Mata Duree

CAFFEE – (Waxabajjii 07,2014): Buusaan Gonofaa duudhaa Oromoo ganamaa irraa kan maddeefi sirna ijaaraa jirru keessatti ummanni keenya ijaaramee rakkoo waloo qabu kan ittiin hiikkatu, waliif hirphuufi walbira dhaabbatudha jedhan Afyaa’iin Caffee Oromiyaa K

 
__//__
Buusaa Gonofaan rakkoo uumamaafi namtolchee nu mudatuuf fala kennuuf dursinee itti qophoofna. Waan arganne ammoo ummata keenya balaa umamaafi tasaa mudaturraa ittiin baraarra; ni hirphinas jedhan Afyaa’iin Caffee Oromiyaa Kab. Aadde Sa’aadaa Abdurrahmaan.
Kanaaf, seerri sirna walgargaarsaa, gumaataa, walbira dhaabbannaa Buusaa Gonofaan akka taasifamuuf Caffeen baase kaayyoofi galma akeekameef akka ooluuf, dhaloota kennaa aadeffate taasisuuf akka Caffeettis ta’e dhuunfaan miseensa Buusaa Gonofaa taanee gumaata lammummaa keenya bahachuu qabna jedhan Aadde Sa’aadaan.
Buusaa Gonofaan ummata keenya balaa uumamaafi namtolchee irraa baraarra kan jedhan ammoo Hojii Gaggeessaa Waajjira Buusaa Gonofaa Obbo Musxafaa Kadiri.
Guyyaa har’aa Kab. Afyaa’iin Caffee Oromiyaa Aadde Sa’aadaa Abdurrahmaan dabalatee, hooggansiifi hojjettoonni Waajjira Caffee Oromiyaa Buusaan Gonofaa kaayyoo hundaa’eef galmaan gahuuf miseensa taanee gumaata lammummaa keenya ni bahanna jedhaniiru
May be an image of 1 person, sitting and headscarfMay be an image of 5 people, people sitting and people standing
May be an image of 3 people, people sitting and indoorMay be an image of 7 people, people sitting and people standing
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE – (Waxabajjii…

CAFFEE – (Waxabajjii 16/2014): Caffeen Oromiyaa, Manneen Maree Ummataa sadarkaan jiran cimsuuf xiyyeeffannoo addaan hojjata kan jedhan Afyaa’ii Caffee Oromiyaa Kab. Aadde Sa’adaa Abdurahmaani.

  __//__ Caffeen Oromiyaa, Afyaa’ota Manneen Maree Aanaaleefi Magaalota Oromiyaa waliin gamaaggama Raawwii Hojii Bara 2014 Magaalaa Adaamaatti gaggeessaa jiru irratti kan argaman Afyaa’iin Caffee Oromiyaa Kab. Aadde Sa’adaa Abdurahmaan, barri 2014...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Waxabajjii…

  __//__ Hawaasa nagaan jiraatu irratti murni shororkeessaa ABO-Shanee ajjeechaa gara jabinaa raawwateen, Godina Wallagga Lixaa Aanaa Gimbii Ganda Toleetti lubbuu lammiilee nagaa darbeefi qabeenyaa manca'eef; Caffeen Mootummaa Naannoo Oromiyaa, gocha lammiilee nagaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Waxabajjii…

  __//__ Argannoon Odiitii Keessaa Biiroo Maallaqa Oromiyaafi Odiitiin Waliigalaa Mana Hojii Odiitara Muummicha Oromiyaatiin gaggeeffamaa ture hooggansi manneen hojii lamaanii walduraa duubaan bu'aa argannoo odiitii isaanii gabaasa dhiyeessaniiru. Hoogganaa Biiroo Maallaqaa Oromiyaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Waxabajjii…

  __//__ Argannoon Odiitii Keessaa Biiroo Maallaqa Oromiyaafi Odiitiin Waliigalaa Mana Hojii Odiitara Muummicha Oromiyaatiin gaggeeffamaa ture hooggansi manneen hojii lamaanii walduraa duubaan bu'aa argannoo odiitii isaanii gabaasa dhiyeessaniiru. Hoogganaa Biiroo Maallaqaa Oromiyaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Waxabajjii…

  __//__ Mana Maree Bakka Bu'oota Ummataatti Jilli Koree Dhaabbii Dhimmoota Seeraa, Haqaafi Demokiraasii tarkaanfii mootummaan naannichaa seera kabachiisuuf fudhachaa jiru ilaalchisee Godinaalee, Aanaaleefi Magaalota muraasa keessatti daawwannaa qaamaa taasisu sababeeffachuun Waajjira...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Waxabajjii…

CAFFEE - (Waxabajjii 08,2014): Caffeen Oromiyaa Mana Maree Bakka Bu'oota Ummataatti argamuun muuxannoo hojii qooddate.

  __//__ Jila I/G/Waajjira Caffee Oromiyaa Kab. Obbo Indaashaw Birhaanuu, Dura Taa'ota Koreewwan Dhaabbii Caffeefi Daarikteerota of keessaa qabuun 'ANAA DHUFU' kan jedhan Afyaa'ii I/Aantuu Mana Marichaa Kab. Aadde Loomii Badhooti. Jilli kun...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000