Mata Duree

CAFFEE – (Caamsaa 20, 2014) - Gareen Koreewwan Dhaabbii Caffee Oromiyaa Godina Gujii Aanaa Uraagaatti argamuun daawwannaa hojiiwwan misoomaafi qaamolee hawaasaa adda addaa waliin mari’ate.

_//_
Caffee Oromiyaatti, Dura Taa’aa Koree Dhaabbii Dhimma Misooma Magaalaa Kab. Obbo Abdulqaadir Huseeniin kan durfamu garichi, Godina Gujii Aanaa Uraagaatti mana Barumsaa Sad.2ffaa hirmaaanna ummataan ijaaramaa jiru, Ganda Xabbee Haroo Waatootti koompostii Raammoo, omisha walkeessaa (inter crop) qonna boqolloo, dinnichaa, buna, abukaadoo, maangoo, warqeefi oomisha baaqeelaa daawwate.

 

Keessattuu, daawwannaa qonnaan walqabatee qotee bulaan koompostii raammoofi haftee midhaanii irraa hafe fayyadamuun qonna wal keessaa garaagaraa lafa omishaa tokko irratti fayyadamuun Keemikaala madabaraa osoo hin fayyadamiin hojiin hojjatamaa jiru waan gaariifi kan babal'achuu qabu ta'usaa ilaalameera.
Marii ummata waliin taa'ameenis, hawwiin ummatni nageenyaaf qabu gaarii ta'uu isaa, rakkoon bu’uuraalee misoomaa kan akka daandii, bishaan dhugaatii,ibsaafi magaalan Uraagaa Riiformii keessa galuu dhabuun gama mootummaan xiyyeeffannoo argatee irratti hojjetamuu akka qabu qaamoleen hawaasaa waltajjicha irratti hirmaatan gaafataniiru.
Qotee bulaan keenya jireenya harkaa gara afaanii irraa darbee gara Investmentiitti guddaachuun biyya ofii jijjiiruu qaba jedhan Dursaan Garichaa Obbo Abdulqaaadir Huseen
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE – (Waxabajjii…

CAFFEE – (Waxabajjii 16/2014): Caffeen Oromiyaa, Manneen Maree Ummataa sadarkaan jiran cimsuuf xiyyeeffannoo addaan hojjata kan jedhan Afyaa’ii Caffee Oromiyaa Kab. Aadde Sa’adaa Abdurahmaani.

  __//__ Caffeen Oromiyaa, Afyaa’ota Manneen Maree Aanaaleefi Magaalota Oromiyaa waliin gamaaggama Raawwii Hojii Bara 2014 Magaalaa Adaamaatti gaggeessaa jiru irratti kan argaman Afyaa’iin Caffee Oromiyaa Kab. Aadde Sa’adaa Abdurahmaan, barri 2014...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Waxabajjii…

  __//__ Hawaasa nagaan jiraatu irratti murni shororkeessaa ABO-Shanee ajjeechaa gara jabinaa raawwateen, Godina Wallagga Lixaa Aanaa Gimbii Ganda Toleetti lubbuu lammiilee nagaa darbeefi qabeenyaa manca'eef; Caffeen Mootummaa Naannoo Oromiyaa, gocha lammiilee nagaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Waxabajjii…

  __//__ Argannoon Odiitii Keessaa Biiroo Maallaqa Oromiyaafi Odiitiin Waliigalaa Mana Hojii Odiitara Muummicha Oromiyaatiin gaggeeffamaa ture hooggansi manneen hojii lamaanii walduraa duubaan bu'aa argannoo odiitii isaanii gabaasa dhiyeessaniiru. Hoogganaa Biiroo Maallaqaa Oromiyaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Waxabajjii…

  __//__ Argannoon Odiitii Keessaa Biiroo Maallaqa Oromiyaafi Odiitiin Waliigalaa Mana Hojii Odiitara Muummicha Oromiyaatiin gaggeeffamaa ture hooggansi manneen hojii lamaanii walduraa duubaan bu'aa argannoo odiitii isaanii gabaasa dhiyeessaniiru. Hoogganaa Biiroo Maallaqaa Oromiyaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Waxabajjii…

  __//__ Mana Maree Bakka Bu'oota Ummataatti Jilli Koree Dhaabbii Dhimmoota Seeraa, Haqaafi Demokiraasii tarkaanfii mootummaan naannichaa seera kabachiisuuf fudhachaa jiru ilaalchisee Godinaalee, Aanaaleefi Magaalota muraasa keessatti daawwannaa qaamaa taasisu sababeeffachuun Waajjira...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Waxabajjii…

CAFFEE - (Waxabajjii 08,2014): Caffeen Oromiyaa Mana Maree Bakka Bu'oota Ummataatti argamuun muuxannoo hojii qooddate.

  __//__ Jila I/G/Waajjira Caffee Oromiyaa Kab. Obbo Indaashaw Birhaanuu, Dura Taa'ota Koreewwan Dhaabbii Caffeefi Daarikteerota of keessaa qabuun 'ANAA DHUFU' kan jedhan Afyaa'ii I/Aantuu Mana Marichaa Kab. Aadde Loomii Badhooti. Jilli kun...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000