Mata Duree

CAFFEE- (Caamsaa 21,2014): Gareen Koreewwan Dhaabbii Caffee Oromiyaa Godina Harargee Bahaa Aanaafi Magaalaa Dadaritti raawwii piroojeektiiwwanii daawwachuun hawaasa magaalichaa waliinis mari'ate.

 
__//__
Caffee Oromiyaatti, Dura Taa’aan Koree Dhaabbii Dhimma Hawaasummaa Kab. Dr. Dalasaa Bulchaan kan durfamu garichi Magaalaa Dadaritti raawwii piroojektoota adda addaa daawwachuun qaamolee hawaasaa magaalichaa waliin marii gaggeesse.
Marii taasifameen, harkifannaa ijaarsa piroojektii bishaan dhugaatiifi Magaalli Dadar daandii aspaaltii dhabuun rakkoo hawaasni kaasu ta’uusaa hubachuun gareen Koreewwan Dhaabbii kun dhimmi piroojeektii ijaarsa bishaanii xumuursiisuuf biiroo bishaanii waliin qindoominaan kan hojjetamu ta'uufi aspaaltiin walqabatee qaama dhimmi ilaaluuf dabarsuun furmaanni akka kennamuuf ni hojjenna kan jedhan dursaan garichaa Dr. Dalasaan ibsaniiru.
Magaalli Qobboo rifoormii magaalaa gaafachaa jirtuun deebii hatattamaa kan barbaaddu ta'uu bulchaan Aanaa Dadar Obbo Mohaammad Ramadaan dubbataniru. Hawaasni aanichaas fedhii misoomaaf qabuun rakkoo daandii aspaaltii aanichaa hiikuuf hirmaannaa irraa eegamu taasisuuf qophii ta’uu ibsuun, mootummaan dhimma deeggarsa dabalataa akka taasisuuf gaafataniiru.

 

Dhimmi, kenniinsa tajaajila haqaa, qulqullina magaalaa, magariisummaa magaalaa, hojii dhabdummaa, ciccita ibsaafi qaala'iinsa jireenyaa hawaasni kaase irratti irratti yaada kan kennan Kantiibaan Magaalichaa Obbo Maammoo Soorii gaaffileen kunniin kan uummata keenya qoraa jiran waan ta'eef hanga humni magaalichaa danda'etti rakkinicha furuuf karoorfannee hojjechaa jirra jedhan.
Itti fufuunis, garichi buufata buqqaatotaafi sirreeffamtoota seeraa mana sirreessaa magaalichaa daawwachuun jajjabeessee jira.
Walumaagalatti, Gareen Koreewwan Dhaabbii Caffee Oromiyaa turtii godinicha keessatti taasiseen bu'aa marii hawaasaafi daawwannaa qaamaa irraa argame hooggansa Godinaatiif boru duubdeebii kennuun ni goolaba
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE – (Waxabajjii…

CAFFEE – (Waxabajjii 16/2014): Caffeen Oromiyaa, Manneen Maree Ummataa sadarkaan jiran cimsuuf xiyyeeffannoo addaan hojjata kan jedhan Afyaa’ii Caffee Oromiyaa Kab. Aadde Sa’adaa Abdurahmaani.

  __//__ Caffeen Oromiyaa, Afyaa’ota Manneen Maree Aanaaleefi Magaalota Oromiyaa waliin gamaaggama Raawwii Hojii Bara 2014 Magaalaa Adaamaatti gaggeessaa jiru irratti kan argaman Afyaa’iin Caffee Oromiyaa Kab. Aadde Sa’adaa Abdurahmaan, barri 2014...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Waxabajjii…

  __//__ Hawaasa nagaan jiraatu irratti murni shororkeessaa ABO-Shanee ajjeechaa gara jabinaa raawwateen, Godina Wallagga Lixaa Aanaa Gimbii Ganda Toleetti lubbuu lammiilee nagaa darbeefi qabeenyaa manca'eef; Caffeen Mootummaa Naannoo Oromiyaa, gocha lammiilee nagaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Waxabajjii…

  __//__ Argannoon Odiitii Keessaa Biiroo Maallaqa Oromiyaafi Odiitiin Waliigalaa Mana Hojii Odiitara Muummicha Oromiyaatiin gaggeeffamaa ture hooggansi manneen hojii lamaanii walduraa duubaan bu'aa argannoo odiitii isaanii gabaasa dhiyeessaniiru. Hoogganaa Biiroo Maallaqaa Oromiyaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Waxabajjii…

  __//__ Argannoon Odiitii Keessaa Biiroo Maallaqa Oromiyaafi Odiitiin Waliigalaa Mana Hojii Odiitara Muummicha Oromiyaatiin gaggeeffamaa ture hooggansi manneen hojii lamaanii walduraa duubaan bu'aa argannoo odiitii isaanii gabaasa dhiyeessaniiru. Hoogganaa Biiroo Maallaqaa Oromiyaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Waxabajjii…

  __//__ Mana Maree Bakka Bu'oota Ummataatti Jilli Koree Dhaabbii Dhimmoota Seeraa, Haqaafi Demokiraasii tarkaanfii mootummaan naannichaa seera kabachiisuuf fudhachaa jiru ilaalchisee Godinaalee, Aanaaleefi Magaalota muraasa keessatti daawwannaa qaamaa taasisu sababeeffachuun Waajjira...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Waxabajjii…

CAFFEE - (Waxabajjii 08,2014): Caffeen Oromiyaa Mana Maree Bakka Bu'oota Ummataatti argamuun muuxannoo hojii qooddate.

  __//__ Jila I/G/Waajjira Caffee Oromiyaa Kab. Obbo Indaashaw Birhaanuu, Dura Taa'ota Koreewwan Dhaabbii Caffeefi Daarikteerota of keessaa qabuun 'ANAA DHUFU' kan jedhan Afyaa'ii I/Aantuu Mana Marichaa Kab. Aadde Loomii Badhooti. Jilli kun...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000