Mata Duree

CAFFEE – (Ebla 20, 2014): Koreen Dhaabbii Dhimma Baajataafi To’annoo Horataalee Mootummaa Caffee Oromiyaa raawwii hojii baatii sagalii seektaroota torbaa (7) Magaalaa Adaamaatti qorate

.
=//=
Korichi, raawwii hojii Biiroo Maallaqaa, Biiroo Galii, Biiroo Dhaabbilee Misoomaa Mootummaa, Abbaa Taayitaa Zoonii Dinagdee Addaa Gadaa, Komishinii Karooraafi Misoomaa, Ejeensii Bittaafi Dhabamsiisa Qabeenyaafi Mana Hojii Odiitara Muummicha Oromiyaa gamaaggame.
Gabaasa raawwii hojii Biiroo Maallaqa Oromiyaa kan dhaggeeffate korichi, raawwiin hojii karoora, hordoffiifi gamaaggama raawwii misoomaa fooyyee qabaachuu ibsuun keessattuu, dokumentii karoora piroojektota Bara 2014 xumuuruu; ibsaafi facaatiin pirojektootaa akkasumas hojiin bulchiinsa baajataafi kkf hedduun kan hojjataman ta’uu, hojiin herreega walitti qabamaafi kaffalamaa adda baasuun furmaata akka argatu taasisuuf hojjatameen walii gala hanga kurmaana kanaatti sadarkaa godinaa, aanaafi bulchiinsa magaalaatti walitti qabamaa Qr. 735,504,634fi kanfalamaa Qr. 916,640,512 waliigala Qr. 1,652,145,146 akka gadii bu’u taasifamuu, manneen hojii mootummaa bifa hammayyaafi qisaasama hambisuu danda’uun qabeenya mootummaa bulchuu akka danda’aniif Sooft-weerii bulchiinsa qabeenyaa hojirra akka oolu taasisuu jajjabeessaa ta’uu, raawwii hojii dhimma koorniyaa, daa’imman HIVfi kenna tajaajila lammummaas akka ciminaatti ilaalameera.

 

Raawwii Biiroo Dhaabbilee Misooma Mootummaa keessatti, hojimaata dhaabbilee misoomaa bu’aa qabeessa taasisuufi dantaa mootummaa eegsisuu danda’u qopheessuun hojiirra oolchuuf jalqabbiin jiru gaarii ta'uu, kessattuu, dhaabbilee misoomaa 24 kan mootummaan sheerii olaanaafi xiqqaa keessaa qabu hojiin ragaa adda baasuu, hojiin kenna tajaajila lammummaafi fayyadamummaa hawaasaan walqabatee hojjatame fooyyee qabaachuu akka ciminaatti korichaan ilaalame.
Gama biraan, mancaatii bosonaa hanbisuuf hojiin hojjatame laafaa ta’uu, raawwiin piroojektoota ijaarsa adda addaa KIOtiin hojjetaman gadi bu’aa ta’uun dhimmoota akka hanqinaatti korichi gamaaggame keessaa isaan ijoodha.
Raawwii hojii Biiroo Galiin walqabatees, kurmaana kana keessa kaffaltoota gibiraa 502,527f hubannoo uumuuf karoorfame keessaa 456,083(%91) kan raawwatame ta'uu, ragaa qaama sadaffaa 74,375 sassaabuuf karoorfame keessaa qaama gibiraafi taaksii murteessuuf kan darbe 71,786(%96.51 ta'uun, raawwiin galii idileefi mana qopheessaas gaarii ta'uu akka ciminaatti madaaleera.
Gama biraan, raawwiin komii murtii taaksii keessummeessuufi, hordoffii nagahee kaffalaa gibiraa gadi bu’uun, komiin murtii taaksii yeroon deebii argachuu dhabuufi kuufamni taaksii hedduun osoo hin sassaabamiin jiraachuun akka haqinaatti gamaaggamameera.
Walumaagalatti, manneen hojii hunda bifa walfakkaataan qorachuun ciminaaleefi hanqinaalee jiran adda baasuun dhimmoota xiyyeeffannoo barbaadaniif kallattiin hojii fuula duraa kennamuu Dura Teessuun Koreen Dhaabbii Dhimma Baajataafi To’annoo Horataalee Mootummaa Caffee Oromiyaa Aadde Mastaawoot Fayyisaa ibsaan.
May be an image of 2 people, people sitting and indoorMay be an image of 4 people, people sitting, people standing and indoor

