Mata Duree

CAFFEE – (Caamsaa 19, 2014): Gareen Koreewwan Dhaabbii Caffee Oromiyaa Godina Iluu Abbaa Booritti jiraattonni Aanaa Dooranii harkifachuu riqicha Laga Gabbaafi daandiin Yaayyoo Elemoo rakkoof nu saaxilaa waan jiruuf mootummaan fala nuuf kennuu qaba jedhan.

 
__//__
Caffee Oromiyaatti, Dura Taa’aa Koree Dhaabbii Dhimma Misooma Baadiyyaa Caffee Oromiyaa Kab. Obbo Diriirsaa Waaqumaan durfamu, ijaarsa daandii Yaayyoo Eelemoofi riqicha Laga Gabbaa daawwate.
Jiraattota Aanaa Dooranniifi qaamoleen Mootummaa aanichaa akka ibsanitti ijaarsi daandii Yaayyoo Eelemoo Km 21 dheeratu kun bara 2003 Korporeeshinii Ijaarsa Oromiyaan kan eegalame yoo ta’u, gorsaan pirojektichaa immoo dhaabbata ‘Prominent’ jedhamu akka ta’e himu. Haa ta’u malee, piroojeektichi harkifataafi rakkoo qulqullina qaba jedhan.
Gareen Koreewwan Dhaabbii Caffee Oromiyaa Kab. Obbo Diriirsaa Waaqumaan durfamus, aanichatti argamuun ijaarsa daandiifi riqicha Laga Gabbaa daawwate.

 

Komiin hawaasaa kun akka hiikamuuf qaamolee adda addaa gaafatanis, hanga ammaatti furmaata kan hin arganne ta’uu, miseensi Caffee Oromiyaafi bakka buutuun hawaasa Aanaa Dooranniifi Yaayyoo Aadde Lalisee Amanaa himaniiru.
Korporeeshinii ijaarsa Oromiyaatti Mahaandisiin ijaarsa Riqicha Laga Gabbaa Obbo Taaddasaa Guddataa gamasaaniitiin, waa’ee baajata ijaarsa daandichaafi riqichaa, akkasumas diizaayinii keessaa kan hin beekneefi inumaayyuu gorsaa waliin qindoominaan hojjetaa akka hin jirree fi meeshaalee ijaarsa riqichichaa irrattis qorannoon godhamaa kan hin jirre ta’uu dubbatu.
Sababni harkifannaafi rakkoon qulqullinaa pirojektichaa jedhu Obbo Diriirsaan, hawaasaafi qaamolee mootummaa Aanaafi godinaa waan hin hirmaachifneefi jedhu.
Itti Aantuun Koree Dhaabbii Dhimma Misooma Magaalaa Caffee Oromiyaa Injinar Nabilaa Oliis, ijaarsi riqicha Laga Gabbaa rakkoo qulqullinaa waan qabuuf, ammas xumuuramuu isaan dura sadarkaa amma irra jiru irratti qorannoon gahaan gaggeeffamuu qaba jedhan.
Walumaagalatti, qulqullina pirojektichaan walqabatee koreen ogeessotaan deeggarame addatti hundaa’ee irra deebiin qoratamuu akka qabu Gareen Koreewwan Dhaabbii daawwannicha irratti argame kun kallattii kaa’eera.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE – (Waxabajjii…

CAFFEE – (Waxabajjii 16/2014): Caffeen Oromiyaa, Manneen Maree Ummataa sadarkaan jiran cimsuuf xiyyeeffannoo addaan hojjata kan jedhan Afyaa’ii Caffee Oromiyaa Kab. Aadde Sa’adaa Abdurahmaani.

  __//__ Caffeen Oromiyaa, Afyaa’ota Manneen Maree Aanaaleefi Magaalota Oromiyaa waliin gamaaggama Raawwii Hojii Bara 2014 Magaalaa Adaamaatti gaggeessaa jiru irratti kan argaman Afyaa’iin Caffee Oromiyaa Kab. Aadde Sa’adaa Abdurahmaan, barri 2014...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Waxabajjii…

  __//__ Hawaasa nagaan jiraatu irratti murni shororkeessaa ABO-Shanee ajjeechaa gara jabinaa raawwateen, Godina Wallagga Lixaa Aanaa Gimbii Ganda Toleetti lubbuu lammiilee nagaa darbeefi qabeenyaa manca'eef; Caffeen Mootummaa Naannoo Oromiyaa, gocha lammiilee nagaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Waxabajjii…

  __//__ Argannoon Odiitii Keessaa Biiroo Maallaqa Oromiyaafi Odiitiin Waliigalaa Mana Hojii Odiitara Muummicha Oromiyaatiin gaggeeffamaa ture hooggansi manneen hojii lamaanii walduraa duubaan bu'aa argannoo odiitii isaanii gabaasa dhiyeessaniiru. Hoogganaa Biiroo Maallaqaa Oromiyaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Waxabajjii…

  __//__ Argannoon Odiitii Keessaa Biiroo Maallaqa Oromiyaafi Odiitiin Waliigalaa Mana Hojii Odiitara Muummicha Oromiyaatiin gaggeeffamaa ture hooggansi manneen hojii lamaanii walduraa duubaan bu'aa argannoo odiitii isaanii gabaasa dhiyeessaniiru. Hoogganaa Biiroo Maallaqaa Oromiyaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Waxabajjii…

  __//__ Mana Maree Bakka Bu'oota Ummataatti Jilli Koree Dhaabbii Dhimmoota Seeraa, Haqaafi Demokiraasii tarkaanfii mootummaan naannichaa seera kabachiisuuf fudhachaa jiru ilaalchisee Godinaalee, Aanaaleefi Magaalota muraasa keessatti daawwannaa qaamaa taasisu sababeeffachuun Waajjira...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Waxabajjii…

CAFFEE - (Waxabajjii 08,2014): Caffeen Oromiyaa Mana Maree Bakka Bu'oota Ummataatti argamuun muuxannoo hojii qooddate.

  __//__ Jila I/G/Waajjira Caffee Oromiyaa Kab. Obbo Indaashaw Birhaanuu, Dura Taa'ota Koreewwan Dhaabbii Caffeefi Daarikteerota of keessaa qabuun 'ANAA DHUFU' kan jedhan Afyaa'ii I/Aantuu Mana Marichaa Kab. Aadde Loomii Badhooti. Jilli kun...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000