CAFFEE – (Caamsaa 20, 2014) - Gareen Koreewwan Dhaabbii Caffee Oromiyaa Godina Gujii Aanaa Uraagaatti argamuun daawwannaa hojiiwwan misoomaafi qaamolee hawaasaa adda addaa waliin mari’ate.

_//_
Caffee Oromiyaatti, Dura Taa’aa Koree Dhaabbii Dhimma Misooma Magaalaa Kab. Obbo Abdulqaadir Huseeniin kan durfamu garichi, Godina Gujii Aanaa Uraagaatti mana Barumsaa Sad.2ffaa hirmaaanna ummataan ijaaramaa jiru, Ganda Xabbee Haroo Waatootti koompostii Raammoo, omisha walkeessaa (inter crop) qonna boqolloo, dinnichaa, buna, abukaadoo, maangoo, warqeefi oomisha baaqeelaa daawwate.

 

Keessattuu, daawwannaa qonnaan walqabatee qotee bulaan koompostii raammoofi haftee midhaanii irraa hafe fayyadamuun qonna wal keessaa garaagaraa lafa omishaa tokko irratti fayyadamuun Keemikaala madabaraa osoo hin fayyadamiin hojiin hojjatamaa jiru waan gaariifi kan babal'achuu qabu ta'usaa ilaalameera.
Marii ummata waliin taa'ameenis, hawwiin ummatni nageenyaaf qabu gaarii ta'uu isaa, rakkoon bu’uuraalee misoomaa kan akka daandii, bishaan dhugaatii,ibsaafi magaalan Uraagaa Riiformii keessa galuu dhabuun gama mootummaan xiyyeeffannoo argatee irratti hojjetamuu akka qabu qaamoleen hawaasaa waltajjicha irratti hirmaatan gaafataniiru.
Qotee bulaan keenya jireenya harkaa gara afaanii irraa darbee gara Investmentiitti guddaachuun biyya ofii jijjiiruu qaba jedhan Dursaan Garichaa Obbo Abdulqaaadir Huseen