May be an image of 2 people, people sitting and people standingMay be an image of 4 people, people sitting and indoor

 
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE – (Caamsaa 08…

  __//__ Afyaa’iin Caffee Oromiyaa Kab. Aadde Sa’aadaa Abdurrahmaan qindeessitoota Godinaalee Miseensota Caffee ta’an waliin Finfinnee Waajjira isaaniitti mari’ataniiru. Marii qindeessitoota godinaalee waliin taasisaniin, miseensonni Caffee Oromiyaa bu’uura Labsii 241/2014fi Labsicha hojiirra oolchuuf...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Caamsaa 06…

CAFFEE - (Caamsaa 06,2014): Rakkoo kenna tajaajilaa furuuf, hojiilee koomunikeeshiniifi barnootaa teeknoloojiin deeggaruun hojjetamuu qaba jedhan Afyaa'iin I/A/Caffee Oromiyaa Kab. Obbo Eliyaas Ummataa.

  __//__ Abbaan Taayitaa Saayinsiifi Tekinoolojii Oromiyaafi Piroojektii Giddu Gala STI Oromiyaa Magaalaa Finfinneetti ijaaruuf karoorfate ilaalchiisee hooggansa Caffeefi qooda fudhattoota dhimmi ilaaluu waliin Bishooftuutti mari'ate. Ijaarsi piroojektii kun akka naannoofi biyyaatti sochii...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Caamsaa 02…

CAFFEE - (Caamsaa 02,2014): Piroojeektiin Hidha Laga Abbayyaa mallattoo tokkummaafi galma badhaadhina biyyaa waan ta'eef tumsa nurraa eegamu taasisuun xumuuruu qabna jedhan Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Aadde Sa'adaa Abdurahmaan

. __//__ Waltajjii Marii Deeggarsa Hidha Haaromsaa Guddichaaf taasifamu irratti hoggansiifi hojjettoonni Waajjira Caffee Oromiyaa sadarkaa Piroojeektichi irra jiru irratti marii taasisuun deeggarsa Qarshii kuma dhibba 560 ol ta'u arjoomaafi boondii bitachuuf...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Ebla 30,20…

  __//__ Ogeessota seeraa 222 Marsaa 15ffaaf Inistitiyuutiin Leenjiifi Qorannoo Seeraa Oromiyaa leenjisaa ture har'aa Magaalaa Adaamaatti eebbise. Sirna eebbaa kana irratti keessummaa kabajaa ta’uun kan argaman Afyaa’iin Caffee Oromiyaa haasawaa taasisaniin, dhimmi...

Gutuu isaa Dubbisuuf

(CAFFEE - Ebla 27,20…

  __//__ Jiddugalli kun Fulbaana Bara 2013 Korporeeshinii Ijaarsa Oromiyaan hojiinsaa kan eegaleefi yeroo sanatti baatiiwwan 18 keessatti ni xumuurama jedhamee kan karoorfame ta'us, hanga ammaatti hojiin fiizikaalaa %50 irra gahee kan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Ebla 27,20…

  __//__ Marii dargaggootaa mata duree "Hirmaannaa Dargaggootaa Malee Biyya Gama Hundaan Milkoofte Ijaaruun Hin Danda'amu" jedhuun Godina Harargee Lixaatti dargaggoota Aanaaleefi bulchiinsa magaalotaa godinichaarraa walitti dhufan 1500 ol hirmaachise Magaalaa Cirootti...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000