Mata Duree

CAFFEE – (Caamsaa 20,2014) – Gareen Koreewwan Dhaabbii Caffee Oromiyaa Godina Shawaa Lixaa Magaalaa Ambootti Piroojeektota garaa garaa 27 Qar. Miil. 121 oliin magaalichatti hojjetamaa jiran daawwate.

 
__//__
Caffee Oromiyaatti, Dura Taa’aa Koree Dhaabbii Dhimma Bulchiinsaa, Seeraafi Misooma Namaa Kab. Obbo Naasir Huseeniin durfamu, Piroojeektiiwwan 28 bara kana karoorfaman keessaa 27 xumuuruuf hojjetamaa kan jiran keessaa daandii cirrachaa Ganda Sanqallee Faarisii 3.1 dheeratu, diichii (bo'oo lolaa) meetira 475 dheeratu, ijaarsa giddu gala gabaa, pirojektii ibsaa daandii irraa, iddoo magariisaa (green area) baajata birrii miiliyoona 6 oliin hojjetamaa jiru, giddu gala gabaafi buufata konkolaataa, akkasumas, haala qabiinsa sirreeffamtoota seeraa mana amala sirreessaa Karchallee Amboo daawwateen, mootummaan waggaa waggaan dhiifama godhuun akka baanu erga dhageenyee har'a waggaa 2 lakkoofsiifnee waan jirruuf mootummaan naannoo Oromiyaa furmaata itti nuuf haa kennu jechuun gaafataniiru.

 

Pirojektoonni sadarkaa magaalichaatti hojjetamaa jiran sadarkaa gaarii kan jiran ta’uufi haalli qabiinsa sirreeffamtoota mana amala sirreessaa Karchallee Amboos fooyyee qabaachuu obbo Naasir ibsaniiru.
Gama biraatiin, Magaalicha keessatti pirojektoonni baajata mootummaa Naannoon hojjetamaa jiran daandiin aspaaltii keessa keessaafi buufanni konkolaataa yeroo qabameef keessatti xumuuramuu dhabuu koreewwan dhaabbii kunniin akka hanqinaatti ilaaluu ibsaniiru.
Hanqinaaleen kunneen akka furamaniifis Koreen Dhaabbii Caffee Oromiyaa qaama dhimmi ilaallatuuf kan dhiyeessu ta'uu Obbo Naasir himaniiru.
Koreewwan Dhaabbii kunniin boru hawaasa Magaalaa Amboo waliin ni mari'atu
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE – (Waxabajjii…

CAFFEE – (Waxabajjii 16/2014): Caffeen Oromiyaa, Manneen Maree Ummataa sadarkaan jiran cimsuuf xiyyeeffannoo addaan hojjata kan jedhan Afyaa’ii Caffee Oromiyaa Kab. Aadde Sa’adaa Abdurahmaani.

  __//__ Caffeen Oromiyaa, Afyaa’ota Manneen Maree Aanaaleefi Magaalota Oromiyaa waliin gamaaggama Raawwii Hojii Bara 2014 Magaalaa Adaamaatti gaggeessaa jiru irratti kan argaman Afyaa’iin Caffee Oromiyaa Kab. Aadde Sa’adaa Abdurahmaan, barri 2014...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Waxabajjii…

  __//__ Hawaasa nagaan jiraatu irratti murni shororkeessaa ABO-Shanee ajjeechaa gara jabinaa raawwateen, Godina Wallagga Lixaa Aanaa Gimbii Ganda Toleetti lubbuu lammiilee nagaa darbeefi qabeenyaa manca'eef; Caffeen Mootummaa Naannoo Oromiyaa, gocha lammiilee nagaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Waxabajjii…

  __//__ Argannoon Odiitii Keessaa Biiroo Maallaqa Oromiyaafi Odiitiin Waliigalaa Mana Hojii Odiitara Muummicha Oromiyaatiin gaggeeffamaa ture hooggansi manneen hojii lamaanii walduraa duubaan bu'aa argannoo odiitii isaanii gabaasa dhiyeessaniiru. Hoogganaa Biiroo Maallaqaa Oromiyaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Waxabajjii…

  __//__ Argannoon Odiitii Keessaa Biiroo Maallaqa Oromiyaafi Odiitiin Waliigalaa Mana Hojii Odiitara Muummicha Oromiyaatiin gaggeeffamaa ture hooggansi manneen hojii lamaanii walduraa duubaan bu'aa argannoo odiitii isaanii gabaasa dhiyeessaniiru. Hoogganaa Biiroo Maallaqaa Oromiyaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Waxabajjii…

  __//__ Mana Maree Bakka Bu'oota Ummataatti Jilli Koree Dhaabbii Dhimmoota Seeraa, Haqaafi Demokiraasii tarkaanfii mootummaan naannichaa seera kabachiisuuf fudhachaa jiru ilaalchisee Godinaalee, Aanaaleefi Magaalota muraasa keessatti daawwannaa qaamaa taasisu sababeeffachuun Waajjira...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Waxabajjii…

CAFFEE - (Waxabajjii 08,2014): Caffeen Oromiyaa Mana Maree Bakka Bu'oota Ummataatti argamuun muuxannoo hojii qooddate.

  __//__ Jila I/G/Waajjira Caffee Oromiyaa Kab. Obbo Indaashaw Birhaanuu, Dura Taa'ota Koreewwan Dhaabbii Caffeefi Daarikteerota of keessaa qabuun 'ANAA DHUFU' kan jedhan Afyaa'ii I/Aantuu Mana Marichaa Kab. Aadde Loomii Badhooti. Jilli kun...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000