Mata Duree

CAFFEE – (Waxabajjii 10, 2014): Argannoo Odiitii irratti hooggansa Waajjira Maallaqaafi Galii Godinaalee 21fi Magaalota 38 waliin Adaamaatti mari’atamaa jira.

 
__//__
Argannoon Odiitii Keessaa Biiroo Maallaqa Oromiyaafi Odiitiin Waliigalaa Mana Hojii Odiitara Muummicha Oromiyaatiin gaggeeffamaa ture hooggansi manneen hojii lamaanii walduraa duubaan bu'aa argannoo odiitii isaanii gabaasa dhiyeessaniiru.
Hoogganaa Biiroo Maallaqaa Oromiyaa Obbo Tolasaa Gaddafaa, gabaasa waliigala Argannoo Odiitii keessaa (odiitara keessaa), herreega walitti qabamaafi kanfalamaa sadarkaa Naannoo, Godinaa, Magaalaafi Aanaatti jiru dhiyeessaniiru.
Itti fufuunis, I/A/Hoogganaa Mana Hojii Odiitara Muummicha Oromiyaa Obbo Tolasaa Abboomaa, Argannoo Odiitii Waliigalaa Bara 2011 -2013tti gaggeeffamee hordoffii hojiirra oolmaa yaada odiitii taasifameen Godinaaleefi Magaalota dhimmi ilaaluuf gabaasa qophaa’e dhiyeessaniiru. Gabaasa dhiyaate irrattis mariin kan gaggeeffamu ta'a.

 

Sadarkaa Naannootti, Sanadni Waliigaltee Hordoffii Hojiirra Oolmaa Argannoowwan Odiitii Qaamolee M/N/Oromiyaa Afyaa’ii Caffee Oromiyaa Kab. Aadde Sa’adaa Abdurrahmaniifi I/A/Pireezidaantii MNO Kab. Obbo Awwaluu Abdiin hoogganamu hooggansa manneen hojii naannichaa miseensota 13 of keessaa qabu gidduutti baatii Caamsaa dabarsine kanatti mallattaa’uun isaa ni yaadatama.
May be an image of 1 person, suit and indoorMay be an image of 4 people, people sitting and indoorMay be an image of 8 people, people sitting and indoor
May be an image of 5 people, people sitting, people standing and indoorMay be an image of 1 person, standing, wrist watch and indoor
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE – (Waxabajjii…

CAFFEE – (Waxabajjii 16/2014): Caffeen Oromiyaa, Manneen Maree Ummataa sadarkaan jiran cimsuuf xiyyeeffannoo addaan hojjata kan jedhan Afyaa’ii Caffee Oromiyaa Kab. Aadde Sa’adaa Abdurahmaani.

  __//__ Caffeen Oromiyaa, Afyaa’ota Manneen Maree Aanaaleefi Magaalota Oromiyaa waliin gamaaggama Raawwii Hojii Bara 2014 Magaalaa Adaamaatti gaggeessaa jiru irratti kan argaman Afyaa’iin Caffee Oromiyaa Kab. Aadde Sa’adaa Abdurahmaan, barri 2014...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Waxabajjii…

  __//__ Hawaasa nagaan jiraatu irratti murni shororkeessaa ABO-Shanee ajjeechaa gara jabinaa raawwateen, Godina Wallagga Lixaa Aanaa Gimbii Ganda Toleetti lubbuu lammiilee nagaa darbeefi qabeenyaa manca'eef; Caffeen Mootummaa Naannoo Oromiyaa, gocha lammiilee nagaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Waxabajjii…

  __//__ Argannoon Odiitii Keessaa Biiroo Maallaqa Oromiyaafi Odiitiin Waliigalaa Mana Hojii Odiitara Muummicha Oromiyaatiin gaggeeffamaa ture hooggansi manneen hojii lamaanii walduraa duubaan bu'aa argannoo odiitii isaanii gabaasa dhiyeessaniiru. Hoogganaa Biiroo Maallaqaa Oromiyaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Waxabajjii…

  __//__ Argannoon Odiitii Keessaa Biiroo Maallaqa Oromiyaafi Odiitiin Waliigalaa Mana Hojii Odiitara Muummicha Oromiyaatiin gaggeeffamaa ture hooggansi manneen hojii lamaanii walduraa duubaan bu'aa argannoo odiitii isaanii gabaasa dhiyeessaniiru. Hoogganaa Biiroo Maallaqaa Oromiyaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Waxabajjii…

  __//__ Mana Maree Bakka Bu'oota Ummataatti Jilli Koree Dhaabbii Dhimmoota Seeraa, Haqaafi Demokiraasii tarkaanfii mootummaan naannichaa seera kabachiisuuf fudhachaa jiru ilaalchisee Godinaalee, Aanaaleefi Magaalota muraasa keessatti daawwannaa qaamaa taasisu sababeeffachuun Waajjira...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Waxabajjii…

CAFFEE - (Waxabajjii 08,2014): Caffeen Oromiyaa Mana Maree Bakka Bu'oota Ummataatti argamuun muuxannoo hojii qooddate.

  __//__ Jila I/G/Waajjira Caffee Oromiyaa Kab. Obbo Indaashaw Birhaanuu, Dura Taa'ota Koreewwan Dhaabbii Caffeefi Daarikteerota of keessaa qabuun 'ANAA DHUFU' kan jedhan Afyaa'ii I/Aantuu Mana Marichaa Kab. Aadde Loomii Badhooti. Jilli kun...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000