Mata Duree

CAFFEE – (Caamsaa 19, 2014) - Gareen Koreewwan Dhaabbii Caffee Oromiyaa Godina Gujii Aanaa Booreetti argamuun daawwannaa hojiiwwan misoomaafi qaamolee hawaasaa adda addaa waliin mari’ateera.

 
___//___
Caffee Oromiyaatti, Dura Taa’aa Koree Dhaabbii Dhimma Misooma Magaalaa Kab. Obbo Abdulqaadir Huseeniin kan durfamu garichi, Godina Gujii Aanaa Booreetti Ganda Littuu Godaatti kunuunsa ashaaraa magariisaa, oomisha dinnichaa, kenna tajaajila buufata fayyaafi ijaarsa projeektii waldaalee yuuniyeenii, ijaarsa waajjira mana marii aanaa, mana barumsaa sadarkaa 1ffaa Booree, buufata biqiltuu, piroojektii boolla gadi fagoo bishaan dhugaatii magaalichaa daawwate.
Keessattuu, daawwannaa buufata fayyaa Ganda Littuu Godaatti taasiseen, sirni kenna tajaajilaa buufatichaa ammallee xiyyeeffannoo kan barbaadu ta’uu hubateera.

 

Marii ummata waliin taa'ameenis, hojiin kunuunsa ashaaraa magariisaa irratti hojjetamaa jiru gaarii ta'uu ibsuun, rakkoon bu’uuraalee misoomaa kan akka daandii, bishaan dhugaatiifi ibsaa, gama biraa ammoo nageenyi godinichaafi dhimmi qaala’iinsa jireenyaas gama mootummaan xiyyeeffannoo argatee irratti hojjetamuu akka qabu qaamoleen hawaasaa waltajjicha irratti hirmaatan gaafataniiru.
Harkifannaa piroojeektotaan walqabatees, hooggansiifi caasaan mootummaa sadarkaan jiru xiyyeeffannoon akka irratti hojjetuufi xumuuramanii ummanni irraa fayyadamaa akka ta'uuf qindoominaan hojjetamuu akka qabus ibsameera.

Hundaa'ol, Gujiin qabeenya uumaan badhaate waan qabduuf, karaa hunduu irraa fayyadamuu danda'uun oomisha guddisuun rakkoo qaala'insa jireenyaa furuun akkuma kaleessa diinagdee biyyaa keessatti shoora guddaa taphachaa turtan ammas miira kanaan mootummaa cinaa hiriirtanii hojjechuu qabdu jdhan Dursaan Garichaa Obbo Abdulqaadir Huseen.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE – (Waxabajjii…

CAFFEE – (Waxabajjii 16/2014): Caffeen Oromiyaa, Manneen Maree Ummataa sadarkaan jiran cimsuuf xiyyeeffannoo addaan hojjata kan jedhan Afyaa’ii Caffee Oromiyaa Kab. Aadde Sa’adaa Abdurahmaani.

  __//__ Caffeen Oromiyaa, Afyaa’ota Manneen Maree Aanaaleefi Magaalota Oromiyaa waliin gamaaggama Raawwii Hojii Bara 2014 Magaalaa Adaamaatti gaggeessaa jiru irratti kan argaman Afyaa’iin Caffee Oromiyaa Kab. Aadde Sa’adaa Abdurahmaan, barri 2014...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Waxabajjii…

  __//__ Hawaasa nagaan jiraatu irratti murni shororkeessaa ABO-Shanee ajjeechaa gara jabinaa raawwateen, Godina Wallagga Lixaa Aanaa Gimbii Ganda Toleetti lubbuu lammiilee nagaa darbeefi qabeenyaa manca'eef; Caffeen Mootummaa Naannoo Oromiyaa, gocha lammiilee nagaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Waxabajjii…

  __//__ Argannoon Odiitii Keessaa Biiroo Maallaqa Oromiyaafi Odiitiin Waliigalaa Mana Hojii Odiitara Muummicha Oromiyaatiin gaggeeffamaa ture hooggansi manneen hojii lamaanii walduraa duubaan bu'aa argannoo odiitii isaanii gabaasa dhiyeessaniiru. Hoogganaa Biiroo Maallaqaa Oromiyaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Waxabajjii…

  __//__ Argannoon Odiitii Keessaa Biiroo Maallaqa Oromiyaafi Odiitiin Waliigalaa Mana Hojii Odiitara Muummicha Oromiyaatiin gaggeeffamaa ture hooggansi manneen hojii lamaanii walduraa duubaan bu'aa argannoo odiitii isaanii gabaasa dhiyeessaniiru. Hoogganaa Biiroo Maallaqaa Oromiyaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Waxabajjii…

  __//__ Mana Maree Bakka Bu'oota Ummataatti Jilli Koree Dhaabbii Dhimmoota Seeraa, Haqaafi Demokiraasii tarkaanfii mootummaan naannichaa seera kabachiisuuf fudhachaa jiru ilaalchisee Godinaalee, Aanaaleefi Magaalota muraasa keessatti daawwannaa qaamaa taasisu sababeeffachuun Waajjira...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Waxabajjii…

CAFFEE - (Waxabajjii 08,2014): Caffeen Oromiyaa Mana Maree Bakka Bu'oota Ummataatti argamuun muuxannoo hojii qooddate.

  __//__ Jila I/G/Waajjira Caffee Oromiyaa Kab. Obbo Indaashaw Birhaanuu, Dura Taa'ota Koreewwan Dhaabbii Caffeefi Daarikteerota of keessaa qabuun 'ANAA DHUFU' kan jedhan Afyaa'ii I/Aantuu Mana Marichaa Kab. Aadde Loomii Badhooti. Jilli kun...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000