Mata Duree

CAFFEE - (Ebla 30,2014): Gahuumsaafi naamusa ogummaan seeraa barbaadu gonfachuun beekumsaafi hubannoo argattan hojii qabatamaatti jijjiiruun haqa hawaasa keessaniif cimtanii hojjechuu qabdu jedhan Afyaa’iin Caffee Oromiyaa Aadde Sa’aadaa Abdurrahmaan.

 
__//__
Ogeessota seeraa 222 Marsaa 15ffaaf Inistitiyuutiin Leenjiifi Qorannoo Seeraa Oromiyaa leenjisaa ture har'aa Magaalaa Adaamaatti eebbise.
Sirna eebbaa kana irratti keessummaa kabajaa ta’uun kan argaman Afyaa’iin Caffee Oromiyaa haasawaa taasisaniin, dhimmi kenna tajaajilaa, qulqullinaafi dhaqqabummaa haqaa tumsaafi qindoomina qaamolee hundaa waan gaafatuuf hojii xiyyeeffannoo barbaadudha jedhan.

 

Keessattuu, gaaffii ijoo ummanni keenya guyyaa guyyaan carraa argatuun kaasu keessaa tokko kenna tajaajila haqaa maallaqaan bitachuun dhimma walqabatudha. Kanaaf, qaamoleen hojii kana irratti bobbaatan naamusa ogummaan tajaajila haqaa gaafatu bu'uura godhachuun, aantummaafi quuqama ummattummaa qabaattanii qulqullummaafi naamusa olaanaan ergama keessan bahachuu qabdu jedhan.
Keessattuu, dubartoonni har'a eebbifamtan itti gaafatamummaa dachaa qabaachuu keessan hubattanii ergama sadarkaa sanatti isinirraa eegamuuf of qopheessuu akka qabdan, addatti ammoo hiree argattanitti fayyadamuun miidhaawwan dubartoota irratti aggaamaniif wabii ta’uu qabdu jedhan Aadde Sa’aadaan.
Caffeenis, Ummanni Oromoo duudhaalee ganamaa sirna Gadaa irraa dhaaletti deebi'uun tajaajila haqaa si'ataa, dhaqqabamaa, loogiifi ragaa sobaarraa bilisa ta'e dhiyeenyatti haqasaa akka argatuuf seerota gargaaran baasuu baasaa kan jiru yommuu ta’u, jalqabbiiwwan gama kanaan jiran cimsuun gaheesaa adda durummaan ni bahatas jedhaniiru.
Inistitiyuutichi ogeessota Seeraa 227 simatee leenjii hojiin duraa marsaa 15ffaaf leenjisaa ture keessaa dhiira 187 fi dubartoota 35 walitti leenjifamtoota 222 eebbisiisuun gara sirna haqaatti akka makaman taasisee jira.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE – (Caamsaa 08…

  __//__ Afyaa’iin Caffee Oromiyaa Kab. Aadde Sa’aadaa Abdurrahmaan qindeessitoota Godinaalee Miseensota Caffee ta’an waliin Finfinnee Waajjira isaaniitti mari’ataniiru. Marii qindeessitoota godinaalee waliin taasisaniin, miseensonni Caffee Oromiyaa bu’uura Labsii 241/2014fi Labsicha hojiirra oolchuuf...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Caamsaa 06…

CAFFEE - (Caamsaa 06,2014): Rakkoo kenna tajaajilaa furuuf, hojiilee koomunikeeshiniifi barnootaa teeknoloojiin deeggaruun hojjetamuu qaba jedhan Afyaa'iin I/A/Caffee Oromiyaa Kab. Obbo Eliyaas Ummataa.

  __//__ Abbaan Taayitaa Saayinsiifi Tekinoolojii Oromiyaafi Piroojektii Giddu Gala STI Oromiyaa Magaalaa Finfinneetti ijaaruuf karoorfate ilaalchiisee hooggansa Caffeefi qooda fudhattoota dhimmi ilaaluu waliin Bishooftuutti mari'ate. Ijaarsi piroojektii kun akka naannoofi biyyaatti sochii...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Caamsaa 02…

CAFFEE - (Caamsaa 02,2014): Piroojeektiin Hidha Laga Abbayyaa mallattoo tokkummaafi galma badhaadhina biyyaa waan ta'eef tumsa nurraa eegamu taasisuun xumuuruu qabna jedhan Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Aadde Sa'adaa Abdurahmaan

. __//__ Waltajjii Marii Deeggarsa Hidha Haaromsaa Guddichaaf taasifamu irratti hoggansiifi hojjettoonni Waajjira Caffee Oromiyaa sadarkaa Piroojeektichi irra jiru irratti marii taasisuun deeggarsa Qarshii kuma dhibba 560 ol ta'u arjoomaafi boondii bitachuuf...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Ebla 30,20…

  __//__ Ogeessota seeraa 222 Marsaa 15ffaaf Inistitiyuutiin Leenjiifi Qorannoo Seeraa Oromiyaa leenjisaa ture har'aa Magaalaa Adaamaatti eebbise. Sirna eebbaa kana irratti keessummaa kabajaa ta’uun kan argaman Afyaa’iin Caffee Oromiyaa haasawaa taasisaniin, dhimmi...

Gutuu isaa Dubbisuuf

(CAFFEE - Ebla 27,20…

  __//__ Jiddugalli kun Fulbaana Bara 2013 Korporeeshinii Ijaarsa Oromiyaan hojiinsaa kan eegaleefi yeroo sanatti baatiiwwan 18 keessatti ni xumuurama jedhamee kan karoorfame ta'us, hanga ammaatti hojiin fiizikaalaa %50 irra gahee kan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Ebla 27,20…

  __//__ Marii dargaggootaa mata duree "Hirmaannaa Dargaggootaa Malee Biyya Gama Hundaan Milkoofte Ijaaruun Hin Danda'amu" jedhuun Godina Harargee Lixaatti dargaggoota Aanaaleefi bulchiinsa magaalotaa godinichaarraa walitti dhufan 1500 ol hirmaachise Magaalaa Cirootti...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000