Mata Duree

CAFFEE – (Caamsaa 18,2014): Gareen Koreewwan Dhaabbii Caffee Oromiyaa Magaalaa Buraayyuutti hojiiwwan misoomaa daawwateera.

__//__
Gareen Koreen Dhaabbii Caffee Oromiyaa Dura Taa’aa Koree Dhaabbii Dhimma Bulchiinsa, Seeraafi Misooma Namaa Kab. Obbo Naasir Huseeniin durfamu haala kenna tajaajila sektaroota magaalichaa, hojii misoomaaf nageenyaa, qulqullina ijaarsa Pirojeektoota Bulchiinsa Magaalaa Buraayyuu daawwatee jira.
Garichi, pirojektiiwwan 95 bara kana keessatti hojjetamuuf karoorfaman keessaa 45 hanga xumura bara kanaatti kan xumuraman yommuu ta'u walumaa galatti pirojektiiwwan Korichi daawwate keessaa daandii Urga'aa Shaqaa Km 5.3, Gamoo Mana Murtii Abbaa Darbii Afur, manneen namoota harka qaleeyyii 100 baasii mootummaan hojjetamaniifi Manneen Barnootaa Bu'uura Boruu baajata magaalaafi hirmaannaa ummataan hojjetamaa jiru daawwate.
Kenna tajaajilaan walqabatees, Waajjirri Kantibaa, Ejensiin Geejjibaafi Waajjirri Lafaa Magaalichaa kanneen Koree kanaan ilaalaman keessaa tokkodha.
Gareen Koree Dhaabbii kun, waltajjii kora Haqaa magaalichi qooda fudhattoota waliin nageenyaafi misoomaaf taa’e irrattis hirmaateera. Koreewwan Dhaabbii kunniin yeroo ammaa qonna magaalaa daawwachuu irratti kan argaman yommuu ta'u, borus itti fufuun hawaasa magaalichaa waliin mari'achuun hooggansaaf duubdeebii ni kennu.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE – (Waxabajjii…

CAFFEE – (Waxabajjii 16/2014): Caffeen Oromiyaa, Manneen Maree Ummataa sadarkaan jiran cimsuuf xiyyeeffannoo addaan hojjata kan jedhan Afyaa’ii Caffee Oromiyaa Kab. Aadde Sa’adaa Abdurahmaani.

  __//__ Caffeen Oromiyaa, Afyaa’ota Manneen Maree Aanaaleefi Magaalota Oromiyaa waliin gamaaggama Raawwii Hojii Bara 2014 Magaalaa Adaamaatti gaggeessaa jiru irratti kan argaman Afyaa’iin Caffee Oromiyaa Kab. Aadde Sa’adaa Abdurahmaan, barri 2014...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Waxabajjii…

  __//__ Hawaasa nagaan jiraatu irratti murni shororkeessaa ABO-Shanee ajjeechaa gara jabinaa raawwateen, Godina Wallagga Lixaa Aanaa Gimbii Ganda Toleetti lubbuu lammiilee nagaa darbeefi qabeenyaa manca'eef; Caffeen Mootummaa Naannoo Oromiyaa, gocha lammiilee nagaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Waxabajjii…

  __//__ Argannoon Odiitii Keessaa Biiroo Maallaqa Oromiyaafi Odiitiin Waliigalaa Mana Hojii Odiitara Muummicha Oromiyaatiin gaggeeffamaa ture hooggansi manneen hojii lamaanii walduraa duubaan bu'aa argannoo odiitii isaanii gabaasa dhiyeessaniiru. Hoogganaa Biiroo Maallaqaa Oromiyaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Waxabajjii…

  __//__ Argannoon Odiitii Keessaa Biiroo Maallaqa Oromiyaafi Odiitiin Waliigalaa Mana Hojii Odiitara Muummicha Oromiyaatiin gaggeeffamaa ture hooggansi manneen hojii lamaanii walduraa duubaan bu'aa argannoo odiitii isaanii gabaasa dhiyeessaniiru. Hoogganaa Biiroo Maallaqaa Oromiyaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Waxabajjii…

  __//__ Mana Maree Bakka Bu'oota Ummataatti Jilli Koree Dhaabbii Dhimmoota Seeraa, Haqaafi Demokiraasii tarkaanfii mootummaan naannichaa seera kabachiisuuf fudhachaa jiru ilaalchisee Godinaalee, Aanaaleefi Magaalota muraasa keessatti daawwannaa qaamaa taasisu sababeeffachuun Waajjira...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Waxabajjii…

CAFFEE - (Waxabajjii 08,2014): Caffeen Oromiyaa Mana Maree Bakka Bu'oota Ummataatti argamuun muuxannoo hojii qooddate.

  __//__ Jila I/G/Waajjira Caffee Oromiyaa Kab. Obbo Indaashaw Birhaanuu, Dura Taa'ota Koreewwan Dhaabbii Caffeefi Daarikteerota of keessaa qabuun 'ANAA DHUFU' kan jedhan Afyaa'ii I/Aantuu Mana Marichaa Kab. Aadde Loomii Badhooti. Jilli kun...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000