Mata Duree

(CAFFEE - Ebla 27,2014): Jilli Afyaa'ii Caffee Oromiyaa Aadde Sa'aadaa Abdurahmaaniin durfamu Godina Harargee Lixaa Bulchiinsa Magaalaa Baddeessaatti Jiddu Galaa Gabaa Jimaa ijaarsa irra jiru daawwate.

 
__//__
Jiddugalli kun Fulbaana Bara 2013 Korporeeshinii Ijaarsa Oromiyaan hojiinsaa kan eegaleefi yeroo sanatti baatiiwwan 18 keessatti ni xumuurama jedhamee kan karoorfame ta'us, hanga ammaatti hojiin fiizikaalaa %50 irra gahee kan jiru ta'uu Hoogganaan Damee Bahaa Korpooreeshinichaa Obbo Mohammad Amiin Adam jila kanaaf himaniiru.
Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Aadde Sa'aadaa Abduramaan, daawwannaa jiddu gala jimaa Baddeessaatti taasisaniin jiruufi jireenyi hawaasa Oromiyaa Bahaa misooma jimaarratti waan xiyyeeffatuuf hanga ifaaju argachaa waan hin turreef, mootummaan rakkoo hawaasaa kana hubatee baajata guddaa ramaduun giddu gala jimaa magaalaa Baddeessaatti ijaarsisaa jira jedhan.

 

Ta'us, jiddu galichi osoo hin xumuuramiin harkifatee waan jiruuf, itti dhiyeenyaan hordoffii taasisuun dafee xumuuramee rakkoo hawaasaa furuun fayyadamummaa ummata keenyaa mirkaneessuu akka qabu ibsaniiru. Hawaasnis, giddu galichi dafee akka xumuuramuuf tumsaafi hordoffii barbaachisu taasisuu akka qabus Aadde Sa'aadaan dhaamaniiru.
Jiddugalichi Qarshii Miil. 434 oliin hojjetamaa kan jiru ta'uu Godinichatti I/G/ Waajjiira Daldalaa Obbo Kadiir Ahimad himuun, ijaarsichaaf hordooffii taasiisaa jiraachuufi ammas yeroon dabalataa kennamee hojjetamaa jira jedhan.
Jilli kun Aanaa Gammachiisittis Mana Barumsaa Sadarka 2ffaa daree dabalataa hirmaannaa ummataan hojjatamaa jirus daawwateera.
May be an image of 1 person and headscarfMay be an image of 9 people, people standing and outdoorsMay be an image of 1 person and outdoors
May be an image of 11 people, people standing and outdoors
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE – (Caamsaa 08…

  __//__ Afyaa’iin Caffee Oromiyaa Kab. Aadde Sa’aadaa Abdurrahmaan qindeessitoota Godinaalee Miseensota Caffee ta’an waliin Finfinnee Waajjira isaaniitti mari’ataniiru. Marii qindeessitoota godinaalee waliin taasisaniin, miseensonni Caffee Oromiyaa bu’uura Labsii 241/2014fi Labsicha hojiirra oolchuuf...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Caamsaa 06…

CAFFEE - (Caamsaa 06,2014): Rakkoo kenna tajaajilaa furuuf, hojiilee koomunikeeshiniifi barnootaa teeknoloojiin deeggaruun hojjetamuu qaba jedhan Afyaa'iin I/A/Caffee Oromiyaa Kab. Obbo Eliyaas Ummataa.

  __//__ Abbaan Taayitaa Saayinsiifi Tekinoolojii Oromiyaafi Piroojektii Giddu Gala STI Oromiyaa Magaalaa Finfinneetti ijaaruuf karoorfate ilaalchiisee hooggansa Caffeefi qooda fudhattoota dhimmi ilaaluu waliin Bishooftuutti mari'ate. Ijaarsi piroojektii kun akka naannoofi biyyaatti sochii...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Caamsaa 02…

CAFFEE - (Caamsaa 02,2014): Piroojeektiin Hidha Laga Abbayyaa mallattoo tokkummaafi galma badhaadhina biyyaa waan ta'eef tumsa nurraa eegamu taasisuun xumuuruu qabna jedhan Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Aadde Sa'adaa Abdurahmaan

. __//__ Waltajjii Marii Deeggarsa Hidha Haaromsaa Guddichaaf taasifamu irratti hoggansiifi hojjettoonni Waajjira Caffee Oromiyaa sadarkaa Piroojeektichi irra jiru irratti marii taasisuun deeggarsa Qarshii kuma dhibba 560 ol ta'u arjoomaafi boondii bitachuuf...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Ebla 30,20…

  __//__ Ogeessota seeraa 222 Marsaa 15ffaaf Inistitiyuutiin Leenjiifi Qorannoo Seeraa Oromiyaa leenjisaa ture har'aa Magaalaa Adaamaatti eebbise. Sirna eebbaa kana irratti keessummaa kabajaa ta’uun kan argaman Afyaa’iin Caffee Oromiyaa haasawaa taasisaniin, dhimmi...

Gutuu isaa Dubbisuuf

(CAFFEE - Ebla 27,20…

  __//__ Jiddugalli kun Fulbaana Bara 2013 Korporeeshinii Ijaarsa Oromiyaan hojiinsaa kan eegaleefi yeroo sanatti baatiiwwan 18 keessatti ni xumuurama jedhamee kan karoorfame ta'us, hanga ammaatti hojiin fiizikaalaa %50 irra gahee kan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Ebla 27,20…

  __//__ Marii dargaggootaa mata duree "Hirmaannaa Dargaggootaa Malee Biyya Gama Hundaan Milkoofte Ijaaruun Hin Danda'amu" jedhuun Godina Harargee Lixaatti dargaggoota Aanaaleefi bulchiinsa magaalotaa godinichaarraa walitti dhufan 1500 ol hirmaachise Magaalaa Cirootti...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000