Mata Duree

CAFFEE - Caamsaa 18, 2014 - Gareen Koreewwan Dhaabbii Caffee Oromiyaa Godina Baalee Bahaa Aanaa Raayituutti argamuun hawaasa waliin marii taasisuun daawwannaa hojiiwwan misoomaas taasiseera.

 
__//__
Gareen Koreewwan Dhaabbii Caffee Oromiyaa Dura Teessuu Koree Dhaabbii Baajataafi To’annoo Horataalee Mootummaa Kab. Aadde Mastaawot Fayyisaan durfamuufi hooggansi Godinichaafi Aanichaa bakka argamanitti, hawaasa waliin taasisaniin dhimmoonni misoomaa, nageenyaa, kenna tajaajilaafi rakkoo bulchinsa gaariitiin walqabatan irratti qaamolee hawaasa adda addaa waliin mari’ataniiru.
Marii hawaasa waliin taasifameen, ummanni qaamolee nageenyaa waliin qindoomuun nagaafi tasgabbii Aanichaa mirkaneessuun, guyyaa kenna tajaajilaa labsame bu’uura godhachuun sadarkaa Aanaatti raawwiin kenna tajaajilaa torbaniin idilaa’ee qorannaa taasifamaa tureen hooggansa 8fi paablik sarvaantii 52 waliigalaan namoota 60 irratti tarkaanfiin fudhatame ammas cimee itti akka qabu marii taasifamerraa hubachuun danda’ameera.
Gama biraan, piroojeektonni buleeyyiin keessattuu piroojeektiin jallisii Laga Cal-Cal, daandii Baale lamaan walqunnamsiisu, piroojeektonni bishaanii Naannoon hojjetamaa jiran harkifachuun walqabatee mootummaan xiyyeeffannoo akka kennuuf gaafatan. Dhiyeessiin meeshaalee bu’uuraa, carraa hojii uumuun walqabatee adeemsi galmeessuu, calaluufi dargaggoota eebbifamtoota hojiitti galchuu, dhiyeessii qorichaafi inshuraansii fayyaarraa tajaajila argachuu dhabuun, dhiyeessii sanyii filatamaafi xaa’oo, dhiyeessii bishaan jallisiifi marga looniifi Aanaa Raayituutti rakkoon daangaa Somaalee waliin jiru irratti mootummaan xiyyeeffannoo addaa kennuun deeggarsa akka taasisuuf gaafataniiru.
Walumaagalatti, hojiiwwan mootummaan hojjechaa jiruun jijjiiramni bu’uuraa kan jiru ta’uu daawwannaa taasiseefi marii hawaasaan kan mirkaneeffate korichi, keessattuu, qindoominni ummataafi qaamolee nageenyaa jidduu jiru kan jajjabeeffamu ta’uu eeruun, komiiwwan hawaasni kaasuuf kanneen akka dhiyeessii meeshaalee bu’uuraa, carraa hojii uumuu, itti fayyadama inshuraansii fayyaafi kkf irratti xiyyeeffannoon hojjetee hawaasa fayyadamaa taasisuu qaba jedhan. Dhimmoota sadarkaa Godinaafi Naannootti ilaalaman ammoo sadarkaan furamaa akka deemaniif irratti hojjenna jedhan Garicha kan dursan Aadde Mastaawot.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE – (Waxabajjii…

CAFFEE – (Waxabajjii 16/2014): Caffeen Oromiyaa, Manneen Maree Ummataa sadarkaan jiran cimsuuf xiyyeeffannoo addaan hojjata kan jedhan Afyaa’ii Caffee Oromiyaa Kab. Aadde Sa’adaa Abdurahmaani.

  __//__ Caffeen Oromiyaa, Afyaa’ota Manneen Maree Aanaaleefi Magaalota Oromiyaa waliin gamaaggama Raawwii Hojii Bara 2014 Magaalaa Adaamaatti gaggeessaa jiru irratti kan argaman Afyaa’iin Caffee Oromiyaa Kab. Aadde Sa’adaa Abdurahmaan, barri 2014...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Waxabajjii…

  __//__ Hawaasa nagaan jiraatu irratti murni shororkeessaa ABO-Shanee ajjeechaa gara jabinaa raawwateen, Godina Wallagga Lixaa Aanaa Gimbii Ganda Toleetti lubbuu lammiilee nagaa darbeefi qabeenyaa manca'eef; Caffeen Mootummaa Naannoo Oromiyaa, gocha lammiilee nagaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Waxabajjii…

  __//__ Argannoon Odiitii Keessaa Biiroo Maallaqa Oromiyaafi Odiitiin Waliigalaa Mana Hojii Odiitara Muummicha Oromiyaatiin gaggeeffamaa ture hooggansi manneen hojii lamaanii walduraa duubaan bu'aa argannoo odiitii isaanii gabaasa dhiyeessaniiru. Hoogganaa Biiroo Maallaqaa Oromiyaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Waxabajjii…

  __//__ Argannoon Odiitii Keessaa Biiroo Maallaqa Oromiyaafi Odiitiin Waliigalaa Mana Hojii Odiitara Muummicha Oromiyaatiin gaggeeffamaa ture hooggansi manneen hojii lamaanii walduraa duubaan bu'aa argannoo odiitii isaanii gabaasa dhiyeessaniiru. Hoogganaa Biiroo Maallaqaa Oromiyaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Waxabajjii…

  __//__ Mana Maree Bakka Bu'oota Ummataatti Jilli Koree Dhaabbii Dhimmoota Seeraa, Haqaafi Demokiraasii tarkaanfii mootummaan naannichaa seera kabachiisuuf fudhachaa jiru ilaalchisee Godinaalee, Aanaaleefi Magaalota muraasa keessatti daawwannaa qaamaa taasisu sababeeffachuun Waajjira...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Waxabajjii…

CAFFEE - (Waxabajjii 08,2014): Caffeen Oromiyaa Mana Maree Bakka Bu'oota Ummataatti argamuun muuxannoo hojii qooddate.

  __//__ Jila I/G/Waajjira Caffee Oromiyaa Kab. Obbo Indaashaw Birhaanuu, Dura Taa'ota Koreewwan Dhaabbii Caffeefi Daarikteerota of keessaa qabuun 'ANAA DHUFU' kan jedhan Afyaa'ii I/Aantuu Mana Marichaa Kab. Aadde Loomii Badhooti. Jilli kun...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000