CAFFEE – (Onk. 12/2014): Leenjiin Guyyoota sadiif Miseensota Koreewwan Dhaabbii Caffee Oromiyaaf Mata Dureewwan Adda Addaa Irratti Magaala Adaamaa Galma Abbaa Gadaatti Kennamaa Ture Xumurame.

 
Leenjiin kennamaa ture milkaa'ina hojii keenyaaf galteedha malee galma kan jedhan Aadde Sa'aadaan, miira itti gaafatamummaa guddaan hojiitti galuun yeroo kamiyyuu caalaa ummata keenyaaf hojjechuutu nurraa eegama jedhan.
Ciminaaleefi hanqinaalee kanaan dura raawwii hojii keessatti mul'atan ilaalchisee kallattii hojii akeekan keessattis, ciminaalee jiran daran jajjabeessuun bu'aa olaanaaf hojjechuuf kutannoo kan gaafatu yommuu ta'u, hanqinaalee jiran hundeerraa maqsuun hojiilee mummeyyii Caffichaaf kennaman bu'uura seeraan hojjechuun fayyadamummaa ummata keenyaa gama dinagdee, hawaasummaafi siyaasaan mirkaneessuu qabna jedhan Aadde Sa'adaan.
Odeeffannoo Dabalataa Argachuuf:
Teelegraama: Https://t.me/CaffeeOromia
Weebsaayitii: www.caffeeoromiyaa.gov.et
Facebook: www.facebook.com/CaffeeOromia
Nu Hordofaa!