Mata Duree

CAFFEE – (Adoolessa 13,2014): Gaaffilee Miseensota Caffeerraa ka’aniif ibsa hoggantoonni manneen hojii kennan;

 
__//__
 Raawwii hojiiwwan bara darbeen iccitiin milkaa’ina keenyaa deeggarsa ummata keenya bal’aan kan argamedha jedhan Sad. I/A/Pir. MNOtti Qindeessaa Kilaastara Hawaasummaa Kab. Obbo Abdulhakiim Muluu.
 Piroojeektonni bishaanii 54 xumuuramanii tajaajilaaf akka oolan taasifamanii kan jiran yoo ta’u, bakka tokko tokkotti rakkoon ibsaa hudhaa ta’uu Inj/r Miiliyoon Baqqalaa ibsaniiru.

 

 Daandiin walqabatee piroojektota Federaalaa irratti hordoffii taasisaa kan jiraniifi riqaaleen 67 xumuuramanii eebbisiifamanii kan jiraniifi kan hafan ammoo bara itti aanutti kan xumuuran ta’uu Inj/r Heelen Taamiruu ibsaniiru.
 Dhiyeessii qorichaa irratti hanqina jiru sirreessuuf riiformiii gaggeeffamaa jiru to’achuufi hordofuu, akkasumas, omisha keessaa cimsuun hojii xiyyeeffannoon hojjetamaa tureefi ammas barbaadu ta’ee, du’aatii haadholiifi daa’immanii hambisuuf tajaajila hospitaalota keessatti kenninuun alatti giddu gala adda addaatti wiirtuu hundeessaa kan jiran ta’uu Dr. Mangistuu Baqqalaa ibsaniiru.
 Daldalli biyya kanaa oomisha irratti waan hundaa’uuf, daldala seeraan alaa to’achuuf seeraafi sirna qabsiisuu irratti xiyyeeffannee hojjechaa turuu isaanii ibsuun, ammas hojii xiyyeeffannoo barbaadu ta’uu Aadde Hawwaa Ahimad ibsaniiru.
 Carraa hojii umuuf intarpiraayizii ijaaruun qofa rakkoo kana keessaa bahuu hin dandeenyu waan ta’eef, qorqalbii, ogummaafi aadaa hojii ummata keenyaa cimsuu irratti imaammata haaraa bocnee hojjachaa jirra kan jedhan Obbo Ahimad Idris, bara dhufu ammoo carraa hojii miil. 2.2 uumuuf karoorfanneera jedhan.
 Magaalota 748 akka Oromiyaatti qabnu guddisuuf karooraan ni hojjanna kan jedhan Obbo Guyyoo Galgaloo, keessattuu Magaalota xiyyeeffannoo addaan hoogganamuu qaban irratti ni hojjanna jedhan.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Seeronni bara kana ragga’an duudhaa Oromoo giddu gala kan godhatan yoo ya’u, Labsiin Buusaa Gonofaa - aadaa walgargaarsa Oromoon Sirna Gadaan itti fayyadamaa ture deebisanii dhaabuuf, dagaagsuufi bu’uura dhalootaa taasisuuf...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Argannoolee Odiitii herreega baroota dabranii maallaqaan akka deebi’uuf yaanni itti kennamee ture kan akka kaffaltii caalmaa, baasii seeraan alaa, kuufama herreega galii gibiraa, taaksiifi galii hir’inaan sassaabame ilaalchisee manneen hojii...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Gosoonni odiitii bara kana gaggeeffamaa turan, raawwii odiitii faayinaansiifi seera qabeessummaa, odiitii intiriimii, odiitii addaa, odiitii raawwiifi odiitii naannooti. Bara 2013 hordoffii argannoowwan odiitii gabaafaman irratti tarkaanfii fudhachuu isaanii mirkaneessuuf karoorfame...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

CAFFEE – (Adoolessa 14,2014): Manneen Murtii Aadaa hundeessine yeroo gabaabaatti bu’aa olaanaa kan buusan yoo ta’u, galteewwan nuuf kennaman ammoo fudhannee irratti hojjanna kan jedhan Pireezidaantii I/Aanaa MMWO Kab. Obbo...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Kaayyoon hundeeffama Mana Murtii Aadaa ummanni keenya seera aadaafi duudhaa bu’uureffachuun wal diddaa akka hiikkatu taasisuu, kenna haqaa seera aadaa irratti hundaa’e, dhugaafi haqa baasuun hariiroo hawaasummaa waldhabdootaa cimsuu danda’u...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  __//__ Qulqullina tajaajila abbaa seerummaa fooyyessuuf, loogiirraa bilisa, fayyaalummaa, gahumsi ogummaa, qabiinsa maamilaafi dhimmoota walfakkaatan irratti murtii walfaakkaataan kennuun qulqullina hojii keenyaa mirkaneessuuf xiyyeeffannoo olaanaan hojjechaa turuu isaanii gabaasa Caffeef dhiyeessan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000