Mata Duree

CAFFEE – (Onk. 10/2014): Itti gaafatamummaa Ummataafi Heeraan nutti kenname amanamummaa olaanaan hojjechuutu nurraa eegama jedhan Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Aadde Sa'adaa Abdurrahman.

 
__//__
Aadde Sa'adaan hasawaa taasisaaniin, qaamolee mootummaa sadeen keessaa Caffeen ykn qaamni seera baaftuu naannichaa gaaffii misoomaa, bulchiinsa gaarii, kenniinsa tajaajilaafi haqaan walqabatee ummanni keenya kaasu deebisuun ergama bakka bu'ummaa isaa qajeelloon bahatee fayyadamummaa ummata isaa mirkaneessuu waan qabuuf, akkasumas, waadaa ummata bakka isa buufateef gale haqummaafi amanamummaa olaanaan tajaajiluuf gurmaa'iinsa haaraa taasisuun hooggansa isaa filatee hojiisaa eegale jedhan.

 

Caffeen, ergamoota gurguddoo gama hojii seera tumuun, sirna wal hordofuufi to'achuu, Manneen Maree Ummataa sadarkaan jiran cimsuu irratti xiyyeeffatee wayita hojjetutti galmoota Imala Karoora Badhaadhinaa Waggoota Kudhanii Caffee kanaan mirkanaa'e milkeessuuf qooda isaa bahachuu qaba jedhan.
Kanaaf immoo, dandeettii raawwachisummaa Koreewwan Dhaabiifi ogeessota deeggarsa ogummaa kennan cimsuun barbaachisaa waan ta'eef, mata dureewwan adda addaa sadii: gurmaa'ina, hojimaataafi naamusa Caffichaa, sirna hordoffiifi to'annoofi adeemsa seera tumuu irratti ogeessota muuxannoo gahaa qabaniin leenjii kennuuf yaadamee waltajjii qophaa'e ta'uu Aadde Sa'adaan eeraniiru.
Leenjicha irratti Koreewwan Dhaabbii Caffee miseensota isaanii waliiniifi ogeessota deeggarsa ogummaa kennaniif leenjiin guyyoota sadiif Adaamaatti kan kennamu eegaleera.
Odeeffannoo Dabalataa Argachuuf:
Weebsaayitii: 
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE – (Caamsaa 08…

  __//__ Afyaa’iin Caffee Oromiyaa Kab. Aadde Sa’aadaa Abdurrahmaan qindeessitoota Godinaalee Miseensota Caffee ta’an waliin Finfinnee Waajjira isaaniitti mari’ataniiru. Marii qindeessitoota godinaalee waliin taasisaniin, miseensonni Caffee Oromiyaa bu’uura Labsii 241/2014fi Labsicha hojiirra oolchuuf...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Caamsaa 06…

CAFFEE - (Caamsaa 06,2014): Rakkoo kenna tajaajilaa furuuf, hojiilee koomunikeeshiniifi barnootaa teeknoloojiin deeggaruun hojjetamuu qaba jedhan Afyaa'iin I/A/Caffee Oromiyaa Kab. Obbo Eliyaas Ummataa.

  __//__ Abbaan Taayitaa Saayinsiifi Tekinoolojii Oromiyaafi Piroojektii Giddu Gala STI Oromiyaa Magaalaa Finfinneetti ijaaruuf karoorfate ilaalchiisee hooggansa Caffeefi qooda fudhattoota dhimmi ilaaluu waliin Bishooftuutti mari'ate. Ijaarsi piroojektii kun akka naannoofi biyyaatti sochii...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Caamsaa 02…

CAFFEE - (Caamsaa 02,2014): Piroojeektiin Hidha Laga Abbayyaa mallattoo tokkummaafi galma badhaadhina biyyaa waan ta'eef tumsa nurraa eegamu taasisuun xumuuruu qabna jedhan Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Aadde Sa'adaa Abdurahmaan

. __//__ Waltajjii Marii Deeggarsa Hidha Haaromsaa Guddichaaf taasifamu irratti hoggansiifi hojjettoonni Waajjira Caffee Oromiyaa sadarkaa Piroojeektichi irra jiru irratti marii taasisuun deeggarsa Qarshii kuma dhibba 560 ol ta'u arjoomaafi boondii bitachuuf...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Ebla 30,20…

  __//__ Ogeessota seeraa 222 Marsaa 15ffaaf Inistitiyuutiin Leenjiifi Qorannoo Seeraa Oromiyaa leenjisaa ture har'aa Magaalaa Adaamaatti eebbise. Sirna eebbaa kana irratti keessummaa kabajaa ta’uun kan argaman Afyaa’iin Caffee Oromiyaa haasawaa taasisaniin, dhimmi...

Gutuu isaa Dubbisuuf

(CAFFEE - Ebla 27,20…

  __//__ Jiddugalli kun Fulbaana Bara 2013 Korporeeshinii Ijaarsa Oromiyaan hojiinsaa kan eegaleefi yeroo sanatti baatiiwwan 18 keessatti ni xumuurama jedhamee kan karoorfame ta'us, hanga ammaatti hojiin fiizikaalaa %50 irra gahee kan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Ebla 27,20…

  __//__ Marii dargaggootaa mata duree "Hirmaannaa Dargaggootaa Malee Biyya Gama Hundaan Milkoofte Ijaaruun Hin Danda'amu" jedhuun Godina Harargee Lixaatti dargaggoota Aanaaleefi bulchiinsa magaalotaa godinichaarraa walitti dhufan 1500 ol hirmaachise Magaalaa Cirootti...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000