Mata Duree

CAFFEE - (Ebla 20, 2014) Koreen Dhaabbii Dhimma Bulchiinsaa, Seeraafi Qabeenya Namaa Caffee Oromiyaa raawwii hojii baatii sagalii seektaroota 14 Magaalaa Adaamaatti qorate.

 
=//=
Korichi, raawwii hojii Waajjira Pireezidaantii, MMWO, Biiroo Bulchiinsaafi Nageenyaa, Biiroo Abbaa Alangaa, Biiroo Paablik Sarvisiifi Misooma Qabeenya Namaa, Waajjira Milishaa, Komiishinii Poolisii, Komiishinii Mana Sirreessaa, Ejensii Galmeessa Siivilii Oromiyaafi kkf gamaaggame.
Gabaasa Waajjira Pireezidaantii kan dhaggeeffate korichi, hojiiwwan gama diyaaspooraan hojjetamaa tureefi bu’aan argame jajjabeessa ta’uu, hojiiwwan ijoo fayyadamummaa hawaasa guddisan irratti xiyyeeffachuun gabaasa godinaaleefi magaalota irraa dhiyaatu qindeessuun xiinxalamee hooggansi ol’aanoon hubannoo haala waliigalaa Oromiyaa akka qabatuuf kennamaa turuun gaarii ta’uu, marii haala yeroo irratti hayyoota hirmaachisuun mataa duree adda addaa irratti sagantaa Gumii Balal jedhuun taasifamaa tureen hubannoon hawaasaa dabalaa dhufuu, hojiin kenna tajaajilaa lammuummaa bakka hundaatti hojiirra akka ooluuf hojiin hangaa kurmaana kanatti jiru jajjabeessaa ta’uu korichi akka ciminaatti qorateera.
Gama biraan, imaammanni bu’uuraan hojiirra akka oolu taasisuuf caasaa cimaafi ergama mootummaa baate galmaan gahuu danda’u sadarkaa gandaatti ijaaruun walqabatee, to’annoof hoordooffiin karoora manneen hojii qaama raawwachiisaa irratti taasifamu raawwii waraqaa madaaluu qofa malee, qabatamaan hojii lafa irraa jiruun kenniinsa tajaajilaafi itti quufiinsa uummataan madaaluu irratti laafaa ta’uu, kenniinsi tajaajilaa kallattii mootummaan ka’een hojiira oolmaasaa hordofuu, to’achuufi bakka rakkoon jirutti tarkaanfii fudhachuun akka sirraa’u taasisuu irratti sochiin qaamolee bulchiinsa godinaalee, aanaaleefi magaalota irratti taasifamaa jiru walfakkaataa ta’uu dhabuufi tarkaanfiin sirreeffama fudhadhatamaa jirus walfakkaataa ta’uu dhabuufi dambiiwwan Labsii Caffeen baase raawwachiisuuf qophaa’an mana maree bulchiinsaaf yeroon dhiyeessanii mirkaanneessuu irratti sochiin jiru laafaa ta’uu dhiimmoota akka hanqinaatti ilaalamanidha.

 

Raawwii MMWOn walqabatee, dhaqqabummaa tajaajila Abbaa Seerummaa tekinoolojii kanneen akka Vidiyoo Konfiraansii, ‘E-file’, ArgiiTuqiifi Woreda Neetiin gaggeeffamaa jiru gaarii ta’uu, sochiin mana murtii aadaa bakka hundaatti hundeessuuf hojjetamaa jiru gaarii ta’uu, Odiitii seeraa gaggeessuun gahumsa dandeettii abbootii seeraa xiinxaluun kenninsa tajaajila abbootii seeraa fooyyeessuuf hojiin hojjetamaa jiru gaarii ta’uufi dubdeebii koree dhaabbii irraa kennamuuf xiyyeeffannoo kennuun galtee hojii godhachuun akka ciminaatti madaalameera.
Gama biraan, murtii haqaa qabeessaafi dhaqqabamaa ta’e ummata naannichaaf qajeeltoo Heeraafi seeraa bu’uura godhachuun haqaa uummataaf kennuu irratti kenninsi tajaajila abbaa seerummaa manneen murtii keessatti kennamaa jiru walfakkaataa ta’uu dhabuu, gahumsi abbaa seeraa maneen murtii olaanaafi Aanaalee, akkasumas, dhaddacha dhaabbii MMWO dhimma dhiyaate xiyyeeffannoon qulqulleessun murtii barsiisaa ta’e kennuu irratti harcaatiin kan jiru ta’uufi murtiiwwan barsiisoo maxxaansuu irratti dhimmoota walfakkaatoo qofa irratti kan xiyyeeffate ta’uu dhimmoota akka hanqinaatti korichaan ilaalamanidha.
Raawwii hojii Abbaa Alangaan walqabatee, manneen hojii itti waamamni isaanii Biirichaaf ta’an waliin qindoominaan hojii madaaluufi qorachuun, wajjiira Abbaa Alangaa akkaataa bu’aa hojii isaaniitiin sadarkeessuun miira dorgommii isaan gidduutti uumuu, onnachiiftuufi beekkamtii akka argatan taasisuun, kuufamni galmee akka hir’atuuf sochiin duula galmee sakkaatta’uufi bu’aan gama sanaan jiru gaarii ta’uufi qabeenyaa dantaa mootummaafi ummataa ta’an irratti falmii taasisuun akka deebi’uuf hojiin hojjetame jajjabeessaa ta’uu dhimmoota akka ciminaatti korichaan madaalaman keessaa ijoodha.
Gama biraan, mirgi namoomaa qajeeltoo seera idil addunyaa, biyyaafi naannootiin akka kabajamu taasisuuf sochiin jiru gaarii ta’us raawwiin godinaaleefi aanaalee walfakkaataa ta’uu dhabuu, galmeewwan dhimma nageenyaa, malaammaltummaafi taaksii himachuu irraa eegalee hanga murtii kennuutti raawwiin hojii jiru akkasumas, dandeettiin Abbaa Alangaa galmee of harkaa xumuuruu harcaatii kan qabu ta’uu, labsiiwwan mirkanaa’an yeroo seeraan taa’eef keessatti dambiifi qajeelfamni qophaa’ee akka bahu gochuu irratti sochiin jiru laafaa ta’uu korichi akka hanqinaatti eereera.
Walumaagalatti, raawwii hojii sektaroota biroos bifuma walfakkaatuun qorachuun ciminaaleefi hanqinaalee jiran adda baasuun kallattiilee hojii kurmaana 4ffaa keessatti xiyyeeffannoo argachuu qaban Dura Taa'aan Korichaa Obbo Naasir Huseen ibsan.
May be an image of 2 people and people sittingMay be an image of 10 people, people sitting and indoorMay be an image of 8 people, people sitting and indoor
May be an image of 5 people, people sitting and indoorMay be an image of 9 people, people sitting and indoor
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE – (Caamsaa 08…

