Mata Duree

CAFFEE – (Caamsaa 22, 2014) - Gareen Koreewwan Dhaabbii Caffee Oromiyaa Godina Gujii Magaala Adoolaa Woyyuutti hojiiwwan misoomaa daawwachuun qaamolee hawaasaa adda addaa waliinis mari’ate.

 
_//_
Caffee Oromiyaatti, Dura Taa'aa Koree Dhaabbii Dhimma Misooma Magaalaa Kab. Obbo Abdulqaadir Huseeniin kan durfamu garichi, magaalichatti marii qaamolee hawaasaa hirmaachise gaggeessuun mana sirreessaa, hoospitaala, kenna tajaajilaa mana qopheessaa daawwate.
Keessattuu, hospitaalli magaalichaa tajaajila dhaqqabamaa kennuuf dhiphina kutaa yaalaa jiru furuuf kutaan dabalataa ijaaramaa jiru sadarkaa gaariirra kan jiruufi kutaawwan xumuuramanis yeroo dhiyootti hojii kan jalqabaniifi rakkoo gama kanaan jiru ni fura jedhan. Gama biraan, korichi daawwannaa hospitaalichaatiin dhimmi dhiyeessii qorichaa, hanqinni ogeessaa (Medical Dorector) jiraachuus odeeffateera.

 

Marii ummata waliin taa'ameenis, nageenyi magaalatti, sosochiin hojii bu'uraalee misoomaa magaalichaafi hirmaannaa ummataan hojiin gaarummaa qabu jiraachuu marii taasifame irratti hawaasni ibseera.
Hojiiwwan misoomaa sadarkaa keenyatti raawwataman qindoominaan caasaa magaalaa waliin ni raawwanna garuu, rakkoon daandii, Yuunivarsiitii, industrii paarkii, buufata xiyyaaraafi isteediyeemii ammoo mootummaan keenya irratti karoorfatee akka nuuf hojjetu gaafanna jedhan.
Godinichatti nageenyaan walqabatee haala jiru keessatti hojiiwwan misoomaafi qonnaa sadarkaa gaariirra jiraachuu hubachuun, rakkooleefi gaaffiiwwan ummataa sadarkaa godinaatti deebi'uu danda'an xiyyeeffannoon irratti hojjetamuu akka qabus ibsameera.
Dhuma irratti rakkoo qala'iinsa jireenyaan walqabatee jiru furuuf oomisha keessoo dabaluutu furmaata kan jedhan Obbo Abdulqaadir hunduu bakka qabutti qonna sasalphaatti fayyadamee omisha dabaluu qaba jedhan.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE – (Waxabajjii…

CAFFEE – (Waxabajjii 16/2014): Caffeen Oromiyaa, Manneen Maree Ummataa sadarkaan jiran cimsuuf xiyyeeffannoo addaan hojjata kan jedhan Afyaa’ii Caffee Oromiyaa Kab. Aadde Sa’adaa Abdurahmaani.

  __//__ Caffeen Oromiyaa, Afyaa’ota Manneen Maree Aanaaleefi Magaalota Oromiyaa waliin gamaaggama Raawwii Hojii Bara 2014 Magaalaa Adaamaatti gaggeessaa jiru irratti kan argaman Afyaa’iin Caffee Oromiyaa Kab. Aadde Sa’adaa Abdurahmaan, barri 2014...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Waxabajjii…

  __//__ Hawaasa nagaan jiraatu irratti murni shororkeessaa ABO-Shanee ajjeechaa gara jabinaa raawwateen, Godina Wallagga Lixaa Aanaa Gimbii Ganda Toleetti lubbuu lammiilee nagaa darbeefi qabeenyaa manca'eef; Caffeen Mootummaa Naannoo Oromiyaa, gocha lammiilee nagaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Waxabajjii…

  __//__ Argannoon Odiitii Keessaa Biiroo Maallaqa Oromiyaafi Odiitiin Waliigalaa Mana Hojii Odiitara Muummicha Oromiyaatiin gaggeeffamaa ture hooggansi manneen hojii lamaanii walduraa duubaan bu'aa argannoo odiitii isaanii gabaasa dhiyeessaniiru. Hoogganaa Biiroo Maallaqaa Oromiyaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Waxabajjii…

  __//__ Argannoon Odiitii Keessaa Biiroo Maallaqa Oromiyaafi Odiitiin Waliigalaa Mana Hojii Odiitara Muummicha Oromiyaatiin gaggeeffamaa ture hooggansi manneen hojii lamaanii walduraa duubaan bu'aa argannoo odiitii isaanii gabaasa dhiyeessaniiru. Hoogganaa Biiroo Maallaqaa Oromiyaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Waxabajjii…

  __//__ Mana Maree Bakka Bu'oota Ummataatti Jilli Koree Dhaabbii Dhimmoota Seeraa, Haqaafi Demokiraasii tarkaanfii mootummaan naannichaa seera kabachiisuuf fudhachaa jiru ilaalchisee Godinaalee, Aanaaleefi Magaalota muraasa keessatti daawwannaa qaamaa taasisu sababeeffachuun Waajjira...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Waxabajjii…

CAFFEE - (Waxabajjii 08,2014): Caffeen Oromiyaa Mana Maree Bakka Bu'oota Ummataatti argamuun muuxannoo hojii qooddate.

  __//__ Jila I/G/Waajjira Caffee Oromiyaa Kab. Obbo Indaashaw Birhaanuu, Dura Taa'ota Koreewwan Dhaabbii Caffeefi Daarikteerota of keessaa qabuun 'ANAA DHUFU' kan jedhan Afyaa'ii I/Aantuu Mana Marichaa Kab. Aadde Loomii Badhooti. Jilli kun...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000