Mata Duree

CAFFEE - Afyaa'iin I/A/Caffee Oromiyaa Obbo Eeliyaas Ummataa Walitti Qabaa Koreewwan Dhaabbiifi Miseensota isaanii Caffeef dhiyeessaniiru.

__//__
Koree Dhaabbii Dhimma Misooma Baadiyyaa
1. Obbo Diriirsaa Waaqumaa - Walitti Qabaa Koree
2. Aadde Caaltuu Tufaa - I/A/Koree Misooma Baadiyyaa
3. Aadde Addis Mitikkuu -Miseensa Koree
4. Obbo Ahimad Abdulqaadiir .. Miseensa Koree
5. Obbo Fiqaaduu Dirribaa - Miseensa Koree

 

Koree Dhaabbii Misooma Magaalaa
1. Abdulqaadir Huseen - W/Q/Koree
2. Inj/r Nabiil Alii - I/A/Koree
3. Obbo Abdoo Galatoo - Miseensa Koree
4. Aadde Zaaraa Shaanqoo – Miseensa Koree
5. Obbo Bariisoo Tamasgeen - Miseensa Koree
Koree Dhaabbii Baajataafi To'annoo Horataalee Moot.
1. Aadde Mastaawut Fayisaa - W/Qabduu Koree
2. Obbo Gabree Urgeessoo – I/A/Koree
3. Aadde Lalisee Ittaanaa - Miseensa Koree
4. Aadde Kuulanii Fiqaaduu - Miseensa Koree
Koree Dhaabbii Dhimma Hawaasummaa
1. Dr. Dalasaa Bulchaa – W/Q/Koree
2. Aadde Eebbisee Firdiisaa – I/A/Koree
3. Obbo Abbaayinash Abdulsamad - Miseensa
4. Dr. Morkannaa Guutaa – Miseensa
5. Obbo Caalaa Adaree – Miseensa
Koree Dhaabbii Dhimma Bulchiinsaa, Seeraafi Misooma Namaa
1. Obbo Naasir Huseen - W/Q/Koree
2. Aadde Birqee Zawudee – I/A/Koree
3. Obbo Mahaammad Kamaal – Miseensa
4. Aadde Gishuu Kadiir – Miseensa
5. Abarraa Galaanaa – Miseensa
6. Obbo Ibraahim Hajii – Miseensa
7. Obbo Hailuu Addunyaa - Miseensa
Caffeenis, muudama koreewwan Dhaabbii raggaaseera.
Odeeffannoo Dabalataa Argachuuf:
 
May be an image of 3 people, people standing and indoor   May be an image of 5 people, people standing and indoor
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE - (Sadaasa 15…

  Saganticharratti Haasawaa baniinsaa lan taasisan Aadde Sa'adaan, Sadaasni 29 walqixxummaan sabootaa guyyaa itti ragga'e; guyyaan kun wareegama qaalii sabaafi sablammoota biyyattiin kan argamedha jedhan. Guyyaa kana wayita kabajnu Asharaa Sabaafi Sablammoota...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Sadaasa 09…

  __//__ Korichi sektaroota isaaf itti waamaman Biiroo Misooma Magaalaafi Manneenii, Biiroo Daldalaafi Misooma Gabaa, Ejensii Geejibaa, Abbaa Taayitaa Konistiraakshinii, Biiroo Carraa Hojii Uumuufi Ogummaa, Biiroo Investimeentiifi Industriifi Eejensii Mirkaneessa Gahumsa Ogummaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Sadaasa 08…

  __//__ Korichi gabaasa raawwii hojii kurmaana 1ffaa Waajjira Pireezidaantii MNO, Mana Murtii Waliigalaa, Biiroo Bulchiinsaafi Nageenyaa, Komiishinii Naamusaafi Farra Malaammaltummaa, Komiishinii Poolisii, Mana Sirreessaa, Ejensii Galmeessa Ragaalee Bu'uura Hawaasummaafi kkf qorateera. Gabaasa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Sadaasa 08…

  __//__ Koreen kun, raawwii hojii Biiroo Galii, Biiroo Maallaqaa, Komishinii Karooraafi Misooma, Biiroo Dhaabbilee Misoomaa Mootummaa, Abbaa Taayitaa Zoonii Diinagdee Addaa Gadaa, Ejensii Bittaafi Dhabamsiisa Qabeenyaafi Mana Hojii Odiitara Muummichaa Oromiyaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Sadaasa 07…

  // Mootummaan Naannoo Oromiyaa sagalee ummata Naannichaan Fulbaana darbe bifa haaraan hundaa'e sadarkaa fedhiin misooma ummata naannichaa irra gaheen karaa walgituun gurmaa'ina isaa irra deebiin fooyyessuun hoggansa ergama kana fudhatee Galmoota...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Onk. 26,20…

  ___//___ Ergaa Haala Yeroo Ilaalchisee Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaatiin Qophaa'e! Biyyi keenya gootota dachee ishiirraa biqilaniin diinaaf osoo hin jilbeeffatiin saboonni, sablammoonniifi uummattoonni biyyittii tokkummaan ka'anii sirna koloneeffataa ofirraa qolachuun birmadummaa biyyaaf...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000