Mata Duree

CAFFEE – (Caamsaa 20,2014): Gareen Koreewwan Dhaabbii Caffee Oromiyaa Godina Iluu Abbaa Booraa Aanaa Mattuutti dhimma nageenyaafi misooma irratti qaamolee hawaasaa adda addaa waliin mari'ate

.
__//__
Nagaa qe’eefi naannoo keenyaa tikfachuun gahee keenya kan jedhan hawaasni aanichaa, borus qaamolee nagaa ummataa kabachiisan waliin qindoomnee hojjenna jedhan. Mootummaan ammoo haqa keenya har’a maallaqaan bitachaa jirruuf wabiin keenya Mana Murtii Aadaa waan ta’eef. dhiyeenyatti rakkoo keenya akka nuuf furuuf hojii qabatamaatti dafee akka nuuf seenu barbaanna jedhan. Rakkoon dhiyeessi qorichaa, hanqinni barsiisaafi qaala’iinsi jireenyaa dhimma xiyyeeffannoo addaa barbaadudha ta’uus hawaasni aanichaa marii koreewwan dhaabbii waliin taasisan irratti kaasuu hin daganne.
Ummanni aanichaa qindoominaan nageenya isaa tikfachuun kan dinqisiifatamudha kan jedhan Obbo Diriirsaan, hooggansi aanaa komiiwwan ummanni kaasuuf deebii kennuuf gahumsa qabaachuu isaanii mirkaneessuun rakkoolee ka’an ni furu amantaa jedhun qaba jedhan. Itti dabaluun, gaaffii bu’uuraalee misomaa ummanni kaasuuf, waadaa sobaan ummata gowwomsuun waan hafeef, misooma keenya karooraan hoogganaa gaaffii ummata keenyaa irraa jalaan furaa deemna jedhan.
Gareen Koreewwan Dhaabbii Caffee, marii hawaasa waliin taasise irratti komii hawaasni waltajjii irratti kaase bu’uura godhachuun, pirojeektiiwwan ijaarsa riqicha Laga Gumaroo Bara 2012 jalqabee sababa jijjiirraa diizaayinii taasifameen harkifateefi riqicha ganda Waacciifi Burruusaa walqunnamsiisu bara 2014 ijaarsisaa eegalee sababa hanqina baajataan harkifates daawwateera.
Koreen kun oolmaasaa guyyaa boruutiin Aana Goreetti pirojektoota misoomaa adda addaa kan daawwatuufi hawaasa aanichaa wajjinis ni mari’ata
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE – (Waxabajjii…

CAFFEE – (Waxabajjii 16/2014): Caffeen Oromiyaa, Manneen Maree Ummataa sadarkaan jiran cimsuuf xiyyeeffannoo addaan hojjata kan jedhan Afyaa’ii Caffee Oromiyaa Kab. Aadde Sa’adaa Abdurahmaani.

  __//__ Caffeen Oromiyaa, Afyaa’ota Manneen Maree Aanaaleefi Magaalota Oromiyaa waliin gamaaggama Raawwii Hojii Bara 2014 Magaalaa Adaamaatti gaggeessaa jiru irratti kan argaman Afyaa’iin Caffee Oromiyaa Kab. Aadde Sa’adaa Abdurahmaan, barri 2014...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Waxabajjii…

  __//__ Hawaasa nagaan jiraatu irratti murni shororkeessaa ABO-Shanee ajjeechaa gara jabinaa raawwateen, Godina Wallagga Lixaa Aanaa Gimbii Ganda Toleetti lubbuu lammiilee nagaa darbeefi qabeenyaa manca'eef; Caffeen Mootummaa Naannoo Oromiyaa, gocha lammiilee nagaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Waxabajjii…

  __//__ Argannoon Odiitii Keessaa Biiroo Maallaqa Oromiyaafi Odiitiin Waliigalaa Mana Hojii Odiitara Muummicha Oromiyaatiin gaggeeffamaa ture hooggansi manneen hojii lamaanii walduraa duubaan bu'aa argannoo odiitii isaanii gabaasa dhiyeessaniiru. Hoogganaa Biiroo Maallaqaa Oromiyaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Waxabajjii…

  __//__ Argannoon Odiitii Keessaa Biiroo Maallaqa Oromiyaafi Odiitiin Waliigalaa Mana Hojii Odiitara Muummicha Oromiyaatiin gaggeeffamaa ture hooggansi manneen hojii lamaanii walduraa duubaan bu'aa argannoo odiitii isaanii gabaasa dhiyeessaniiru. Hoogganaa Biiroo Maallaqaa Oromiyaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Waxabajjii…

  __//__ Mana Maree Bakka Bu'oota Ummataatti Jilli Koree Dhaabbii Dhimmoota Seeraa, Haqaafi Demokiraasii tarkaanfii mootummaan naannichaa seera kabachiisuuf fudhachaa jiru ilaalchisee Godinaalee, Aanaaleefi Magaalota muraasa keessatti daawwannaa qaamaa taasisu sababeeffachuun Waajjira...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Waxabajjii…

CAFFEE - (Waxabajjii 08,2014): Caffeen Oromiyaa Mana Maree Bakka Bu'oota Ummataatti argamuun muuxannoo hojii qooddate.

  __//__ Jila I/G/Waajjira Caffee Oromiyaa Kab. Obbo Indaashaw Birhaanuu, Dura Taa'ota Koreewwan Dhaabbii Caffeefi Daarikteerota of keessaa qabuun 'ANAA DHUFU' kan jedhan Afyaa'ii I/Aantuu Mana Marichaa Kab. Aadde Loomii Badhooti. Jilli kun...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000