Mata Duree

CAFFEE – (Onk. 10/2014): Itti gaafatamummaa Ummataafi Heeraan nutti kenname amanamummaa olaanaan hojjechuutu nurraa eegama jedhan Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Aadde Sa'adaa Abdurrahman.

 
__//__
Aadde Sa'adaan hasawaa taasisaaniin, qaamolee mootummaa sadeen keessaa Caffeen ykn qaamni seera baaftuu naannichaa gaaffii misoomaa, bulchiinsa gaarii, kenniinsa tajaajilaafi haqaan walqabatee ummanni keenya kaasu deebisuun ergama bakka bu'ummaa isaa qajeelloon bahatee fayyadamummaa ummata isaa mirkaneessuu waan qabuuf, akkasumas, waadaa ummata bakka isa buufateef gale haqummaafi amanamummaa olaanaan tajaajiluuf gurmaa'iinsa haaraa taasisuun hooggansa isaa filatee hojiisaa eegale jedhan.

 

Caffeen, ergamoota gurguddoo gama hojii seera tumuun, sirna wal hordofuufi to'achuu, Manneen Maree Ummataa sadarkaan jiran cimsuu irratti xiyyeeffatee wayita hojjetutti galmoota Imala Karoora Badhaadhinaa Waggoota Kudhanii Caffee kanaan mirkanaa'e milkeessuuf qooda isaa bahachuu qaba jedhan.
Kanaaf immoo, dandeettii raawwachisummaa Koreewwan Dhaabiifi ogeessota deeggarsa ogummaa kennan cimsuun barbaachisaa waan ta'eef, mata dureewwan adda addaa sadii: gurmaa'ina, hojimaataafi naamusa Caffichaa, sirna hordoffiifi to'annoofi adeemsa seera tumuu irratti ogeessota muuxannoo gahaa qabaniin leenjii kennuuf yaadamee waltajjii qophaa'e ta'uu Aadde Sa'adaan eeraniiru.
Leenjicha irratti Koreewwan Dhaabbii Caffee miseensota isaanii waliiniifi ogeessota deeggarsa ogummaa kennaniif leenjiin guyyoota sadiif Adaamaatti kan kennamu eegaleera.
Odeeffannoo Dabalataa Argachuuf:
Weebsaayitii: 
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE - (Sadaasa 15…

  Saganticharratti Haasawaa baniinsaa lan taasisan Aadde Sa'adaan, Sadaasni 29 walqixxummaan sabootaa guyyaa itti ragga'e; guyyaan kun wareegama qaalii sabaafi sablammoota biyyattiin kan argamedha jedhan. Guyyaa kana wayita kabajnu Asharaa Sabaafi Sablammoota...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Sadaasa 09…

  __//__ Korichi sektaroota isaaf itti waamaman Biiroo Misooma Magaalaafi Manneenii, Biiroo Daldalaafi Misooma Gabaa, Ejensii Geejibaa, Abbaa Taayitaa Konistiraakshinii, Biiroo Carraa Hojii Uumuufi Ogummaa, Biiroo Investimeentiifi Industriifi Eejensii Mirkaneessa Gahumsa Ogummaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Sadaasa 08…

  __//__ Korichi gabaasa raawwii hojii kurmaana 1ffaa Waajjira Pireezidaantii MNO, Mana Murtii Waliigalaa, Biiroo Bulchiinsaafi Nageenyaa, Komiishinii Naamusaafi Farra Malaammaltummaa, Komiishinii Poolisii, Mana Sirreessaa, Ejensii Galmeessa Ragaalee Bu'uura Hawaasummaafi kkf qorateera. Gabaasa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Sadaasa 08…

  __//__ Koreen kun, raawwii hojii Biiroo Galii, Biiroo Maallaqaa, Komishinii Karooraafi Misooma, Biiroo Dhaabbilee Misoomaa Mootummaa, Abbaa Taayitaa Zoonii Diinagdee Addaa Gadaa, Ejensii Bittaafi Dhabamsiisa Qabeenyaafi Mana Hojii Odiitara Muummichaa Oromiyaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Sadaasa 07…

  // Mootummaan Naannoo Oromiyaa sagalee ummata Naannichaan Fulbaana darbe bifa haaraan hundaa'e sadarkaa fedhiin misooma ummata naannichaa irra gaheen karaa walgituun gurmaa'ina isaa irra deebiin fooyyessuun hoggansa ergama kana fudhatee Galmoota...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Onk. 26,20…

  ___//___ Ergaa Haala Yeroo Ilaalchisee Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaatiin Qophaa'e! Biyyi keenya gootota dachee ishiirraa biqilaniin diinaaf osoo hin jilbeeffatiin saboonni, sablammoonniifi uummattoonni biyyittii tokkummaan ka'anii sirna koloneeffataa ofirraa qolachuun birmadummaa biyyaaf...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000