Mata Duree

CAFFEE – (Caamsaa 22, 2014): Gareen Koreewwan Dhaabbii Caffee Oromiyaa Godina Baalee Aanaa Goorootti hojiiwwan misoomaa daawwachuun qaamolee hawaasaa waliinis mari’ate.

 
__//__
Caffee Oromiyaatti, Dura Teessuun Koree Dhaabbii Dhimma Baajataafi To’annoo Horataalee Mootummaa aanichatti Hospitaala Gooroo waggaa 10f harkifatee tureefi hojii jalqabaa jiru, kilaastara qamadiifi mana barumsaa bu’uura boruu daawwachuun qaamolee hawaasaa gandoota 30 aanichi qabu keessaa walitti dhufan waliin mari’ate.
Marii taasifameen, aanicha keessatti nageenyi waaraan jiraachuu, gandoota hedduu keessatti Manni Murtii Aadaa hundaa’ee jiru akka ciminaatti kan ilaalameefi bakkeewwan hafanitti ammo dafanii hojii keessa akka galaniif deeggarsa taasisuu akka qaban, Godinichatti hospitaalli Gooroo ijaarsi isaa waggaa 10f harkifachaa ture yeroo ammaa xumuuraa irra gahuun hojii jalqabee jira.

 

Korichis, daawwannaa hospitaalichatti taasiseen tajaajila kennamu kan ilaaleefi hanqinni meeshaalee waldhaansaafi ogeessa fayyaas jiraachuu daawwateera.
Sanyiin filatamaafi xaa’oon yeroon dhiyaachuu dhabuun, piroojeektiin waliin gahiinsa ibsaa baadiyyaa dhaabbachuun, hanqinni dhiyeessii geejjibaafi taarifaan ol kaffalchiisuun, poteenshaala jirutti fayyadamuun dargaaggootaaf carraa hojii uumuu dhabuun walqabatee dhimmoota hawaasa waliin irratti mari’atamaniifi Koreewwan Dhaabbii Caffees dhimmoota akka hanqinaatti ka’aniif bulchiinsi aanaa sadarkaa isaatti dhimmoota furamuu qabaniif xiyyeeffannoo kennee irratti hojjechuu qaba jedhan.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE – (Waxabajjii…

CAFFEE – (Waxabajjii 16/2014): Caffeen Oromiyaa, Manneen Maree Ummataa sadarkaan jiran cimsuuf xiyyeeffannoo addaan hojjata kan jedhan Afyaa’ii Caffee Oromiyaa Kab. Aadde Sa’adaa Abdurahmaani.

  __//__ Caffeen Oromiyaa, Afyaa’ota Manneen Maree Aanaaleefi Magaalota Oromiyaa waliin gamaaggama Raawwii Hojii Bara 2014 Magaalaa Adaamaatti gaggeessaa jiru irratti kan argaman Afyaa’iin Caffee Oromiyaa Kab. Aadde Sa’adaa Abdurahmaan, barri 2014...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Waxabajjii…

  __//__ Hawaasa nagaan jiraatu irratti murni shororkeessaa ABO-Shanee ajjeechaa gara jabinaa raawwateen, Godina Wallagga Lixaa Aanaa Gimbii Ganda Toleetti lubbuu lammiilee nagaa darbeefi qabeenyaa manca'eef; Caffeen Mootummaa Naannoo Oromiyaa, gocha lammiilee nagaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Waxabajjii…

  __//__ Argannoon Odiitii Keessaa Biiroo Maallaqa Oromiyaafi Odiitiin Waliigalaa Mana Hojii Odiitara Muummicha Oromiyaatiin gaggeeffamaa ture hooggansi manneen hojii lamaanii walduraa duubaan bu'aa argannoo odiitii isaanii gabaasa dhiyeessaniiru. Hoogganaa Biiroo Maallaqaa Oromiyaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Waxabajjii…

  __//__ Argannoon Odiitii Keessaa Biiroo Maallaqa Oromiyaafi Odiitiin Waliigalaa Mana Hojii Odiitara Muummicha Oromiyaatiin gaggeeffamaa ture hooggansi manneen hojii lamaanii walduraa duubaan bu'aa argannoo odiitii isaanii gabaasa dhiyeessaniiru. Hoogganaa Biiroo Maallaqaa Oromiyaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Waxabajjii…

  __//__ Mana Maree Bakka Bu'oota Ummataatti Jilli Koree Dhaabbii Dhimmoota Seeraa, Haqaafi Demokiraasii tarkaanfii mootummaan naannichaa seera kabachiisuuf fudhachaa jiru ilaalchisee Godinaalee, Aanaaleefi Magaalota muraasa keessatti daawwannaa qaamaa taasisu sababeeffachuun Waajjira...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Waxabajjii…

CAFFEE - (Waxabajjii 08,2014): Caffeen Oromiyaa Mana Maree Bakka Bu'oota Ummataatti argamuun muuxannoo hojii qooddate.

  __//__ Jila I/G/Waajjira Caffee Oromiyaa Kab. Obbo Indaashaw Birhaanuu, Dura Taa'ota Koreewwan Dhaabbii Caffeefi Daarikteerota of keessaa qabuun 'ANAA DHUFU' kan jedhan Afyaa'ii I/Aantuu Mana Marichaa Kab. Aadde Loomii Badhooti. Jilli kun...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000