Mata Duree

CAFFEE - (Sadaasa 08,2014): Koreen Dhaabbii Dhimma Baajataafi To’annoo Horataalee Mootummaa Caffee Oromiyaa raawwii hojii Kurmaana 1ffaa Bara 2014 manneen hojii torbaa(7) gamaaggamee jira.

 
__//__
Koreen kun, raawwii hojii Biiroo Galii, Biiroo Maallaqaa, Komishinii Karooraafi Misooma, Biiroo Dhaabbilee Misoomaa Mootummaa, Abbaa Taayitaa Zoonii Diinagdee Addaa Gadaa, Ejensii Bittaafi Dhabamsiisa Qabeenyaafi Mana Hojii Odiitara Muummichaa Oromiyaa qorateera.
Raawwii hojii Biiroo Galii Oromiyaa kan qorate Koreen kun daldaltoota 120 galii gibiraafi taaksii irraa eegmu kaffalanii godinaafi magaalota keessatti hojjetaniifi kaffaltoota gibiraaf moodela ta’aniif badhaasaafi beekamtiin kennamuu, godinaalee, magaalota, kutaalee magaalaa raawwii walii galaan 1ffaa hanga 3ffaa bahaniif beekamtiin kennamuu, raawwiin hojii tajaajila Lammummaa jajjabeessaa ta’uufi Raayyaa Ittisa biyyaa jajjabeessuuf galaa sangoota bitanii dhiyeessuu akka ciminaatti korichi gamaaggamuun cimina jedhe.

 

Kun akkuma jirutti ta'ee, raawwiin eeruu dhiyaate qulqulleessuu gadi aanaa ta’uu, gabaasa guutuufi yeroo isaa eegate gabaasuu dhabuufi raawwiin itti fayyadama baajataa gadi aanaa ta’uu xiinxaluun hanqina jedheera.
Biiroo Maallaqa Oromiyaan walqabatee, hojiin karoora iImala dadhaadhinaa imaammataafi tarsimoo mootummaa haala qabatamaa mana hojiin qophaa’uu, gaggeessaafi raawwataa sadarkaan jiruuf leenjii dandeetti raawwachisummaa isaanii cimsu kennamuu, raawwiin itti fayyadama baajataa birichaa fooyya’aa ta’uufi qabeenyi mootummaa tajaajila kennuu danda’aniifi tajaajila kennuu hin dandeenye sadarkaa naannoo hanga caasaa gaditti jiran adda baasuun akka dhabamsiifaman ta’uun hojilee akka ciminaatti ilaalaman ta’uu ibsa korichi.
Gama biraan, mallaqni deeggarsa UNFPAfi UNDP sababa karoorri waggaa yeroon hin mirkanoofneef hanga xumura kurmaana kanaatti gadhifamuu dhabuu, rakkoo hanqina baajataa aanaaleefi Bul. Magaalotaa irra deddeebiin mul’atu karaa hiikuu danda’uun qooddiin baajataa karaa iftoomina qabuun raawwachuu irratti kan hafu ta’uu, itti fayyadama baajata Fandii ‘CRGE’ ilaalchisee sagantaaleen heedduu raawwiin isaanii gad aanaa ta’uu korichi kan gamaaggame yommuu ta’u, hojiin seera Taaksii kabachisuufi galii sassabuu akka naannootti jiru, itti fayyadama baajataafi argannoo odiitii keessaafi alaa, argannoo odiitii irra deddeebiin mul’achaa jiran ajandaa mootumaa taasisuufi akka Biirootis ciminaan irratti hojjetamuu kan qabu ta’uufi hojilee oomishaafi qulqullina dabaluu, mallaqa gurgurtaa sanyiifi kaffaltii tajaajila geejibaa qaamolee adda addaa biratti hafe sassabuuf xiyyeeffannoo kan barbaadu ta’uu korichi eereera.
Walumaagalatti, manneen hojii hafanis bifa walfakkaatuun qorachuun ciminaaleefi hanqinaalee jiran adda baasuun, dhimmoota xiyyeeffannoofi kallattii fuula duraa barbaadaniif mala furmaataa kaa’uu Dura Teessuu Korichaa Aadde Mastawot Fayyisaa ibsaniiru.
Odeeffannoo Dabalataa Argachuuf:
 
 
Comment
 
 
Share
 
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE – (Caamsaa 08…

  __//__ Afyaa’iin Caffee Oromiyaa Kab. Aadde Sa’aadaa Abdurrahmaan qindeessitoota Godinaalee Miseensota Caffee ta’an waliin Finfinnee Waajjira isaaniitti mari’ataniiru. Marii qindeessitoota godinaalee waliin taasisaniin, miseensonni Caffee Oromiyaa bu’uura Labsii 241/2014fi Labsicha hojiirra oolchuuf...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Caamsaa 06…

CAFFEE - (Caamsaa 06,2014): Rakkoo kenna tajaajilaa furuuf, hojiilee koomunikeeshiniifi barnootaa teeknoloojiin deeggaruun hojjetamuu qaba jedhan Afyaa'iin I/A/Caffee Oromiyaa Kab. Obbo Eliyaas Ummataa.

  __//__ Abbaan Taayitaa Saayinsiifi Tekinoolojii Oromiyaafi Piroojektii Giddu Gala STI Oromiyaa Magaalaa Finfinneetti ijaaruuf karoorfate ilaalchiisee hooggansa Caffeefi qooda fudhattoota dhimmi ilaaluu waliin Bishooftuutti mari'ate. Ijaarsi piroojektii kun akka naannoofi biyyaatti sochii...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Caamsaa 02…

CAFFEE - (Caamsaa 02,2014): Piroojeektiin Hidha Laga Abbayyaa mallattoo tokkummaafi galma badhaadhina biyyaa waan ta'eef tumsa nurraa eegamu taasisuun xumuuruu qabna jedhan Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Aadde Sa'adaa Abdurahmaan

. __//__ Waltajjii Marii Deeggarsa Hidha Haaromsaa Guddichaaf taasifamu irratti hoggansiifi hojjettoonni Waajjira Caffee Oromiyaa sadarkaa Piroojeektichi irra jiru irratti marii taasisuun deeggarsa Qarshii kuma dhibba 560 ol ta'u arjoomaafi boondii bitachuuf...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Ebla 30,20…

  __//__ Ogeessota seeraa 222 Marsaa 15ffaaf Inistitiyuutiin Leenjiifi Qorannoo Seeraa Oromiyaa leenjisaa ture har'aa Magaalaa Adaamaatti eebbise. Sirna eebbaa kana irratti keessummaa kabajaa ta’uun kan argaman Afyaa’iin Caffee Oromiyaa haasawaa taasisaniin, dhimmi...

Gutuu isaa Dubbisuuf

(CAFFEE - Ebla 27,20…

  __//__ Jiddugalli kun Fulbaana Bara 2013 Korporeeshinii Ijaarsa Oromiyaan hojiinsaa kan eegaleefi yeroo sanatti baatiiwwan 18 keessatti ni xumuurama jedhamee kan karoorfame ta'us, hanga ammaatti hojiin fiizikaalaa %50 irra gahee kan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Ebla 27,20…

  __//__ Marii dargaggootaa mata duree "Hirmaannaa Dargaggootaa Malee Biyya Gama Hundaan Milkoofte Ijaaruun Hin Danda'amu" jedhuun Godina Harargee Lixaatti dargaggoota Aanaaleefi bulchiinsa magaalotaa godinichaarraa walitti dhufan 1500 ol hirmaachise Magaalaa Cirootti...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000