Mata Duree

CAFFEE – (Caamsaa 08,2014): Miseensonni Caffee karaa idilaa’eefi gurmaa’ina qabuun ummata isaaniitti dhiyaatanii dhaabbiidhaan tajaajiluu akka jalqaban Afyaa’iin Caffee Oromiyaa Kabajamoo Aadde Sa’aadaa Abdurrahmaan ibsan.

 
__//__
Afyaa’iin Caffee Oromiyaa Kab. Aadde Sa’aadaa Abdurrahmaan qindeessitoota Godinaalee Miseensota Caffee ta’an waliin Finfinnee Waajjira isaaniitti mari’ataniiru.
Marii qindeessitoota godinaalee waliin taasisaniin, miseensonni Caffee Oromiyaa bu’uura Labsii 241/2014fi Labsicha hojiirra oolchuuf Dambii bahe Lak. 07/2014n mindeeffamaa ta’anii Naannoo Filannoo isaanii irratti waajjira banachuun dhaabbiidhaan hojii bakka bu’ummaa ummataa hojjechuu akka jalqaban hubachiisan. Caffeen gurmaa’ina kana yommuu hojiirra oolchu, miseensonni Caffee sagalee ummata isaanii ta’uun fedhiifi faayidaa ummata isaan bakka buufatee mirkaneessuu qabu jedhee waan itti amaneefi jedhan Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Kab. Aadde Sa'aadaan.

 

Kanaaf, gurmaa’inni amma jiru kun hojii jalqabuu waan nu dandeessisuuf dhawaataan ammoo dhimmoota xiyyeeffannoo barbaadan adda baasuun irratti kan hojjetamu ta’uus ibsaniiru. Keessattuu, caasaan mootummaa Godinaafi Aanaarra jiru loojistikiiwwan tajaajila kana ariifachiisuu danda’an hatattamaan guutuun haala mijeessuu akka qabanis Aadde Sa’aadaan hubachiisaniiru.
Caffeen, seera baase karaa guutuu ta’een hojiirra oolchuu waan qabuuf, tajaajila ummanni keenya bakka bu’oota isaarraa argachuu qabu itti dhiyeenyaafi karaa idilaa’aa ta’een akka argatuuf hanga ammaatti seera baheef Dambiifi Qajeelfama raawwachiisuu danda’u baasaa turre kan jedhan ammoo Afyaa’ii Itti Aanaa Caffee Oromiyaa Kabajamoo Obbo Eeliyaas Ummataati.
May be an image of 1 person and sittingMay be an image of 11 people, people sitting, people standing and indoorMay be an image of 1 personMay be an image of 3 people, people sitting, wrist watch and suit
May be an image of 6 people, people standing, people sitting and indoor
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE – (Waxabajjii…

CAFFEE – (Waxabajjii 16/2014): Caffeen Oromiyaa, Manneen Maree Ummataa sadarkaan jiran cimsuuf xiyyeeffannoo addaan hojjata kan jedhan Afyaa’ii Caffee Oromiyaa Kab. Aadde Sa’adaa Abdurahmaani.

  __//__ Caffeen Oromiyaa, Afyaa’ota Manneen Maree Aanaaleefi Magaalota Oromiyaa waliin gamaaggama Raawwii Hojii Bara 2014 Magaalaa Adaamaatti gaggeessaa jiru irratti kan argaman Afyaa’iin Caffee Oromiyaa Kab. Aadde Sa’adaa Abdurahmaan, barri 2014...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Waxabajjii…

  __//__ Hawaasa nagaan jiraatu irratti murni shororkeessaa ABO-Shanee ajjeechaa gara jabinaa raawwateen, Godina Wallagga Lixaa Aanaa Gimbii Ganda Toleetti lubbuu lammiilee nagaa darbeefi qabeenyaa manca'eef; Caffeen Mootummaa Naannoo Oromiyaa, gocha lammiilee nagaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Waxabajjii…

  __//__ Argannoon Odiitii Keessaa Biiroo Maallaqa Oromiyaafi Odiitiin Waliigalaa Mana Hojii Odiitara Muummicha Oromiyaatiin gaggeeffamaa ture hooggansi manneen hojii lamaanii walduraa duubaan bu'aa argannoo odiitii isaanii gabaasa dhiyeessaniiru. Hoogganaa Biiroo Maallaqaa Oromiyaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Waxabajjii…

  __//__ Argannoon Odiitii Keessaa Biiroo Maallaqa Oromiyaafi Odiitiin Waliigalaa Mana Hojii Odiitara Muummicha Oromiyaatiin gaggeeffamaa ture hooggansi manneen hojii lamaanii walduraa duubaan bu'aa argannoo odiitii isaanii gabaasa dhiyeessaniiru. Hoogganaa Biiroo Maallaqaa Oromiyaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Waxabajjii…

  __//__ Mana Maree Bakka Bu'oota Ummataatti Jilli Koree Dhaabbii Dhimmoota Seeraa, Haqaafi Demokiraasii tarkaanfii mootummaan naannichaa seera kabachiisuuf fudhachaa jiru ilaalchisee Godinaalee, Aanaaleefi Magaalota muraasa keessatti daawwannaa qaamaa taasisu sababeeffachuun Waajjira...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Waxabajjii…

CAFFEE - (Waxabajjii 08,2014): Caffeen Oromiyaa Mana Maree Bakka Bu'oota Ummataatti argamuun muuxannoo hojii qooddate.

  __//__ Jila I/G/Waajjira Caffee Oromiyaa Kab. Obbo Indaashaw Birhaanuu, Dura Taa'ota Koreewwan Dhaabbii Caffeefi Daarikteerota of keessaa qabuun 'ANAA DHUFU' kan jedhan Afyaa'ii I/Aantuu Mana Marichaa Kab. Aadde Loomii Badhooti. Jilli kun...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000