Mata Duree

CAFFEE - (Sadaasa 09, 2014): Koreen Dhaabbii Dhimma Misooma Magaalaa Caffee Oromiyaa raawwii hojii Kurmaana 1ffaa Bara 2014 sektaroota saddeet( gamaaggameera.

 
__//__
Korichi sektaroota isaaf itti waamaman Biiroo Misooma Magaalaafi Manneenii, Biiroo Daldalaafi Misooma Gabaa, Ejensii Geejibaa, Abbaa Taayitaa Konistiraakshinii, Biiroo Carraa Hojii Uumuufi Ogummaa, Biiroo Investimeentiifi Industriifi Eejensii Mirkaneessa Gahumsa Ogummaa waliin gamaaggama taasiseera.

 

Raawwii Hojii Biiroo Misooma Magaalaafi Manneeni ilaalchisee paarkii magarisummaa qarqara lageenitti xiyyeeffannoo addaan hojjetamaa jiraachuu, magaalota ammayyeessuuf sochiin hojilee riifoormii taasifamaa jiraachuu, oomisha kuduraafi muduraa irratti bara kana karaa addaan hojjetamaa jiraachuufi qulqullina magaalotaa eegsisuuf hojileen hojjetamaa jiran korichi cimina jedheera.
Hataa’uuti, gandoota pilaanidhaan gara magaalatti makaman irratti xiyyeeffannaan kenname laafaa ta’uufi ijaarsi seeraan alaa gandoota baadiyaa pilaaniin gara magaalatti makaman biratti babal’achaa dhufuun immoo hanqinaa jedheera korichi.
Gama raawwii hojii Biiroo Daldalaafi Misooma Gabaafi Eejeensii Geejibaa Oromiyaatiin qorannoofi leenjiin sirna daldalaa irratti hojjetame gaarii ta’uu, dhiyeessii al-ergee irratti hojiin hojjetame fooyyee qabachuu, misooma daldalaa babal’isuuf carraaqqqiin jiru gaarii ta’uufi to’annoofi hordoffii tajaajila geejibaa irratti hojiin hojjetame gaarii ta’uu akka ciminaatti kan ilaalame yommuu ta’u, riifoormii daldalaa akkaataa barbaadameen hojiirra oolchuu dhabuu, to’annoon gabaa irratti taasifamaa jiru hanqina qabachuu, dhiyeessii meeshalee bu’uuraa irratti hanqinaaleen jiraachuufi akkasumas fedhiifi dhiyeessiin tajaajila geejibaa walsimuu dhabuu, qaamolee akka poolisii, tiraafikaafi kanneen biro wajjin qindoominaan hojjechuudhabamuun immoo hanqinaalee raawwii hojii keessatti mu’ate ta’u korichi kaaseera.
Bifuma walfakkaatuun seekteraalee Korichaaf itti waamaman hundaa gamaaggamuun ciminaaleefi hanqinaalee jiran adda baasuun kallatti hojiifi dhimmoota xiyyeeffannoo barbaadaniif xiyyeeffannoon kennamee raawwii hojii kurmaana itti aanu keessatti hagugamee akka hojjetamuuf dkallattin hojii karaa Dura Taa'aa Koree Dhaabbii Dhimma Misooma Magaalaa Obbo Abdulqaadir Huseenin kennameera.
Odeeffannoo Dabalataa Argachuuf:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE – (Caamsaa 08…

  __//__ Afyaa’iin Caffee Oromiyaa Kab. Aadde Sa’aadaa Abdurrahmaan qindeessitoota Godinaalee Miseensota Caffee ta’an waliin Finfinnee Waajjira isaaniitti mari’ataniiru. Marii qindeessitoota godinaalee waliin taasisaniin, miseensonni Caffee Oromiyaa bu’uura Labsii 241/2014fi Labsicha hojiirra oolchuuf...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Caamsaa 06…

CAFFEE - (Caamsaa 06,2014): Rakkoo kenna tajaajilaa furuuf, hojiilee koomunikeeshiniifi barnootaa teeknoloojiin deeggaruun hojjetamuu qaba jedhan Afyaa'iin I/A/Caffee Oromiyaa Kab. Obbo Eliyaas Ummataa.

  __//__ Abbaan Taayitaa Saayinsiifi Tekinoolojii Oromiyaafi Piroojektii Giddu Gala STI Oromiyaa Magaalaa Finfinneetti ijaaruuf karoorfate ilaalchiisee hooggansa Caffeefi qooda fudhattoota dhimmi ilaaluu waliin Bishooftuutti mari'ate. Ijaarsi piroojektii kun akka naannoofi biyyaatti sochii...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Caamsaa 02…

CAFFEE - (Caamsaa 02,2014): Piroojeektiin Hidha Laga Abbayyaa mallattoo tokkummaafi galma badhaadhina biyyaa waan ta'eef tumsa nurraa eegamu taasisuun xumuuruu qabna jedhan Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Aadde Sa'adaa Abdurahmaan

. __//__ Waltajjii Marii Deeggarsa Hidha Haaromsaa Guddichaaf taasifamu irratti hoggansiifi hojjettoonni Waajjira Caffee Oromiyaa sadarkaa Piroojeektichi irra jiru irratti marii taasisuun deeggarsa Qarshii kuma dhibba 560 ol ta'u arjoomaafi boondii bitachuuf...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Ebla 30,20…

  __//__ Ogeessota seeraa 222 Marsaa 15ffaaf Inistitiyuutiin Leenjiifi Qorannoo Seeraa Oromiyaa leenjisaa ture har'aa Magaalaa Adaamaatti eebbise. Sirna eebbaa kana irratti keessummaa kabajaa ta’uun kan argaman Afyaa’iin Caffee Oromiyaa haasawaa taasisaniin, dhimmi...

Gutuu isaa Dubbisuuf

(CAFFEE - Ebla 27,20…

  __//__ Jiddugalli kun Fulbaana Bara 2013 Korporeeshinii Ijaarsa Oromiyaan hojiinsaa kan eegaleefi yeroo sanatti baatiiwwan 18 keessatti ni xumuurama jedhamee kan karoorfame ta'us, hanga ammaatti hojiin fiizikaalaa %50 irra gahee kan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Ebla 27,20…

  __//__ Marii dargaggootaa mata duree "Hirmaannaa Dargaggootaa Malee Biyya Gama Hundaan Milkoofte Ijaaruun Hin Danda'amu" jedhuun Godina Harargee Lixaatti dargaggoota Aanaaleefi bulchiinsa magaalotaa godinichaarraa walitti dhufan 1500 ol hirmaachise Magaalaa Cirootti...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000