudhannee irratti hojjanna kan jedhan Pireezidaantii I/Aanaa MMWO Kab. Obbo...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Kaayyoon hundeeffama Mana Murtii Aadaa ummanni keenya seera aadaafi duudhaa bu’uureffachuun wal diddaa akka hiikkatu taasisuu, kenna haqaa seera aadaa irratti hundaa’e, dhugaafi haqa baasuun hariiroo hawaasummaa waldhabdootaa cimsuu danda’u...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  __//__ Qulqullina tajaajila abbaa seerummaa fooyyessuuf, loogiirraa bilisa, fayyaalummaa, gahumsi ogummaa, qabiinsa maamilaafi dhimmoota walfakkaatan irratti murtii walfaakkaataan kennuun qulqullina hojii keenyaa mirkaneessuuf xiyyeeffannoo olaanaan hojjechaa turuu isaanii gabaasa Caffeef dhiyeessan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000