Mata Duree

CAFFEE- (Caamsaa 21,2014): Gareen Koreewwan Dhaabbii Caffee Oromiyaa Godina Iluu Abbaa Booraa Aanaa Alleetti dhimmoota nageenyaafi misoomaa irratti hawaasa aanichaa waliin mari’ate.

 
__//__
Caffee Oromiyaatti, Dura Taa’aa Koree Dhaabbii Dhimma Misooma Baadiyyaa Kab. Obbo Diriirsaa Waaqumaan kan durfamu garichi, marii hawaasa waliin taasiseen, umuriifi guddinni magaalaa Goree wal hin simu kan jedhan hawaasni aanichaa, kanaaf immoo sababni ijoon riiformii keessa galuu dhabuu isheeti jechuun komatu.Uwwisni tajaajila bishaan dhugaatii baay’ina ummatichaa waliin kan wal hin simne, dhiyeessiin qorichaafi xaa'oo, dhimmi qaala'iinsaa gabaa rakkoo guddaa ta'ee waan jiruuf xiyyeeffannaa akka nuuf argatu gaafanna jedhan.
Magaalaan Goree magaalaa seena qabeettii waan taateef madda tuurizimii akka taatuuf mootummaan xiyyeeffannaa akka argattuuf hojjechaa jiraachuu Obbo Diriirsaan himan.

 

Rakkoo dhiyeessii qorichaa furuuf mana qorichaa hawaasaa hirmaannaa abbootii qabeenyaan banuu hojii kan eegalan ta'uufi hanqinni kenna tajaajilaa buufatalee fayyaa keessatti mul'atu karoora bara 2015 keessatti furmaata kan argatu ta’uu kan himan ammo Bulchaa Aanaa Aallee Obbo Andu’alam Mulaatuuti.
Gareen Koreewwan Dhaabbii Caffee Oromiyaa kun pirojektoota ijaarsi isaanii xumuurameefi raawwii gaarii irratti argaman kanneen akka Waajjira Mana Murtii Aanaa Aallee ijaarsi isaa kan xumuurame akkasumas, Waajjira Bulchiinsa Aanaa ijaarsi isaa haala gaarii irra jiruufi riqichaa Laga Waangee 2ffaa baajata Mootummaa Naannoo Oromiyaa birrii miliyoona 16.2n hojjetamaa jiru daawwate.
Walumaagalatti, Gareen Koreewwan Dhaabbii Caffee Oromiyaa turtii godinichaa keessatti taasiseen bu'aa marii hawaasaafi daawwannaa qaamaa irraa argame hooggansa Aanaa, Magaalaafi Godinaatiif yeroo itti aanu duubdeebii kennuun ni goolaba.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE – (Waxabajjii…

CAFFEE – (Waxabajjii 16/2014): Caffeen Oromiyaa, Manneen Maree Ummataa sadarkaan jiran cimsuuf xiyyeeffannoo addaan hojjata kan jedhan Afyaa’ii Caffee Oromiyaa Kab. Aadde Sa’adaa Abdurahmaani.

  __//__ Caffeen Oromiyaa, Afyaa’ota Manneen Maree Aanaaleefi Magaalota Oromiyaa waliin gamaaggama Raawwii Hojii Bara 2014 Magaalaa Adaamaatti gaggeessaa jiru irratti kan argaman Afyaa’iin Caffee Oromiyaa Kab. Aadde Sa’adaa Abdurahmaan, barri 2014...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Waxabajjii…

  __//__ Hawaasa nagaan jiraatu irratti murni shororkeessaa ABO-Shanee ajjeechaa gara jabinaa raawwateen, Godina Wallagga Lixaa Aanaa Gimbii Ganda Toleetti lubbuu lammiilee nagaa darbeefi qabeenyaa manca'eef; Caffeen Mootummaa Naannoo Oromiyaa, gocha lammiilee nagaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Waxabajjii…

  __//__ Argannoon Odiitii Keessaa Biiroo Maallaqa Oromiyaafi Odiitiin Waliigalaa Mana Hojii Odiitara Muummicha Oromiyaatiin gaggeeffamaa ture hooggansi manneen hojii lamaanii walduraa duubaan bu'aa argannoo odiitii isaanii gabaasa dhiyeessaniiru. Hoogganaa Biiroo Maallaqaa Oromiyaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Waxabajjii…

  __//__ Argannoon Odiitii Keessaa Biiroo Maallaqa Oromiyaafi Odiitiin Waliigalaa Mana Hojii Odiitara Muummicha Oromiyaatiin gaggeeffamaa ture hooggansi manneen hojii lamaanii walduraa duubaan bu'aa argannoo odiitii isaanii gabaasa dhiyeessaniiru. Hoogganaa Biiroo Maallaqaa Oromiyaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Waxabajjii…

  __//__ Mana Maree Bakka Bu'oota Ummataatti Jilli Koree Dhaabbii Dhimmoota Seeraa, Haqaafi Demokiraasii tarkaanfii mootummaan naannichaa seera kabachiisuuf fudhachaa jiru ilaalchisee Godinaalee, Aanaaleefi Magaalota muraasa keessatti daawwannaa qaamaa taasisu sababeeffachuun Waajjira...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Waxabajjii…

CAFFEE - (Waxabajjii 08,2014): Caffeen Oromiyaa Mana Maree Bakka Bu'oota Ummataatti argamuun muuxannoo hojii qooddate.

  __//__ Jila I/G/Waajjira Caffee Oromiyaa Kab. Obbo Indaashaw Birhaanuu, Dura Taa'ota Koreewwan Dhaabbii Caffeefi Daarikteerota of keessaa qabuun 'ANAA DHUFU' kan jedhan Afyaa'ii I/Aantuu Mana Marichaa Kab. Aadde Loomii Badhooti. Jilli kun...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000