Mata Duree

CAFFEE - (Fulbaana 12,2014): IMALA CAFFEE OROMIYAA KUTAA 1FFA

A
Caffeen Oromiyaa, Caffee sirna Gadaa bu'uura godhachuun aadaa, duudhaafi seenaa uummata keenya kaleessaafi har'aa giddu galeeffachuun naannicha keessatti qaama mootummaa olaanaa isa seera baasu ta'ee guyyaa hundaa'e irraa eegalee IMALA waggoota soddomaa ol lakkoofsiseen dhalootaan waljijjiiree sadarkaa har'a irra jiru kanarra gahuu danda'eera. Kaleessi hundee irra dhaabbatanii mul'ata boruuf aggaammatan, har'i immoo guyyaa seenaa itti dalagan waan ta'eef, hundeeffama Naannoo Oromiyaa ka'uumsa godhachuun guddina gama siyaasaan, diinagdeefi hawaasummaan har'a irra geenye keessatti Caffeen Oromiyaa imala hanga ammaatti taasiseefi injifannoowwan argaman hedduudha.

 

Mootummaan Naannoo Oromiyaa Chaartara yeroo Ce'umsaa Bara 1983 bahe bu'uura godhachuun Mootummoota Naannolee Hundeessuuf Labsii Lak. 7/1984 baheen Naannolee hundaa'an keessaa isa tokko. Labsii kana keessattis, Mootummoonni Naannolee qaamolee mootummaa sadan /Seera baastuu, raawwachiistuufi hiiktuu/akka qabaatan waan jedhuuf Mootummaan Naannoo Oromiyaas, kana bu'uura godhachuun Heera Mootummaa Naannichaa Yeroo Ce'uumsaa (Labsii Lak. 2/1985) baafatee hojiisaa kan eegale yoo ta'u, caaseffamni qaamoleen mootummaa sadeen sadarkaa naannoo irraa eegalee hanga gandaatti jirus Heera kanaan beekamtii argachuun yeroo jalqabaaf hundaa'an. Mootummaan Naannoo Oromiyaas yeroo kanarraa eegalee maqeeffama Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaa jedhuun moggaafame.
Heericha Keewwata 46 jalatti aangoon qaama seera baastuufi raawwachiiftuu addaan bahee kan ibsame ta’us, Heericha Keewwata 56(2) jalatti qaamoleen lamaanuu qaamni raawachiistuufi qaamni seera baastuu Pireezidaantii Naanichaan bakka tokkotti akka hoogganaman ibsa.
Bu'uura kanaan, moggaasni 'CAFFEE' jedhus, qaama lamaaniif waljijjiirraan (interchangeably) tajaajilaa kan ture yommuu ta'u, wal makiinsi qaamolee lamaanii kun Manneen Marii Aanaafi Gandaattis bifuma walfakkaatuun Bulchaan Aanaafi Gandaa walitti qabaafi gaggeessaa Koree Hojii Raawwachiistuufi Manneen Marii Aanaafi Gandaa ta'uu eera.
Sababa wal makiinsa hoggansaa kanaan hojii qaamolee lamaanii gargar baasuun rakkisaa ta'uurraa darbee irra caalaa gara hojii raawwachiistuutti xiyyeeffachuun hojiin qaama seera baastuu xiyyeeffannaa gahaa akka hnin arganne taasisee ture. Kunis, Caffeen waggaatti al lama walgahee gabaasa raawwii hojii qaama raawwachiistuun qophaa’erratti murtii kennurraa kan hafe qaamni hojii bakka bu'ummaa hojjetu kun raawwii hojii qaamolee mootummaa karaa idilaa'een hordofuufi to'achuuf gurmaa’ina ofiisaa waan hin qabneef, hojii bakka bu’ummaa ummataa fudhate kana gahumsa guutuun dirqamasaa bahachuu irratti qaawwii bal'aan kan tureefi rakkoon walmakiinsa aangoo qaamolee lamaanii kun furmaata osoo hin argatiin hanga bara 1994tti itti fufuun ni yaadatama. Kutaa 2ffaan itti fufa.
Odeeffannoo Dabalataa Argachuuf:
 
 
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

Muudama Itti gaafata…

Muudama Itti gaafatamaa WCO

CAFFEE - (Fulbaana 15,2014): Caffeen Oromiyaa, Obbo Indaashaw Birhaanuu I/G/Waajjira Caffee ta'anii akka tajaajilaniif muudama dhiyaate raggaaseera. Odeeffannoo Dabalataa Argachuuf: Teelegraama: Https://t.me/CaffeeOromia    

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - Afyaa'iin I…

__//__ Koree Dhaabbii Dhimma Misooma Baadiyyaa 1. Obbo Diriirsaa Waaqumaa - Walitti Qabaa Koree 2. Aadde Caaltuu Tufaa - I/A/Koree Misooma Baadiyyaa 3. Aadde Addis Mitikkuu -Miseensa Koree 4. Obbo Ahimad Abdulqaadiir .. Miseensa Koree 5...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - Afyaa'iin I…

__//__ Koree Dhaabbii Dhimma Misooma Baadiyyaa 1. Obbo Diriirsaa Waaqumaa - Walitti Qabaa Koree 2. Aadde Caaltuu Tufaa - I/A/Koree Misooma Baadiyyaa 3. Aadde Addis Mitikkuu -Miseensa Koree 4. Obbo Ahimad Abdulqaadiir .. Miseensa Koree 5...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Fulbaana 1…

__//__ 1. Obbo Awwal Abdii Abdoo - I/A/Pireezidaantii MNO 2. Obbo Fiqaaduu Tasammaa - Caffeetti Bakka Bu'aa Mootummaa 3. Dr. Girmaa Amantee - Sad. I/A/Pir. Qind. Kil. Horataalee Moot. 4. Aadde Maskaram Dabbabaa -...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Fulbaana 1…

  Caffeen kabajamaan kun guyyaa har’aa Af-Yaa’ii Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaa ta’ee akkan tajaajilu ergama naa kennuusaatiif ummata Oromoo aadaafi seenaa boonsaa qabu kanaafi sabaafi sablammoota naannoo keenya keessa jiraatan biroo...

Gutuu isaa Dubbisuuf

Caffeen Muudama Afya…

Caffeen Muudama Afyaa'ii haraa taasisee

CAFFEE - (Fulbaana 15,2014): Caffeen Oromiyaa, Aadde Sa'aadaa Abdurrahmaan Afyaa'ii Caffee Oromiyaa ta'anii Caffee Bara Hojii 6ffaa akka gaggeessaniif filateera. Itti aansuunis, Obbo Eeliyaas Ummataa I/A/Afyaa'ii Caffee Bara Hojii 6ffaa ta'uun...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000