  __//__ Afyaa’iin Caffee Oromiyaa Kab. Aadde Sa’aadaa Abdurrahmaan qindeessitoota Godinaalee Miseensota Caffee ta’an waliin Finfinnee Waajjira isaaniitti mari’ataniiru. Marii qindeessitoota godinaalee waliin taasisaniin, miseensonni Caffee Oromiyaa bu’uura Labsii 241/2014fi Labsicha hojiirra oolchuuf...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Caamsaa 06…

CAFFEE - (Caamsaa 06,2014): Rakkoo kenna tajaajilaa furuuf, hojiilee koomunikeeshiniifi barnootaa teeknoloojiin deeggaruun hojjetamuu qaba jedhan Afyaa'iin I/A/Caffee Oromiyaa Kab. Obbo Eliyaas Ummataa.

  __//__ Abbaan Taayitaa Saayinsiifi Tekinoolojii Oromiyaafi Piroojektii Giddu Gala STI Oromiyaa Magaalaa Finfinneetti ijaaruuf karoorfate ilaalchiisee hooggansa Caffeefi qooda fudhattoota dhimmi ilaaluu waliin Bishooftuutti mari'ate. Ijaarsi piroojektii kun akka naannoofi biyyaatti sochii...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Caamsaa 02…

CAFFEE - (Caamsaa 02,2014): Piroojeektiin Hidha Laga Abbayyaa mallattoo tokkummaafi galma badhaadhina biyyaa waan ta'eef tumsa nurraa eegamu taasisuun xumuuruu qabna jedhan Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Aadde Sa'adaa Abdurahmaan

. __//__ Waltajjii Marii Deeggarsa Hidha Haaromsaa Guddichaaf taasifamu irratti hoggansiifi hojjettoonni Waajjira Caffee Oromiyaa sadarkaa Piroojeektichi irra jiru irratti marii taasisuun deeggarsa Qarshii kuma dhibba 560 ol ta'u arjoomaafi boondii bitachuuf...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Ebla 30,20…

  __//__ Ogeessota seeraa 222 Marsaa 15ffaaf Inistitiyuutiin Leenjiifi Qorannoo Seeraa Oromiyaa leenjisaa ture har'aa Magaalaa Adaamaatti eebbise. Sirna eebbaa kana irratti keessummaa kabajaa ta’uun kan argaman Afyaa’iin Caffee Oromiyaa haasawaa taasisaniin, dhimmi...

Gutuu isaa Dubbisuuf

(CAFFEE - Ebla 27,20…

  __//__ Jiddugalli kun Fulbaana Bara 2013 Korporeeshinii Ijaarsa Oromiyaan hojiinsaa kan eegaleefi yeroo sanatti baatiiwwan 18 keessatti ni xumuurama jedhamee kan karoorfame ta'us, hanga ammaatti hojiin fiizikaalaa %50 irra gahee kan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Ebla 27,20…

  __//__ Marii dargaggootaa mata duree "Hirmaannaa Dargaggootaa Malee Biyya Gama Hundaan Milkoofte Ijaaruun Hin Danda'amu" jedhuun Godina Harargee Lixaatti dargaggoota Aanaaleefi bulchiinsa magaalotaa godinichaarraa walitti dhufan 1500 ol hirmaachise Magaalaa Cirootti...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000