Mata Duree

CAFFEE – (Caamsaa 20,2014): Gareen Koreewwan Dhaabbii Caffee Oromiyaa Godina Baalee Bahaa Magaalaa Gindhiiritti argamuun piroojeektota adda addaa daawwachuun qaamolee hawaasaa waliinis mari’ate.

__//__
Caffee Oromiyaatti, Dura Teessuu Koree Dhaabbii Dhimma Baajataafi To’annoo Horataalee Mootummaa Kab. Aadde Mastaawot Fayyisaan durfamu, hojiiwwan misoomaa magaalichaa daandii koobilii km 500 ta'u, mana barumsaa Bu'uura Boruufi ‘Model Pharmacy’ daawwate.
Marii qaamolee hawaasaa waliin taasiseenis, ummanni qaamolee nageenyaa waliin qindaa’uun nageenya magaalichaa tiksuu irratti, kenna tajaajilaa irratti jijjiiramni mul’achaa jiraachuun, piroojeektonni bu’uura magaalichaa ta’an bara kana jalqabaman kan akka daandii koobilii, ‘model pharmacy’fi mana barumsaa yeroo karoorfameef keessatti xumuuramee tajaajilaaf qaqqabuu isaatti gammachuu qabaachuun hubatame.

 

Jiraattonni, Magaalaan Gindhiir misooma bu’uuraa kan akka rakkoo bishaan dhugaatii qabaachuu ibsuun, maddi rakkinichaas dhiyeessiin bishaaniifi baay’inni ummata magaalaa kan walhinsimne ta’uu, hanna lafaan walqabatu, daandiin keessoo magaalichaa ammas hojii guddaa kan gaafatu ta’uu, ibsaan walqabatee waliin gahinsi isaa rakkoo kan qabuufi kan jirus ciccitaa ta’uun, dhimmi carraa hojii uumuu, daandii aspaaltii Roobee Gindhiir xumuuramuu dhabuuniifi kenni tajaajila waajjira poolisiifi dhimmi gaachana sirnaa laalamuu akka qabuufi mootummaan xiyyeeffannoo akka itti kennuuf gaafatan.
Kaayyoon marii kanaa jedhan Aadde Mastaawot, qaamoleen hawaasa bakka bu'an yeroo yeroon ummata bakka bu'an gadi bu’anii mariisisuun yaadaafi gaaffii ummanni kaasu mootummaaf dhiyeessuun furmaanni kennuuf ta’uu himuun, kenna tajaajilaa irratti hojiin hojjetamuu akka qabu hubachiisuun, kan daandii aspaaltii mootummaan akka hiikuuf gahee keenya ni bahanna jedhan.
Kantiibaan Magaalaa Gindhiir, Obbo Marshaa Xilaahuun, tajaajila kennamuun walqabatee tarkaanfiiwwan abdachiisaa fudhachaa jiraachuu himuun, rakkoo bishaan dhugaatii furuufis deeggarsa maashinii waan arganneef rakkinicha hiikuuf hojjachaa jirra jedhan.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE – (Waxabajjii…

CAFFEE – (Waxabajjii 16/2014): Caffeen Oromiyaa, Manneen Maree Ummataa sadarkaan jiran cimsuuf xiyyeeffannoo addaan hojjata kan jedhan Afyaa’ii Caffee Oromiyaa Kab. Aadde Sa’adaa Abdurahmaani.

  __//__ Caffeen Oromiyaa, Afyaa’ota Manneen Maree Aanaaleefi Magaalota Oromiyaa waliin gamaaggama Raawwii Hojii Bara 2014 Magaalaa Adaamaatti gaggeessaa jiru irratti kan argaman Afyaa’iin Caffee Oromiyaa Kab. Aadde Sa’adaa Abdurahmaan, barri 2014...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Waxabajjii…

  __//__ Hawaasa nagaan jiraatu irratti murni shororkeessaa ABO-Shanee ajjeechaa gara jabinaa raawwateen, Godina Wallagga Lixaa Aanaa Gimbii Ganda Toleetti lubbuu lammiilee nagaa darbeefi qabeenyaa manca'eef; Caffeen Mootummaa Naannoo Oromiyaa, gocha lammiilee nagaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Waxabajjii…

  __//__ Argannoon Odiitii Keessaa Biiroo Maallaqa Oromiyaafi Odiitiin Waliigalaa Mana Hojii Odiitara Muummicha Oromiyaatiin gaggeeffamaa ture hooggansi manneen hojii lamaanii walduraa duubaan bu'aa argannoo odiitii isaanii gabaasa dhiyeessaniiru. Hoogganaa Biiroo Maallaqaa Oromiyaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Waxabajjii…

  __//__ Argannoon Odiitii Keessaa Biiroo Maallaqa Oromiyaafi Odiitiin Waliigalaa Mana Hojii Odiitara Muummicha Oromiyaatiin gaggeeffamaa ture hooggansi manneen hojii lamaanii walduraa duubaan bu'aa argannoo odiitii isaanii gabaasa dhiyeessaniiru. Hoogganaa Biiroo Maallaqaa Oromiyaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Waxabajjii…

  __//__ Mana Maree Bakka Bu'oota Ummataatti Jilli Koree Dhaabbii Dhimmoota Seeraa, Haqaafi Demokiraasii tarkaanfii mootummaan naannichaa seera kabachiisuuf fudhachaa jiru ilaalchisee Godinaalee, Aanaaleefi Magaalota muraasa keessatti daawwannaa qaamaa taasisu sababeeffachuun Waajjira...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Waxabajjii…

CAFFEE - (Waxabajjii 08,2014): Caffeen Oromiyaa Mana Maree Bakka Bu'oota Ummataatti argamuun muuxannoo hojii qooddate.

  __//__ Jila I/G/Waajjira Caffee Oromiyaa Kab. Obbo Indaashaw Birhaanuu, Dura Taa'ota Koreewwan Dhaabbii Caffeefi Daarikteerota of keessaa qabuun 'ANAA DHUFU' kan jedhan Afyaa'ii I/Aantuu Mana Marichaa Kab. Aadde Loomii Badhooti. Jilli kun...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000