Mata Duree

CAFFEE - (Caamsaa 19,2014): Gareen Koreewwan Dhaabbii Caffee Oromiyaa Godina Harargee Bahaa Aanaa Haramaayaatti ijaarsa M/B Bu'uura Boruufi bishaan dhugaatii daawwate.

 
__//__
Dura Taa'aa Koree Dhaabbii Dhimma Dubartootaafi Hawaasummaa Caffee Oromiyaa Kab. Dr. Dalasaa Bulchaatiin kan durfamu garichi, Aanaa Haramayaatti Gandoota sadii keessatti ijaarsa piroojektii M/B bu'uura boruu hirmaannaa ummataan qarshii mil. 10 oliin ijaaramanii tajaajila baruu fi barsiisuu kennaa jiran sadii fi rakkoo bishaan dhugaatii uummata baadiyyaa aanichaa furuuf gandoota 4 keessatti walii galaan baasii Qarshii mil 9 n 'water pump'n bishaan boollaa bahee tajaajila ummataaf kennaa jiru daaawwate.
Bulchaan Aanichaa Dr. Aaqil Usmaan garee kanaaf akka ibsanitti, walii gala akka aanaatti piroojeektiiwwan 12 keessaa 9 xumuuramanii tajaajila kennaa kan jiranii fi sadeen hafanis hanga xumura bara kanaatti hojii kan eegalan ta'uu ibsaniiru.
Itti dabaluunis rakkoowwan suphaa daandii gandoota aanichaa furuuf hawaasni aanichaa kaka'umsa mataasaatiin qarshii miliyoona 125 walitti qabuun maashinoota daandiin ittiin suphaman 3 bituun hojiilee gaariin hojjetamaa akka jiru ibsaniiru.
Piroojeektota mootummaan karoorsee hojjetuun cinaatti uummatni aanichaa fedhii misoomaaf qabu hojii qabatamaan kan agarsiiseefi hojiin gama kanaan hojjetamaa jirus kanneen biroof fakkeenyummaa kan qabu ta'uu Dr. Dalasaan ibsaniiru.
Korichi oolmaasaa har'aan, qaamolee hawaasaa waliin Yuunivarsiitii Haramayaatti kan mari'atuufi hooggansa Aanichaafis duubdeebii ni kenna
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE – (Waxabajjii…

CAFFEE – (Waxabajjii 16/2014): Caffeen Oromiyaa, Manneen Maree Ummataa sadarkaan jiran cimsuuf xiyyeeffannoo addaan hojjata kan jedhan Afyaa’ii Caffee Oromiyaa Kab. Aadde Sa’adaa Abdurahmaani.

  __//__ Caffeen Oromiyaa, Afyaa’ota Manneen Maree Aanaaleefi Magaalota Oromiyaa waliin gamaaggama Raawwii Hojii Bara 2014 Magaalaa Adaamaatti gaggeessaa jiru irratti kan argaman Afyaa’iin Caffee Oromiyaa Kab. Aadde Sa’adaa Abdurahmaan, barri 2014...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Waxabajjii…

  __//__ Hawaasa nagaan jiraatu irratti murni shororkeessaa ABO-Shanee ajjeechaa gara jabinaa raawwateen, Godina Wallagga Lixaa Aanaa Gimbii Ganda Toleetti lubbuu lammiilee nagaa darbeefi qabeenyaa manca'eef; Caffeen Mootummaa Naannoo Oromiyaa, gocha lammiilee nagaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Waxabajjii…

  __//__ Argannoon Odiitii Keessaa Biiroo Maallaqa Oromiyaafi Odiitiin Waliigalaa Mana Hojii Odiitara Muummicha Oromiyaatiin gaggeeffamaa ture hooggansi manneen hojii lamaanii walduraa duubaan bu'aa argannoo odiitii isaanii gabaasa dhiyeessaniiru. Hoogganaa Biiroo Maallaqaa Oromiyaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Waxabajjii…

  __//__ Argannoon Odiitii Keessaa Biiroo Maallaqa Oromiyaafi Odiitiin Waliigalaa Mana Hojii Odiitara Muummicha Oromiyaatiin gaggeeffamaa ture hooggansi manneen hojii lamaanii walduraa duubaan bu'aa argannoo odiitii isaanii gabaasa dhiyeessaniiru. Hoogganaa Biiroo Maallaqaa Oromiyaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Waxabajjii…

  __//__ Mana Maree Bakka Bu'oota Ummataatti Jilli Koree Dhaabbii Dhimmoota Seeraa, Haqaafi Demokiraasii tarkaanfii mootummaan naannichaa seera kabachiisuuf fudhachaa jiru ilaalchisee Godinaalee, Aanaaleefi Magaalota muraasa keessatti daawwannaa qaamaa taasisu sababeeffachuun Waajjira...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Waxabajjii…

CAFFEE - (Waxabajjii 08,2014): Caffeen Oromiyaa Mana Maree Bakka Bu'oota Ummataatti argamuun muuxannoo hojii qooddate.

  __//__ Jila I/G/Waajjira Caffee Oromiyaa Kab. Obbo Indaashaw Birhaanuu, Dura Taa'ota Koreewwan Dhaabbii Caffeefi Daarikteerota of keessaa qabuun 'ANAA DHUFU' kan jedhan Afyaa'ii I/Aantuu Mana Marichaa Kab. Aadde Loomii Badhooti. Jilli kun...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000