Mata Duree

CAFFEE - (Sadaasa 23, 2014): Guyyaan Saboota, Sablammootaafi Ummattoota Itoophiyaa 16ffaan akka Naannoo Oromiyaatti boru Sadaasa 24 bara 2014 Magaalaa Finfinneetti kabajama.

 
___//___
Afyaa'iin Caffeen Oromiyaa Aadde Sa'adaa Abdurahmaan, Guyyaa Saboota, Sablammootaafi Ummattoota Itoophiyaa Sadarkaa Naannoo Oromiyaatti kabajamu ilaalchisee miidigaaleef ibsa kennaniiru.
Guyyaan kun, "Obbolummaan Tokkummaa Sabdaneessummaaf!" mata duree jedhuun bara kana ni kabajama kan jedhan Aadde Sa'adaan, sadarkaa Naannoo Oromiyaatti Sadaasa 15 Bara 2014 irraa eegalee hojiiwwan kenna tajaajila lammummaa adda addaa kan akka kunuunsa ashaaraa magariisaa, bittaa boondiifi Gooticha Raayyaa Ittisa Biyyaaf dhiiga arjoomuun kabajamaa turuusaa miidiyaaleef ibsaniiru.

 

Sadaasni 24 Bara 2014 immoo sadarkaa Naannootti ayyaanicha bakka keessummoonni naannoleefi Federaalaa argamanitti marii paanaalii dhimma sabdaneessummaa, birmadummaa biyyaafi hidha haaromsaarratti hayyootaan qophaa'ee dhiyaatuu irratti mari’achuufi sirnoota kabaja ayyaanichaaf qophaa'an birootiin dabaalamee kan kabajamu ta'uu Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Aadde Sa'adaa Abdurahmaan himaniru.
Ayyannichi bara kanaa yeroo kabajamu yeroo injifannoon birmadummaa biyyatti mirkaneessuufi awwaala murna shororkeessaa TPLFfi ergamtoota isaanii dhiyeessuuf guyyaa guyyaan Gootichi Raayyaa Ittisa Biyyaa hooggansa Muummee Ministeraa keenyaan kennamaa jiruun galmaa'aa jirutti ta'uun adda kan taasisu ta'uu Aadde Sa'aadaan ibsaniiru.
Bara kana Naannoleen haala qabatamaa naannoo isaaniitiin ayyaana kana akka kabajaniifi akka biyyaaleessaatti hariiroo uummatoota naannolee ollaa waliin jiru cimsuuf Saboota, Sabalammootaafi Ummatoota naannoo ollaa wajjin akka kabajan kallattiin taa'eera.
Guyyaan Sabootaa, Sablammootaafi Uummatootaa Sadaasa 29 Guyyaa Heerri Mootummaa Biyyattii itti ragga'e yaadachuuf bara 1998 irraa eegalee Naannooleefi Magaalota biyyattii keessatti kan kabajamaa ture yoo ta'u, bara kana marsaan 16ffaan guutuu biyyaatti Sadaasa 29 bara 2014 Magaalaa Dirree Dhowaatti kabajama.
 
 
May be an image of 1 person, standing and sittingMay be an image of 3 people, people standing and indoor
 
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE – (Caamsaa 08…

  __//__ Afyaa’iin Caffee Oromiyaa Kab. Aadde Sa’aadaa Abdurrahmaan qindeessitoota Godinaalee Miseensota Caffee ta’an waliin Finfinnee Waajjira isaaniitti mari’ataniiru. Marii qindeessitoota godinaalee waliin taasisaniin, miseensonni Caffee Oromiyaa bu’uura Labsii 241/2014fi Labsicha hojiirra oolchuuf...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Caamsaa 06…

CAFFEE - (Caamsaa 06,2014): Rakkoo kenna tajaajilaa furuuf, hojiilee koomunikeeshiniifi barnootaa teeknoloojiin deeggaruun hojjetamuu qaba jedhan Afyaa'iin I/A/Caffee Oromiyaa Kab. Obbo Eliyaas Ummataa.

  __//__ Abbaan Taayitaa Saayinsiifi Tekinoolojii Oromiyaafi Piroojektii Giddu Gala STI Oromiyaa Magaalaa Finfinneetti ijaaruuf karoorfate ilaalchiisee hooggansa Caffeefi qooda fudhattoota dhimmi ilaaluu waliin Bishooftuutti mari'ate. Ijaarsi piroojektii kun akka naannoofi biyyaatti sochii...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Caamsaa 02…

CAFFEE - (Caamsaa 02,2014): Piroojeektiin Hidha Laga Abbayyaa mallattoo tokkummaafi galma badhaadhina biyyaa waan ta'eef tumsa nurraa eegamu taasisuun xumuuruu qabna jedhan Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Aadde Sa'adaa Abdurahmaan

. __//__ Waltajjii Marii Deeggarsa Hidha Haaromsaa Guddichaaf taasifamu irratti hoggansiifi hojjettoonni Waajjira Caffee Oromiyaa sadarkaa Piroojeektichi irra jiru irratti marii taasisuun deeggarsa Qarshii kuma dhibba 560 ol ta'u arjoomaafi boondii bitachuuf...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Ebla 30,20…

  __//__ Ogeessota seeraa 222 Marsaa 15ffaaf Inistitiyuutiin Leenjiifi Qorannoo Seeraa Oromiyaa leenjisaa ture har'aa Magaalaa Adaamaatti eebbise. Sirna eebbaa kana irratti keessummaa kabajaa ta’uun kan argaman Afyaa’iin Caffee Oromiyaa haasawaa taasisaniin, dhimmi...

Gutuu isaa Dubbisuuf

(CAFFEE - Ebla 27,20…

  __//__ Jiddugalli kun Fulbaana Bara 2013 Korporeeshinii Ijaarsa Oromiyaan hojiinsaa kan eegaleefi yeroo sanatti baatiiwwan 18 keessatti ni xumuurama jedhamee kan karoorfame ta'us, hanga ammaatti hojiin fiizikaalaa %50 irra gahee kan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Ebla 27,20…

  __//__ Marii dargaggootaa mata duree "Hirmaannaa Dargaggootaa Malee Biyya Gama Hundaan Milkoofte Ijaaruun Hin Danda'amu" jedhuun Godina Harargee Lixaatti dargaggoota Aanaaleefi bulchiinsa magaalotaa godinichaarraa walitti dhufan 1500 ol hirmaachise Magaalaa Cirootti...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000