CAFFEE - (Sadaasa 07,2014): Caffeen fedhiifi faayidaa ummata bakka isa buufatee mirkaneessuuf cimee hojjata jedhan Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Aadde Sa'adaa Abdurrahmaan

 
//
Mootummaan Naannoo Oromiyaa sagalee ummata Naannichaan Fulbaana darbe bifa haaraan hundaa'e sadarkaa fedhiin misooma ummata naannichaa irra gaheen karaa walgituun gurmaa'ina isaa irra deebiin fooyyessuun hoggansa ergama kana fudhatee Galmoota Karoora Imala Badhaadhinaa qabame milkeessuu danda'u ramadee hojiitti seenuusaa Aadde Sa'adaan yaadachiisuun, Caffeen karooraafi baajata jalqaba waggaa irratti raggaase bu'uura godhachuun raawwii hojiiwwan mootummaa irratti hordoffiifi to'annoo karaa Koreewwan Dhaabbiisaa kan gaggeessu ta'uu ibsaniiru.

 

Kanaaf, raawwii hojii Kurmaana 1ffaa gamaaggamuun duratti hooggansa qaamolee mootummaafi manneen hojiif sirna hordoffiifi to'annoo ilaalchisee hubannoo uumuun barbaachisaa ta'ee waan argameef waltajjii hubannoo uumuu kana qopheessine jedhan.
Sirna Hordoffiifi To'annoo Caffeen raawwatu irratti Waltajjiin hubannoo uumuu hooggansa qaamolee mootummaafi sektaroota naannichaaf qophaa'e Magaalaa Adaamaatti gaggeeffamaa kan jiru yommuu ta'u, waltajjii kanatti aansuun Koreewwan Dhaabbii hundinuu waaree booda irraa eegalee borus itti fufuun sektaroota isaaniif itti waamaman waliin gamaaggama raawwii hojii Kurmaana 1ffaa kan gaggeessan ta'a.
Odeeffannoo Dabalataa Argachuuf:
 
 
 
 
 May be an image of 1 person, standing, sitting and indoorMay be an image of 2 people, people sitting and people standingMay be an image of 6 people, people sitting, people standing and indoor