Mata Duree

CAFFEE - (Fulbaana 15,2014): Pireezidaantiin MNO Obbo SHimallis Abdiisaa Miseensota Kaabinee isaanii haala armaan gadiin Caffeef dhiyeessaniiru.

__//__
1. Obbo Awwal Abdii Abdoo - I/A/Pireezidaantii MNO
2. Obbo Fiqaaduu Tasammaa - Caffeetti Bakka Bu'aa Mootummaa
3. Dr. Girmaa Amantee - Sad. I/A/Pir. Qind. Kil. Horataalee Moot.
4. Aadde Maskaram Dabbabaa - Sad. I/A/Pir. Hoog. Biiroo Galiiwwanii
5. Obbo Addisuu Araggaa - Sad. I/A/Pir. Qind. Kilaastara Magaalaa
6. Obbo Abdurrahmaan Abdallaa - Sad. I/A/Pir. Qind. Kil. Mis. Baad.
7. Obbo Abdulhakiim Muluu - Sad. I/A/Pir. Qind. Kil. Hawaasummaa
8. Obbo Abarraa Warquu - Hoog. Biiroo Qonnaa
9. Aadde Addunyee Ahimad - Hoog. Biiroo Abbaa Alangaa
10. Obbo Shaafii Huseen - Hoog. Biiroo Bulchiinsaafi Nageenyaa
11. Inj/r Miiliyoon Baqqalaa - Hooggantuu Biiroo Bishaaniifi Inarjii
12. Obbo Tolasaa Gaddafaa - Hoogganaa Biiroo Maallaqaa
13. Obbo Abarraa Bunoo - Hoog. Waajjira Milishaa
14. Aadde Saamiyaa Abdallaa - Hoog. Biiroo Dh/Darg. fi Ispoortii
15. Obbo Guyyoo Galgaloo - Hoog. Biiroo Misooma Manneenii
16. Obbo Ahimad Idris - Hoog. Biiroo Carraa H/ Uumuufi Og.
17. Aadde Hawwaa Ahimad - Hoog. Biiroo Daldalaa
18. Dr. Mangistuu Baqqalaa - Hoog. Biiroo Fayyaa
19. Aadde Sa'aadaa Usmaan - Hoog. Biiroo Aadaafi Tuuriizimii
20. Obbo Guutaa Lachooree - Hoog. Biiroo Lafaa
21. Aadde Masarat Asaffaa - Hoog. Ej. Babal'ina W/Hojii Gamtaa
22. Dr. Tashoomaa Addunyaa - Hoog. Biiroo Invastimantiifi Industirii
23. Inj/r Helen Taammiruu - Hoog. Biiroo Daandiiwwaniifi Loojistikii
24. Dr. Tolaa Bariisoo - Hoog. Biiroo Barnootaa
25. Dr. Inj/r Masaay Daalee Tulluu - Hoog. Biiroo Jallisiifi Hor. Bulaa
26. Aadde Jamiilaa Simbirruu - Hoog. Biiroo Dh/Dub.fi Daa'im.
27. Obbo Araarsoo Biqilaa - Hoog. Biiroo Dh/Hojjataafi Haw.
28. Obbo Hayiluu Addunyaa - Hoog. Biiroo Koom. Mootummaa
29. Obbo Huseen Fayisoo - Hoog. Biiroo S/Sarvisiifi Qab. Namaa
30. Dr. Abdullaziiz - Komishinara Komishinii Karooraa
31. Obbo Geetuu Wayyeessaa - I/G/Waajjira Pir.fi M/Maree MNO
32. Aadde Kokobee Diidhaa - Hoog. Biiroo Dhaab. Misooma Moot.
ta'anii akka tajaajilaniif Caffeef dhiyaatanii, yaadnis miseensotarraa itti kennamee muudamni isaanii ragga'ee jira. Muudamtoonnis sirna kakuu raawwataniiru.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE - (Sadaasa 15…

  Saganticharratti Haasawaa baniinsaa lan taasisan Aadde Sa'adaan, Sadaasni 29 walqixxummaan sabootaa guyyaa itti ragga'e; guyyaan kun wareegama qaalii sabaafi sablammoota biyyattiin kan argamedha jedhan. Guyyaa kana wayita kabajnu Asharaa Sabaafi Sablammoota...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Sadaasa 09…

  __//__ Korichi sektaroota isaaf itti waamaman Biiroo Misooma Magaalaafi Manneenii, Biiroo Daldalaafi Misooma Gabaa, Ejensii Geejibaa, Abbaa Taayitaa Konistiraakshinii, Biiroo Carraa Hojii Uumuufi Ogummaa, Biiroo Investimeentiifi Industriifi Eejensii Mirkaneessa Gahumsa Ogummaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Sadaasa 08…

  __//__ Korichi gabaasa raawwii hojii kurmaana 1ffaa Waajjira Pireezidaantii MNO, Mana Murtii Waliigalaa, Biiroo Bulchiinsaafi Nageenyaa, Komiishinii Naamusaafi Farra Malaammaltummaa, Komiishinii Poolisii, Mana Sirreessaa, Ejensii Galmeessa Ragaalee Bu'uura Hawaasummaafi kkf qorateera. Gabaasa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Sadaasa 08…

  __//__ Koreen kun, raawwii hojii Biiroo Galii, Biiroo Maallaqaa, Komishinii Karooraafi Misooma, Biiroo Dhaabbilee Misoomaa Mootummaa, Abbaa Taayitaa Zoonii Diinagdee Addaa Gadaa, Ejensii Bittaafi Dhabamsiisa Qabeenyaafi Mana Hojii Odiitara Muummichaa Oromiyaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Sadaasa 07…

  // Mootummaan Naannoo Oromiyaa sagalee ummata Naannichaan Fulbaana darbe bifa haaraan hundaa'e sadarkaa fedhiin misooma ummata naannichaa irra gaheen karaa walgituun gurmaa'ina isaa irra deebiin fooyyessuun hoggansa ergama kana fudhatee Galmoota...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Onk. 26,20…

  ___//___ Ergaa Haala Yeroo Ilaalchisee Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaatiin Qophaa'e! Biyyi keenya gootota dachee ishiirraa biqilaniin diinaaf osoo hin jilbeeffatiin saboonni, sablammoonniifi uummattoonni biyyittii tokkummaan ka'anii sirna koloneeffataa ofirraa qolachuun birmadummaa biyyaaf...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000