Mata Duree

CAFFEE-(Caamsaa 20,2014): Gareen Koreewwan Dhaabbii Caffee Oromiyaa Godina Haragee Bahaa Aanaa Kombolchaatti raawwii piroojeektiiwwaniifi qaamolee hawaasaa aanichaa waliinis mari’ate.

 
__//__
Caffee Oromiyaatti, Dura Taa’aa Koree Dhaabbii Dhimma Hawaasummaa Dr. Dalasaa Bulchaan kan durfamu Ganda Burqaa Nagaatti buufata fayyaa dhaloota 2ffaa ijaarsarra jiru, piroojeektii bishaan dhugaatii araddaa Sibiiluu bara 2005tti jalqabee yeroo ammaa bara 2014 kanatti hojiin isaa xumuura irra gahee jiru, Ganda Malkaa Raafuutti, giddu gala biqiltuu ashaaraa magariisaa inisheetivii qonnaa (maangoo, avokaadoofi zayituunaa), Ganda hongeen miidhamaa jirtu Hundee Bilisummaa daawwachuun hawaasni gandichaa deeggarsa akka barbaadu hubatan.

 

Marii uummata aanichaa waliin gaggeeffameenis, waliin gahinsa bishaan dhugaatii, ibsaa, daandii, qulqullina magaalaa, tajaajila kenniinsa haqaa, malaammaltummaafi ragaa sobaa waliin wal qabatee uummatni aanichaa akka furamuuf gaafataniiru.
Bulchaan Aanichaa Obbo Aliyyee Ibraahim rakkooleen uummanni kaasu dhugaa ta'uu himuun, isaan keessaa kan humna aanichaan furamuu qaban yeroo dhiyoo keessatti hiikuuf qophii ta’uu isaanii waadaa galuun, kanneen humna isaaniin ol ta’an irratti ammo Koreewwan Dhaabbii qabachuun akka hordofan gaafataniiru.
Dr. Dalasaan nageenya aanicha keessa jiruuf uummata galateeffachuun fuula duraafis kana caalaatti nageenyaaf dursa kennuun barbaachisaa akka ta'e dhaamuun gaaffilee uummatni kaase deebisuuf qaamni dhimmi ilaalu yeroo gabaabaa keessatti deebii akka kennuuf Caffeen Oromiyaa kan hojjetu ta'uu ibsaniiru.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE – (Waxabajjii…

CAFFEE – (Waxabajjii 16/2014): Caffeen Oromiyaa, Manneen Maree Ummataa sadarkaan jiran cimsuuf xiyyeeffannoo addaan hojjata kan jedhan Afyaa’ii Caffee Oromiyaa Kab. Aadde Sa’adaa Abdurahmaani.

  __//__ Caffeen Oromiyaa, Afyaa’ota Manneen Maree Aanaaleefi Magaalota Oromiyaa waliin gamaaggama Raawwii Hojii Bara 2014 Magaalaa Adaamaatti gaggeessaa jiru irratti kan argaman Afyaa’iin Caffee Oromiyaa Kab. Aadde Sa’adaa Abdurahmaan, barri 2014...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Waxabajjii…

  __//__ Hawaasa nagaan jiraatu irratti murni shororkeessaa ABO-Shanee ajjeechaa gara jabinaa raawwateen, Godina Wallagga Lixaa Aanaa Gimbii Ganda Toleetti lubbuu lammiilee nagaa darbeefi qabeenyaa manca'eef; Caffeen Mootummaa Naannoo Oromiyaa, gocha lammiilee nagaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Waxabajjii…

  __//__ Argannoon Odiitii Keessaa Biiroo Maallaqa Oromiyaafi Odiitiin Waliigalaa Mana Hojii Odiitara Muummicha Oromiyaatiin gaggeeffamaa ture hooggansi manneen hojii lamaanii walduraa duubaan bu'aa argannoo odiitii isaanii gabaasa dhiyeessaniiru. Hoogganaa Biiroo Maallaqaa Oromiyaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Waxabajjii…

  __//__ Argannoon Odiitii Keessaa Biiroo Maallaqa Oromiyaafi Odiitiin Waliigalaa Mana Hojii Odiitara Muummicha Oromiyaatiin gaggeeffamaa ture hooggansi manneen hojii lamaanii walduraa duubaan bu'aa argannoo odiitii isaanii gabaasa dhiyeessaniiru. Hoogganaa Biiroo Maallaqaa Oromiyaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Waxabajjii…

  __//__ Mana Maree Bakka Bu'oota Ummataatti Jilli Koree Dhaabbii Dhimmoota Seeraa, Haqaafi Demokiraasii tarkaanfii mootummaan naannichaa seera kabachiisuuf fudhachaa jiru ilaalchisee Godinaalee, Aanaaleefi Magaalota muraasa keessatti daawwannaa qaamaa taasisu sababeeffachuun Waajjira...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Waxabajjii…

CAFFEE - (Waxabajjii 08,2014): Caffeen Oromiyaa Mana Maree Bakka Bu'oota Ummataatti argamuun muuxannoo hojii qooddate.

  __//__ Jila I/G/Waajjira Caffee Oromiyaa Kab. Obbo Indaashaw Birhaanuu, Dura Taa'ota Koreewwan Dhaabbii Caffeefi Daarikteerota of keessaa qabuun 'ANAA DHUFU' kan jedhan Afyaa'ii I/Aantuu Mana Marichaa Kab. Aadde Loomii Badhooti. Jilli kun...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000