Mata Duree

CAFFEE - (Ebla 20, 2014): Koreen Dhaabbii Dhimma Hawaasummaa Caffee Oromiyaa raawwii hojii baatii sagalii sektaroota 11 Magaalaa Adaamaatti qorate.

 
=//=
Korichi raawwii hojii Biiroo Fayyaa, Biiroo Barnootaa, Biiroo Dhimma Hojjetaafi Hawaasummaa, Biiroo Aadaafi Tuurizimii, Biiroo Komunikeeshinii, Biiroo Dhimma Daa'immaaniifi Dubartootaa, Biiroo Dargaggoofi Ispoortii, OBN, Komiishinii Tuurizimii, Inistitiyutii Qorannoofi Qu'annoo Oromoofi Giddugala Aadaa Oromoo gamaaggame.
Raawwii manneen hojii hundaa keessatti, hirmaannaan ummataafi abbootii qabeenyaan hojiileen tola ooltummaa garaa garaan bal’inaan hojjetamuu, pirojeektonni buleeyyiin hedduun xumuuramuufi kanneen hin xumuuramiinis hojiin isaanii ciminaan hojjetamaafi hordofamaa jiraachuu, hojiin komunikeshiniifi itti fayyadamni miidiyaa seektaroota hunda keessatti fooyya’aa dhufuufi akka fakkeenyaatti, miidiyaa hawaasaafi OBNn fayyadamuu irratti jijjiiramni kan jiru ta'uu kanneen akka ciminaatti korichaan ilaalamanidha.

 

Gama biraan, rakkoo kenniinsa tajaajilaan walqabatee jiru furuuf hojiin hojjetamaa ture hanqina qabaachuu, qindoominni sektaroota hawaasummaa gidduu jiru hanqina qabaachuu, qabiinsiifi itti fayyadamni qabeenyaa akkasumas, argannoo odiitii bu’uura godhachuun qabeenya bade deebisiisuu ilaalchisee sochiin akka waliigalaatti jiru laafaa ta’uu, qulqullinni karooraafi gabaasni itti dhiyaatu hanqina qabaachuu, gabaasni kurmaanaa yeroo gabaafamu karoora waggaa keessatti karoorfame dhiifamee kallattii biraan kan milkaa’e qofa gabaasuu, ergama hojii tarsiimaa’aa ta’een naannoofi biiroo ofii beeksisuu irratti hojjechuurra hojii hin lakkaa’amne funaanuun kan mul’atu ta’uu akka hanqinaatti korichi qorateera.
Walumaagalatti, korichi ciminaaleefi hanqinaalee sekteroota gamaaggamee adda baasuun duubdeebii kennuun dhimmoota xiyyeeffannoo addaa barbaadaniifi yeroo itti aananitti hojjetamuu qabaniif kallattii hojii fuula duraa kennuu Dura Ta’aan Koree Dhaabbii Dhimma Hawaasummaa Caffee Oromiyaa Dr. Dalasaa Bulchaan ibsan.
May be an image of 2 people, people sitting and people standingMay be an image of 3 people, people sitting, people standing and indoorMay be an image of 1 person, sitting and indoor
May be an image of 4 people, people sitting and indoorMay be an image of 5 people, people sitting, people standing and indoor
 
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE – (Caamsaa 08…

  __//__ Afyaa’iin Caffee Oromiyaa Kab. Aadde Sa’aadaa Abdurrahmaan qindeessitoota Godinaalee Miseensota Caffee ta’an waliin Finfinnee Waajjira isaaniitti mari’ataniiru. Marii qindeessitoota godinaalee waliin taasisaniin, miseensonni Caffee Oromiyaa bu’uura Labsii 241/2014fi Labsicha hojiirra oolchuuf...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Caamsaa 06…

CAFFEE - (Caamsaa 06,2014): Rakkoo kenna tajaajilaa furuuf, hojiilee koomunikeeshiniifi barnootaa teeknoloojiin deeggaruun hojjetamuu qaba jedhan Afyaa'iin I/A/Caffee Oromiyaa Kab. Obbo Eliyaas Ummataa.

  __//__ Abbaan Taayitaa Saayinsiifi Tekinoolojii Oromiyaafi Piroojektii Giddu Gala STI Oromiyaa Magaalaa Finfinneetti ijaaruuf karoorfate ilaalchiisee hooggansa Caffeefi qooda fudhattoota dhimmi ilaaluu waliin Bishooftuutti mari'ate. Ijaarsi piroojektii kun akka naannoofi biyyaatti sochii...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Caamsaa 02…

CAFFEE - (Caamsaa 02,2014): Piroojeektiin Hidha Laga Abbayyaa mallattoo tokkummaafi galma badhaadhina biyyaa waan ta'eef tumsa nurraa eegamu taasisuun xumuuruu qabna jedhan Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Aadde Sa'adaa Abdurahmaan

. __//__ Waltajjii Marii Deeggarsa Hidha Haaromsaa Guddichaaf taasifamu irratti hoggansiifi hojjettoonni Waajjira Caffee Oromiyaa sadarkaa Piroojeektichi irra jiru irratti marii taasisuun deeggarsa Qarshii kuma dhibba 560 ol ta'u arjoomaafi boondii bitachuuf...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Ebla 30,20…

  __//__ Ogeessota seeraa 222 Marsaa 15ffaaf Inistitiyuutiin Leenjiifi Qorannoo Seeraa Oromiyaa leenjisaa ture har'aa Magaalaa Adaamaatti eebbise. Sirna eebbaa kana irratti keessummaa kabajaa ta’uun kan argaman Afyaa’iin Caffee Oromiyaa haasawaa taasisaniin, dhimmi...

Gutuu isaa Dubbisuuf

(CAFFEE - Ebla 27,20…

  __//__ Jiddugalli kun Fulbaana Bara 2013 Korporeeshinii Ijaarsa Oromiyaan hojiinsaa kan eegaleefi yeroo sanatti baatiiwwan 18 keessatti ni xumuurama jedhamee kan karoorfame ta'us, hanga ammaatti hojiin fiizikaalaa %50 irra gahee kan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Ebla 27,20…

  __//__ Marii dargaggootaa mata duree "Hirmaannaa Dargaggootaa Malee Biyya Gama Hundaan Milkoofte Ijaaruun Hin Danda'amu" jedhuun Godina Harargee Lixaatti dargaggoota Aanaaleefi bulchiinsa magaalotaa godinichaarraa walitti dhufan 1500 ol hirmaachise Magaalaa Cirootti...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000