CAFFEE – (Ebla 20, 2014): Koreen Dhaabbii Dhimma Misooma Baadiyyaa Caffee Oromiyaa raawwii hojii baatii sagalii sektaroota 10 Magaalaa Adaamaatti qorate.

 
__//__
Korichi, Abbaan Taayitaa Eegumsa Naannoo Oromiyaa kallattii Caffeen ka'een korichaaf gabaasa yeroon waan hin dhiyeessineef korichi osoo hin gamaaggamiin akka deebi'uuf taasiseera.
Gabaasa raawwii hojii Biiroo Qonnaa, Biiroo Bishaaniifi Inarjii, Biiroo Daandiiwwaniifi Loojistikii, Biiroo Lafaa, Biiroo Misooma Jallisiifi Horsiise Bulaa, A/T/ Misooma Albuudaaa, A/T To’annoo Galteewwaaniifi Oomishaalee Qonnaa, Komishinii Hooggansa Sodaa Balaafi Kaafamtoota Misoomaa, Ejensii Babal’ina Waaldaalee Hojii Gamtaafi Instiitiyuutii Qorannoo Qonna Oromiyaa qorate.

 

Raawwii manneen hojii hunda keessatti hojiin kenna tajaajila lammummaa, qindoominni seektaroota gidduu jiru, rakkoo qaala’iinsa jireenyaa damdamachiisuuf hoji dhabaa hojiitti galchuuf sochiin jiru, rakkoowwan qulqullina gabaasaan walqabatee mudatuuf duubdeebii kennameen jijjiiramni itti fufiinsaan mul’achaa jiraachuu korichi ciminaalee waloo seekteroota itti waamamanii ta’uu qorateera.
Gama biraatiin, kenna tajaajilaa si’ataa, haqa qabeessaafi dhaqqabamaa tahe maamila keessaafi alaatiif kennuun walqabatee manneen hojii hunda keessatti karaa wal fakkaataafi haqa qabeessa akkasumas, loogii irraa bilisa ta’e kennuu irratti hanqinni bal’aan jiraachuu, qabeenyi mootummaafi uummataa karaa hin malleen qisaasamaaf akka hin saaxilamne gochuuf argannoo odiitii keessaafi alaatiif xiyyeeffannoo kennuun ragaa qindeessuu, tarkaanfii fudhachuun ykn akka fudhatamu taasisuun maallaqni qisaasa’e akka deebi’u gochuu irratti hojiin hojjetamaa ture manneen hojii hunda keessatti xiyyeeffannoo dhabuufi hojii hunda bu’uura karooraatiin raawwachuu irratti harcaatiin kan mul’atu ta’uu akka hanqinaatti ilaalameera.
Dabalataanis korichi, rakkoolee raawwii pirojektoota sadarkaa sadarkaan jiran adda baasuun pirojektoonni buleeyyiis ta’e haaraan daangaa karooraan qabame keessatti xumuramanii tajaajila hawaasaaf akka oolan gochuu, balaa hongeetiin miidhaa horiifi nama irra dhaqqabe deeggeruu irratti xiyyeeffannoo addaa kennuun hojjechuu, weerara hawaannisaa qolachuuf hojii barbaachisu hundaa raawwachuuf karaa qindoomina qabuun hojjechuu, kenna tajaajilaa maamila keessaafi alaatiif karaa haqa qabeessa, loogii irraa bilisa ta’eefi amanamummaadhaan kennuun ammallee hanqina waan qabuuf manneen hojii hundi dhimma kana irratti xiyyeeffannoon hojjechuu akka qabaniifi gabaasni sobaa sababa kamiinuu akka hin dhiyaanne of eeggannoo cimaan hojjetamuu akka qabu korichi kallatti hojii fuula duraa seekteroota hundaa akka ta’us akeeke.
Walumaagalatti, manneen hojii hunda bifa walfakkaataan qorachuun ciminaaleefi hanqinaalee jiran adda baasuun dhimmoota xiyyeeffannoo barbaadaniif kallattiin hojii fuula duraa kennamuu I/A Dura Teessuu Koreen Dhaabbii Dhimma Misooma Baadiyyaa Caffee Oromiyaa Aadde Caaltuu Tuqaa ibsan.
May be an image of 1 person, sitting and indoorMay be an image of 7 people, people sitting and indoorMay be an image of 7 people, people sitting and indoorMay be an image of 5 people, people sitting and indoor