Mata Duree

CAFFEE - (Ebla 27,2014): Dargaggoon akkuma kaleessa seenaa hojjechuun diigumsarraa biyya hambise, dhaloota boruu waan gaarii dhaalchisuuf har'a gahee keenya bahachuu qabna jedhan Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Aadde Sa'adaa Abdurrahmaan.

 
__//__
Marii dargaggootaa mata duree "Hirmaannaa Dargaggootaa Malee Biyya Gama Hundaan Milkoofte Ijaaruun Hin Danda'amu" jedhuun Godina Harargee Lixaatti dargaggoota Aanaaleefi bulchiinsa magaalotaa godinichaarraa walitti dhufan 1500 ol hirmaachise Magaalaa Cirootti kan mariisisan Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Aadde Sa'adaa Abdurrahmaan, jijjiiramicha keessatti gaheen dargaggoo olaanaa ta'uu eeruun, jijjiiramicha utubuun itti fufsiisuun dhaloota egeree dhaalchisuuf dargaggoonni ga’ee bakka buu’insa hin qabu qabu jedhan.

 

Dargaggoon akkuma kaleessa seenaa hojjechuun biyyattii diigumsarraa hambiseetti; ammas humna, beekumsaafi dandeettii qabnu fayyadamuun hojii ummanni keenya itti nu gaalateeffatuufi dhaloonni boru waan gaarii nurraa dhaluu hojjechuu qabna jedhaniiru Aadde Sa'aadaan.
Rakkoo kenna tajaajilaa, qaala’insa jireenyaafi rakkoolee bulchiinsa gaarii furuufi dhimma carraa hojii uumuuf jalqabbii jiru xiyyeeffannoon hojjatamuu akka qabu eeruun, mootummaanis deeggarsa barbaachisu kan taasisuu ta’uu himaniiru.
Bulchituun Godina Harargee Lixaa Aadde Ikraam Xahaas gama isaaniin jijjiirama eegalame ceessisuu keessatti dargaggoonni gahee leencaa qabu jedhan.
May be an image of 1 personMay be an image of one or more people, people sitting and people standingMay be an image of 2 people, people standing and text that says 'OBN'
May be an image of 2 people, people sitting, people standing, headscarf and indoorMay be an image of one or more people, people standing and people sittingMay be an image of 1 person and standing
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE – (Caamsaa 08…

  __//__ Afyaa’iin Caffee Oromiyaa Kab. Aadde Sa’aadaa Abdurrahmaan qindeessitoota Godinaalee Miseensota Caffee ta’an waliin Finfinnee Waajjira isaaniitti mari’ataniiru. Marii qindeessitoota godinaalee waliin taasisaniin, miseensonni Caffee Oromiyaa bu’uura Labsii 241/2014fi Labsicha hojiirra oolchuuf...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Caamsaa 06…

CAFFEE - (Caamsaa 06,2014): Rakkoo kenna tajaajilaa furuuf, hojiilee koomunikeeshiniifi barnootaa teeknoloojiin deeggaruun hojjetamuu qaba jedhan Afyaa'iin I/A/Caffee Oromiyaa Kab. Obbo Eliyaas Ummataa.

  __//__ Abbaan Taayitaa Saayinsiifi Tekinoolojii Oromiyaafi Piroojektii Giddu Gala STI Oromiyaa Magaalaa Finfinneetti ijaaruuf karoorfate ilaalchiisee hooggansa Caffeefi qooda fudhattoota dhimmi ilaaluu waliin Bishooftuutti mari'ate. Ijaarsi piroojektii kun akka naannoofi biyyaatti sochii...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Caamsaa 02…

CAFFEE - (Caamsaa 02,2014): Piroojeektiin Hidha Laga Abbayyaa mallattoo tokkummaafi galma badhaadhina biyyaa waan ta'eef tumsa nurraa eegamu taasisuun xumuuruu qabna jedhan Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Aadde Sa'adaa Abdurahmaan

. __//__ Waltajjii Marii Deeggarsa Hidha Haaromsaa Guddichaaf taasifamu irratti hoggansiifi hojjettoonni Waajjira Caffee Oromiyaa sadarkaa Piroojeektichi irra jiru irratti marii taasisuun deeggarsa Qarshii kuma dhibba 560 ol ta'u arjoomaafi boondii bitachuuf...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Ebla 30,20…

  __//__ Ogeessota seeraa 222 Marsaa 15ffaaf Inistitiyuutiin Leenjiifi Qorannoo Seeraa Oromiyaa leenjisaa ture har'aa Magaalaa Adaamaatti eebbise. Sirna eebbaa kana irratti keessummaa kabajaa ta’uun kan argaman Afyaa’iin Caffee Oromiyaa haasawaa taasisaniin, dhimmi...

Gutuu isaa Dubbisuuf

(CAFFEE - Ebla 27,20…

  __//__ Jiddugalli kun Fulbaana Bara 2013 Korporeeshinii Ijaarsa Oromiyaan hojiinsaa kan eegaleefi yeroo sanatti baatiiwwan 18 keessatti ni xumuurama jedhamee kan karoorfame ta'us, hanga ammaatti hojiin fiizikaalaa %50 irra gahee kan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Ebla 27,20…

  __//__ Marii dargaggootaa mata duree "Hirmaannaa Dargaggootaa Malee Biyya Gama Hundaan Milkoofte Ijaaruun Hin Danda'amu" jedhuun Godina Harargee Lixaatti dargaggoota Aanaaleefi bulchiinsa magaalotaa godinichaarraa walitti dhufan 1500 ol hirmaachise Magaalaa Cirootti...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000